POTVRDIL a VYBRAL si predmety

Uchádzač, ktorý potvrdil návratku na štúdium, vytvoril si zápisný list a vybral a nahodil si predmety do systému AiS, ktoré chce v akademickom roku 2020/2021 študovať:

VYTLAČÍ si zo systému AiS dokument „Protokol o študijnom pláne študenta v akademickom roku“. Tento dokument obsahuje zoznam predmetov, ktoré by chcel študent v akademickom roku 2020/2021  študovať.

Postup tlače:

Ak chce študent vo vybraných predmetoch zrealizovať úpravu, viditeľné to vyznačí na danom dokumente (môže predmet škrtnúť a namiesto neho si na dokument napíše iný predmet, pre ktorý sa rozhodol).

Ponuka predmetov pre jednotlivé študijné programy:
cestovný ruch - denné bakalárske štúdium
ekonomika a manažment podniku - denné bakalárske štúdium
ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku - denné bakalárske štúdium
financie, bankovníctvo a investovanie - denné bakalárske štúdium
verejná ekonomika a manažment - denné bakalárske štúdium
manažment s miestom štúdia v Poprade - denné bakalárske štúdium
manažment s miestom štúdia v Poprade - EXTERNÉ bakalárske štúdium
ekonomika a manažment podniku - EXTERNÉ bakalárske štúdium
 

Uchádzač vytlačí dokument Protokol o študijnom pláne študenta v akademickom roku, podpíše ho, oskenuje a pošle mailom študijnej referentke pre daný študijný program:
cestovný ruch - p. A. Uhliariková - mail alexandra.uhliarikova@umb.sk
ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku - p. J. Ďurdinová - mail jana.durdinova@umb.sk
ekonomika a manažment podniku – denné štúdium - p. J. Ďurdinová - mail jana.durdinova@umb.sk
ekonomika a manažment podniku – externé štúdium - p. A. Uhliariková - mail alexandra.uhliarikova@umb.sk
financie, bankovníctvo a investovanie - p. J. Matejková - mail jana.matejkova@umb.sk
verejná ekonomika a manažment - p. J. Matejková - mail jana.matejkova@umb.sk
manažment – denné a externé štúdium - Ing. L. Horvátová - mail lucia.horvatova@umb.sk

 

Na základe podpísaného protokolu príslušná študijná referentka ZREALIZUJE ZÁPIS uchádzača na AR 2020/2021, jeho zápisný list v systéme AiS POTVRDÍ (a zrealizuje príp. zmenu vo vybraných predmetoch).

 

V prípade, že sa uchádzačovi nepodarí vytlačiť Protokol o študijnom pláne príp. v predmetoch chce realizovať rozsiahlejšie úpravy, môže použiť tlačivo "POTVRDENIE zápisu na štúdium", ktoré vypíše, podpíše, oskenuje a zašle mailom príslušnej študijnej referentke. Toto tlačivo nahradí Potokol o študijnom pláne a študijná referentka zrealizuje zápis na štúdium.
Tlačivo Potvrdenie zápisu na štúdium


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 2. 9. 2020 | Aktualizoval: Horvátová Lucia