Úvod > Fakulta >

Aktuálne opatrenia COVID-19

Vážená študentka, vážený študent,

podľa platného harmonogramu pre AR 2020/2021 výučba v letnom semestri začína 8. 2. 2021 a to dištančnou metódou až do odvolania.

 1. Výučba sa realizuje podľa schváleného rozvrhu hodín na LS 2020/2021
 2. Študent je povinný zabezpečiť si vhodné technické podmienky na to, aby sa mohol zúčastniť dištančného vzdelávania.
 3. Výučba sa bude realizovať prostredníctvom aplikácie MS TEAMS, do ktorej sa študent prihlasuje prostredníctvom svojho študentského IAM  konta. Pri výučbe bude využívaný aj  systém LMS Moodle, kde vyučujúci budú zverejňovať študijné materiály, zadania a ďalšie informácie o predmete.
 4. Pri dištančnom vzdelávaní (prednáška/cvičenie/seminár) prostredníctvom MS TEAMS je študent povinný mať funkčný mikrofón a webkameru. Vyučujúci má právo požiadať študenta o zapnutie mikrofónu a/alebo kamery a o zdieľanie obrazovky.  
 5. Prístupové kódy do MS TEAMS a LMS Moodle k jednotlivým predmetom, resp. informácie ako sa pripojiť k danému predmetu, Vám budú posielané prostredníctvom AIS2 na študentské mailové kontá. Nezabudnite si čítať svoj študentský mail
 6. Pri priebežnom hodnotení predmetu ako aj pri záverečnom hodnotení predmetu v riadnom aj v opravnom termíne pri dištančnej metóde skúšania je študent povinný mať funkčný  mikrofón a web kameru. Vyučujúci má právo požiadať študenta o zapnutie mikrofónu a/alebo kamery a o zdieľanie obrazovky. V prípade, že študent nie je schopný zabezpečiť vyššie uvedené požiadavky, môže vyučujúci nariadiť študentovi vykonanie overovania vedomostí (priebežné/záverečné plnenie) prezenčnou formou.
 7. Za účelom identifikácie študenta je študent povinný  na vyzvanie pedagóga preukázať sa svojim študentským preukazom.    

Želám Vám veľa študijných úspechov v letnom semestri.

 

Peter Krištofík

dekan ǀ dean

Ekonomická fakulta ǀ Faculty of Economics

Univerzita Mateja Bela ǀ Matej Bel University

 


 

Všeobecné  pravidlá pre študentov, zamestnancov, hostí a podnikateľské subjekty  v krátkodobom prenájme:

 • pri vstupe do priestorov fakulty a počas pobytu v nich (vo všetkých priestoroch)  majú všetky osoby povinnosť nosiť rúško,
 • dodržiavať dôslednú hygienu rúk,
 • dezinfikovať si ruky dezinfekčnými prostriedkami, ktoré sú k dispozícii na vrátniciach, chodbách, schodiskách a toaletách,
 • dodržiavať sociálny odstup,
 • na chodbách, v učebniach a v kanceláriách sa nezhromažďovať,
 • dodržiavať ďalšie nariadenia a odporúčania v rámci COVID-19 semaforu (zelená fáza, oranžová fáza, červená fáza).

V prípade, ak má študent alebo zamestnanec, resp. doktorand  podozrenie na ochorenie COVID-19, bol v kontakte s nakazenou osobou, bol kontaktovaný RÚVZ, prípadne sa vrátil z rizikovej krajiny alebo rizikovej oblasti (ich zoznam je pravidelne aktualizovaný na stránke http://www.uvzsr.sk/index.php) je povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať Krízový štáb EF UMB:   

ZÁKAZ VSTUPU do priestorov Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

V prípade výskytu akútnych príznakov ochorenia u Vás alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb ste povinní bezodkladne kontaktovať lekára všeobecnej starostlivosti (VLD) a postupovať v zmysle jeho odporúčaní a nevstupovať do priestorov vysokej školy do doby určenej príslušným lekárom.  

Zároveň ste povinní o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Krízový štáb EF UMB podľa pokynov uvedených vyššie.

Medzi akútne príznaky ochorenia patrí zvýšená telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži.

 

 

Dôležité dokumenty: 

Organizácia letného semestra AR 2020_2021 [5.2.2021]

Aktuálne informácie a opatrenia nájdete na stránke https://korona.gov.sk  [1.10.2020] 

EFUMB_COVID-19_Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky_platné od 11.9.2020  [11.9.2020]

Inštrukcie k ubytovaniu zahraničných študentov na UMB [28.8.2020]


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 8. 2. 2021 | Aktualizoval: Mešťan Michal, Ing.