Úvod > Fakulta >

Aktuálne opatrenia COVID-19

 

Akademický rok 2021/2022 na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (platí pre štúdium v Banskej Bystrici i na IMS v Poprade) bude prebiehať prezenčne v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní ochorenia COVID-19) na základe rozhodnutia Krízového štábu UMB, Krízového štábu EF UMB, rešpektujúc odporúčania prijaté na základe platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok ako aj opatrení a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky spoločne s Kolégiom rektora UMB.

Pod OTP sa chápu výlučne osoby, ktoré sú: 

  • plne očkované,
  • testované (platnosť trvania testu 7 dní) alebo
  • ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.

Vyššie uvedené rozhodnutie o priebehu prezenčného vyučovania v režime OTP vychádza z Usmernenia hlavného hygienika SR k realizácii prezenčnej a dištančnej výučby študentov vysokých škôl počas trvania pandémie COVID-19 (bod II. písm. a) a b) 

Študenti nespĺňajúci podmienky protokolu OTP sa na základe zmieneného Usmernenia hlavného hygienika SR nebudú môcť zúčastniť prezenčnej výučby. V prípade, ak je študent v karanténe alebo je COVID pozitívny, bezodkladne informuje o tejto skutočnosti Krízový štáb EF UMB vyplnením formuláru: www.bit.ly/EFUMB_COVID-19_Formular_Studenti. Po obdržaní akceptačného mailu z Krízového štábu EF UMB následne študent informuje o tejto skutočnosti mailom vyučujúcich a požiada ich o umožnenie online účasti na vyučovaní (buď online v reálnom čase alebo vyučujúci sprístupní záznam z danej hodiny).  

 

PRAVIDLÁ COVID AUTOMATU (Zdroj: MZ SR)

 


Všeobecné pravidlá pre študentov, zamestnancov, hostí a podnikateľské subjekty  v krátkodobom prenájme:

  • Dodržiavať protiepidemické opatrenia.
  • Pri vstupe do objektov EF UMB je každý povinný vydezinfikovať si ruky a prekryť nos a ústa čistým, suchým rúškom alebo respirátorom.
  • Do priestorov a objektov EF UMB nevstupuje osoba s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19, ako sú horúčka nad 37°C, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava, malátnosť, strata čuchu a chuti.
  • Ak sa u študenta alebo zamestnanca objavia príznaky nákazy COVID-19 v priebehu účasti na vzdelávacích aktivitách alebo počas pracovného dňa, bezodkladne opustí priestory EF UMB s použitím rúška aj vo vonkajších priestoroch a kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára: 
  • Študenti obmedzujú vzájomné stretávanie so študentmi iných ročníkov, fakúlt a iných škôl.
  • Študenti a zamestnanci si po použití toalety umyjú ruky dezinfekčným mydlom a usušia jednorazovými papierovými utierkami. Nepoužívajú sa textilné uteráky a vzduchové sušiče rúk.

 

Dôležité odkazy:

Semafor UMB [10.9.2021]

Začiatok Akademického roka 2021/2022 na UMB [10.9.2021]

Platné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR [2.9.2021]

COVID Automat [aktuálne informácie o opatreniach v príslušných okresoch]

Školský semafor [odporúčania pre VŠ na strane 5]

Usmernenie UMB  [31. 8. .2021]

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k realizácii prezenčnej a dištančnej výučby študentov vysokých škôl počas trvania pandémie COVID-19 [27.8.2021]

Informácie pre zahraničných študentov súvisiace s nástupom na štúdium v AR 2021/2022 [11.8.2020]

Internátny poriadok študentských domovov SÚZ UMB (domový poriadok) [aktuálne znenie]

Veľkokapacitné mobilné odberové miesto Banská Bystrica [AG testovanie]    


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 16. 9. 2021 | Aktualizoval: Mešťan Michal