Odovzdávanie BP a BŠS

Pokyny pre študentov

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
v snahe zabezpečiť plynulý priebeh BŠS Vás prosíme o spoluprácu a dodržiavanie uvedených pokynov.
 

Pred realizáciou BŠS

      Prezentácie záverečných prác pripravené v PowerPoint zasielajte mailom pani tajomníčke komisie
najneskôr deň pred konaním obhajoby do 12.00 h. Študenti zaradení na štátnice dňa 19.8.2020 zasielajú prezentácie na maria.pomffyova@umb.sk  Študenti zaradení na štátnice v dňoch 20. 8. a 21. 8. 2020 zasielajú prezentácie na maria.sirotiakova@umb.sk.

      Predmet správy označte: Prezentácia k BP a súbor s prezentáciou: 2020 BP Priezvisko Meno
Súbory budú k dispozícii v PC v učebni, kde sa obhajoba koná. Nebude možné používať vlastné nosiče ani nahrávať súbory tesne pred obhajobou (pre istotu si však svoj súbor s prezentáciu so sebou prineste, ak by nastali nepredvídané technické problémy).

      

      V prípade, že študent má príznaky infekčného ochorenia, alebo má nariadenú karanténu, alebo iné závažné dôvody, ktoré mu neumožňujú vykonať ŠZS prezenčnou formou, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať prodekanku pre pedagogickú činnosť mailom na maria.kanderova@umb.sk a zároveň pani sekretárku IMS PP na zuzana.vilgova@umb.sk. V takomto prípade bude študentovi umožnená obhajoba bakalárskej práce dištančnou formou.

      Sledujte oznamy pre bakalárske štúdium na www stránke fakulty, aj oznamy IMS PP, najmä deň pred konaním Vašej BŠS si skontrolujte poradie zaradených na BŠS.

 

V deň konania BŠS

      V priestoroch pri vrátnici IMS Poprad budú určené osoby, ktoré budú usmerňovať študentov a
kontrolovať tieto požiadavky:

 • študent je povinný dostaviť sa pred vchod IMS Poprad minimálne pol hodinu pred konaním obhajoby,
 • študent sa pri vstupe do budovy preukáže ISIC kartou (v prípade externých študentov sa akceptuje karta EXTERNISTA),
 • musí mať ochranné rúško, rukavice a vlastné pero,
 • pri vstupe do budovy si musí dezinfikovať ruky,
 • predloží podpísané čestné vyhlásenie, že za posledné dva týždne nemal príznaky vírusového infekčného ochorenia a nemá v danom období nariadenú karanténu - tlačivo čestného vyhlásenia: https://bit.ly/cestnevyhlasenie
 • po celý čas prítomnosti v budove bude rešpektovať pokyny poverených zamestnancov,
 • pred obhajobou a počas nej sa bude riadiť pokynmi tajomníčky komisie,
 • v budove sa zdržiava iba po nevyhnutný čas,
 • bezprostredne po ukončení obhajoby študent opustí budovu.
  Priestory IMS budú počas konania BŠS priebežne dezinfikované.

      V prípade náhlych nepredvídaných okolností, napr. neúčasti na BŠS kvôli chorobe, alebo v
inom nevyhnutnom prípade kontaktuje vždy bezodkladne tajomníčku komisie, sekretariát pracoviska
a kohokoľvek zo spolužiakov, ktorí sú zaradení na rovnaký deň (kontakty si vezmite so sebou
na cestu, môžu sa Vám zísť).

 

UPOZORŇUJEME, že spôsob realizácie štátnic sa môže vzhľadom na nariadenia hlavného hygienika zmeniť, preto musia byť študenti pripravení na realizovanie štátnic oboma scenármi.

 

Realizácia BŠS dištančnou formou cez platformu TEAMS

Technické požiadavky na študentov pre prístup do MS TEAMS:

 • študenti musia mať k dispozícii funkčný stolový počítač alebo notebook, webkameru , mikrofón a slúchadlá (prípadne headset s mikrofónom alebo slúchadlá na mobil) – študentom odporúčame vyskúšať si dopredu funkčnosť ich PC/notebooku, webkamery, mikrofónu a slúchadiel pri realizovaní video konferenčného hovoru,
 • štátnice sa budú realizovať prostredníctvom aplikácie MS TEAMS - stiahnete si ju prostredníctvom URL: https://teams.microsoft.com/download#allDevicesSection
 • do aplikácie MS TEAMS je potrebné sa prihlásiť vašimi prihlasovacími údajmi v tvare login@student.umb.sk (login je vaše prihlasovacie meno) a heslo, ktoré používate pri prihlasovaní do vašich študentských emailových schránok (POZOR! Do MS TEAMS je potrebné prihlásiť sa vašimi novými emailovými adresami v tvare login@student.umb.sk. Nepoužívať @studenti.umb.sk!!!!),
 • alternatívne mať pripravený ako záložné technické riešenie mobilný telefón/tablet/iný notebook/PC s nainštalovanou aplikáciou MS TEAMS,
 • otestovať kvalitu internetového pripojenia a porovnať ich s odporúčanými rýchlosťami internetu potrebnými na realizovanie online video konferenčného hovoru cez MS TEAMS (odporúčame študentom zmerať si rýchlosť internetového pripojenia cez stránku https://www.speedtest.net/ a porovnať výsledky s odporúčanými rýchlosťami internetu pre realizovanie hovorov cez MS TEAMS).

     Ďakujeme Vám za spoluprácu, tešíme sa na osobné stretnutia.

doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.

BŠS_IMS_august_2020.xlsx (10. 8. 2020 10:03:32)

* V prípade, že sa vám príloha neotvorí (v prehliadači Chrome), skúste prehliadač Edge alebo Opera.


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana