Nekrológ p. prof. Ing. Márie Uramovej, PhD.

prof. Ing. Mária URAMOVÁ, PhD.

( 7.7.1952 – 3.3.2020 )

S veľkým zármutkom sme prijali správu o tom, že nás počas svojho aktívneho pracovného života opustila naša drahá kolegyňa prof. Ing. Mária URAMOVÁ, PhD.

Vysokoškolské štúdium druhého a tretieho stupňa absolvovala na Moskovskej štátnej univerzite M.V. Lomonosova. Od roku 1978 pôsobila na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a pracoviskách, ktoré predchádzali vzniku tejto fakulty. Na Ekonomickej fakulte UMB sa habilitovala (1997) aj inaugurovala (2006) v odbore "Odvetvové a prierezové ekonomiky".

Aktívne prispievala k rozvoju a strategickému formovaniu Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici s dosahom na rozvoj univerzitného vzdelávania na Slovensku i za jeho hranicami. Vedúcou Katedry ekonómie bola v rokoch 1993-2000, funkciu prodekanky pre vedeckovýskumnú činnosť EF UMB plnila v rokoch 2000 až 2006. V rokoch 2007 až 2010 viedla Ekonomickú fakultu UMB v Banskej Bystrici ako jej dekanka.

Svoju pedagogickú činnosť zabezpečovala s vysokou odbornosťou, ale aj s láskavosťou a pochopením pre nové myšlienky a inšpirácie. Vyučovala ekonomickú teóriu v troch stupňoch štúdia, na inžinierskom stupni štúdia garantovala študijný program „Teritoriálne štúdiá“, koordinovala spoluprácu s Université de Reims pri zabezpečovaní programu „Droit des collectivités territoriales“ pre frankofónnych študentov.

Mimoriadne úspechy dosiahla aj v rámci projektovej činnosti ako zodpovedná riešiteľka troch kontinuálnych projektov VEGA zameraných na skúmanie neplatenej práce a alokáciu času v domácnostiach (2011-2020). Vedením interdisciplinárnych tímov dokázala motivovať svojich kolegov k spoločnému úsiliu a vzájomnému rešpektu. Intenzívnu spoluprácu so zahraničnými partnermi z Poľska, Francúzska, Ruskej federácie, Maďarska, ale i ďalších krajín napomáhala posunúť do roviny medzinárodných projektov a svojou publikačnou činnosťou aktívne prispievala k napĺňaniu ambicióznych cieľov týchto projektov.

V rámci medzinárodných aktivít svoju materskú inštitúciu reprezentovala na mimoriadne vysokej úrovni, s jej typickou eleganciou a gráciou. Vďaka získaniu medzinárodného uznania za svoju vedeckú činnosť sa v rokoch 2013-2016 stala šéfredaktorkou vedeckého časopisu „Ekonomie a Management“, pôsobila ako členka redakčných rád vedeckých časopisov „Management et Gouvernance”, „Ekonomika a spoločnosť, „Acta Aerarii Publici“, „Nová ekonomika“ a „Region Direct“. Bola tiež členkou medzinárodného výkonného výboru vedecko-výskumnej siete PGV – Pays du Groupe Vysegrad (Sieť krajín V4) so sídlom v Grenobli, členkou Vedeckých rád Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomickej fakulty Technickej Univerzity v Košiciach, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre a Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave.

Za svoj intenzívny pracovný život sa prof. Ing. Márii Uramovej, PhD. podarilo veľa vecí, ale predovšetkým sa jej podarilo chápať a neúnavne podporovať všetkých tých, ktorých pri svojej práci stretávala. Nedá sa slovami vyjadriť ako veľmi bude okrem svojej rodiny chýbať aj nám, jej kolegom ... Majka, bolo pre nás cťou a šťastím s Tebou spolupracovať. Nikdy na Teba nezabudneme. Česť Tvojej pamiatke.

Kolektív Katedry ekonómie

Parte MAJKA URAMOVA.pdf (5. 3. 2020 9:01:44)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Lacová Žaneta