Odovzdávanie DP a IŠS

Odovzdávanie DP a IŠS

INŽINIERSKA ŠTÁTNA SKÚŠKA

druhý termín: 21. august 2020 od 11.30 h

 

Inžinierske štátne záverečné skúšky


Vážené študentky, vážení študenti,
oznamujeme Vám, že v augustovom termíne sa budú inžinierske štátne záverečné skúšky (IŠS)
realizovať prezenčnou formou, teda s fyzickou účasťou študentov pred komisiou.
Na pracovisku IMS so sídlom v Poprade budú IŠS prebiehať


                                               21. augusta 2020 od 11.30 h.


Pokyny pre študentov


Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
v snahe zabezpečiť plynulý priebeh IŠS Vás veľmi pekne prosíme o spoluprácu.
Prečítajte si všetky nižšie uvedené informácie.

Pred IŠS

Prezentácie záverečných prác pripravené v PowerPoint zasielajte mailom pani tajomníčke komisie najneskôr deň pred konaním obhajoby do 14.00 h na maria.sirotiakova@umb.sk.

V predmete správy uveďte: Prezentácia k DP. Názov súboru s prezentáciou: 2020 DP Priezvisko Meno
Súbory budú k dispozícii v PC v učebni, kde sa obhajoba koná. Nebude možné používať vlastné nosiče, ani nahrávať súbory tesne pred obhajobou.
Pre istotu si však svoj súbor s prezentáciu so sebou prineste, v prípade nepredvídaných technických problémov bude vhodné mať ho k dispozícii.

Prekážka na strane študenta

V prípade, že študent má príznaky infekčného ochorenia, alebo má nariadenú karanténu, alebo sú iné závažné dôvody, ktoré mu neumožňujú vykonať ŠZS prezenčnou formou, je povinný o tejto skutočnosti informovať pani prodekanku pre pedagogickú činnosť mailom na
maria.kanderova@umb.sk a zároveň pani sekretárku IMS PP na zuzana.vilgova@umb.sk bezodkladne po zistení vyššie uvedených skutočností. V takomto prípade bude študentovi umožnené realizovať IŠS dištančne (cez MS TEEMS).
Sledujte oznamy pre Ing. štúdium na www stránke fakulty, aj oznamy IMS PP, najmä deň pred konaním Vašej IŠS si skontrolujte poradie zaradených na IŠS.

Prosíme Vás, príďte v dostatočnom časovom predstihu, je možné, že sa nedostavia všetci študenti a poradie sa posunie.

V deň konania IŠS

V priestoroch pri vrátnici IMS Poprad budú určené osoby, ktoré budú usmerňovať študentov a kontrolovať tieto požiadavky:
• študent je povinný dostaviť sa pred vchod IMS Poprad pol hodinu pred konaním obhajoby,
• študent sa pri vstupe do budovy preukáže ISIC kartou (v prípade externých študentov sa akceptuje karta EXTERNISTA),
• musí mať ochranné rúško, rukavice a vlastné pero,
• pri vstupe do budovy si musí dezinfikovať ruky,
• predloží podpísané čestné vyhlásenie, že za posledné dva týždne nemal príznaky vírusového infekčného ochorenia a nemá v danom období nariadenú karanténu - tlačivo čestného vyhlásenia:
https://bit.ly/cestnevyhlasenie
• po celý čas prítomnosti v budove bude rešpektovať pokyny poverených zamestnancov,
• pred obhajobou a počas nej sa bude riadiť pokynmi tajomníčky komisie,
• v budove sa zdržiava iba po nevyhnutný čas,
• bezprostredne po ukončení obhajoby študent opustí budovu.
Priestory IMS budú počas konania IŠS priebežne dezinfikované.

V prípade náhlych nepredvídaných okolností, napr. neúčasti na IŠS kvôli chorobe, alebo v
inom nevyhnutnom prípade kontaktuje vždy včas tajomníčku komisie, sekretariát pracoviska
a kohokoľvek zo spolužiakov, ktorí sú zaradení na rovnaký deň (kontakty si vezmite so sebou
na cestu, môžu sa Vám zísť).

Ďakujeme Vám za spoluprácu, tešíme sa na osobné stretnutia.


Ing. Katarína Zimermanová, PhD.

IŠS_IMS_august_2020.pdf (10. 8. 2020 9:15:20)
IŠS 08_2020 IMS PP.pdf (10. 8. 2020 9:15:15)

* V prípade, že sa vám príloha neotvorí (v prehliadači Chrome), skúste prehliadač Edge alebo Opera.


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana