Odovzdávanie BP a BŠS

Odovzdávanie bakalárskych záverečných prác

 

 

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Bakalárske záverečné práce sa v akademickom roku 2020/2021 odovzdávajú:

v riadnom termíne najneskôr                                       do 21. 5. 2021

v opravnom (náhradnom) termíne najneskôr                do 25. 6. 2021

 

(harmonogram akademického roka:  https://www.ef.umb.sk/ef/UploadFolder/379/obrazky/EF_UMB%20-%20Harmonogram_AR-2020_2021_Bc_%20Ing_konecny_od_Maji.pdf)

 

Čestné vyhlásenie je povinnou súčasťou bakalárskej práce. Formálna úprava znenia čestného vyhlásenia sa nachádza na stránke fakulty v šablóne bakalárskej práce.

Zadanie bakalárskej práce sa do záverečnej práce nevkladá.

Súhlas vedúceho s vložením práce do AIS2 je potrebné vyžiadať pred vložením práce do AIS2. Študent žiada vedúceho práce o súhlas prostredníctvom e-mailu. Po obdržaní súhlasu od vedúceho, prepošle študent tento súhlas Ing. Vilgovej (zuzana.vilgova@umb.sk).

Bakalárska práca sa odovzdáva len v elektronickom vyhotovení.

            Prihlásenie sa na štátnu skúšku uskutočnite najneskôr do 31. 5. 2021 (riadny termín) alebo najneskôr do 9. 7. 2021 (opravný (náhradný termín)).

Manuál-ZP- vloženie.pdf (11. 5. 2021 13:28:55)
EF_UMB - Harmonogram_AR-2020_2021.pdf (11. 5. 2021 13:28:47)
odovzdanie BP_web.docx (11. 5. 2021 13:28:41)


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana