Bakalárske záverečné práce pre AR 2021/2022

Bakalárske záverečné práce pre akademický rok 2021/2022

 

Vážené študentky, vážení študenti,

V systéme AIS sú od 1. 4. 2021 zverejnené témy záverečných bakalárskych prác schválených na riešenie pre nasledujúci akademický rok 2021/2022. Počet schválených bakalárskych záverečných prác je dostatočný a prevyšuje počet študentov pokračujúcich do tretieho ročníka.

Každý študent je povinný si v termíne do 30. 6. 2021 vybrať tému bakalárskej práce, ktorú bude nasledujúci rok riešiť.

Riešenie bakalárskej záverečnej práce predstavuje teoretické spracovanie danej problematiky a jej následná aplikácia v podnikovej praxi. Výsledkom je tvorba návrhov opatrení nadväzujúcich na výsledky analýzy a smerujúcich k optimalizácii súčasného stavu.

Študent pri výbere bakalárskej záverečnej práce okrem názvu práce venuje pozornosť aj anotácii práce a zváži svoje reálne možnosti riešenia danej práce v konkrétnej podnikovej praxi s ohľadom na potrebu informácií nevyhnutných k spracovaniu práce.

Po výbere bakalárskej práce kontaktuje (e-mail, MS Teams) príslušného vedúceho práce so žiadosťou o možnosť spolupráce (Vaše meno; forma štúdia; názov témy, o ktorú máte záujem; Vaša predstava riešenia práce; podnik, v ktorom budete prácu riešiť). Vedúci práce na základe žiadostí vyberie študenta pre ďalšiu spoluprácu.

K téme bakalárskej práce v AIS2 priraďuje študenta vedúci záverečnej práce. Ku každej práci  môže byť priradený len jeden študent.

Počet záverečných prác, ktoré vedúci prác môže viesť je obmedzený a nemusia byť obsadené všetky vypísané práce. Z tohto dôvodu je možné, že vedúci odmietne s Vami spolupracovať. Prosím rešpektujte aj takéto rozhodnutie vedúceho práce.

Prajem Vám „šťastnú ruku“ pri výbere Vašej bakalárskej záverečnej práce. Bakalárska práca je podstatnou podmienkou úspešného ukončenia bakalárskeho štúdia.

           

doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana