NEPOTVRDIL návratku

Uchádzač, ktorý NEPOTVRDIL návratku na štúdium, ale MÁ ZÁUJEM o štúdium na fakulte v akademickom roku 2020/2021:

Vytlačí si priložený dokument Potvrdenie zápisu na štúdium na EF UMB v akademickom roku 2020/2021 (TLAČIVO)

Tento dokument vypíše, podpíše, oskenuje a pošle mailom študijnej referentke pre daný študijný program:
cestovný ruch - p. A. Uhliariková - mail alexandra.uhliarikova@umb.sk
ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku - p. J. Ďurdinová - mail jana.durdinova@umb.sk
ekonomika a manažment podniku – denné štúdium - p. J. Ďurdinová - mail jana.durdinova@umb.sk
ekonomika a manažment podniku – externé štúdium - p. A. Uhliariková - mail alexandra.uhliarikova@umb.sk
financie, bankovníctvo a investovanie - p. J. Matejková - mail jana.matejkova@umb.sk
verejná ekonomika a manažment - p. J. Matejková - mail jana.matejkova@umb.sk
manažment – denné a externé štúdium - Ing. L. Horvátová - mail lucia.horvatova@umb.sk

Ponuka predmetov pre jednotlivé študijné programy:
cestovný ruch - denné bakalárske štúdium
ekonomika a manažment podniku - denné bakalárske štúdium
ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku - denné bakalárske štúdium
financie, bankovníctvo a investovanie - denné bakalárske štúdium
verejná ekonomika a manažment - denné bakalárske štúdium
manažment s miestom štúdia v Poprade - denné bakalárske štúdium
manažment s miestom štúdia v Poprade - EXTERNÉ bakalárske štúdium
ekonomika a manažment podniku - EXTERNÉ bakalárske štúdium

Na základe podpísaného tlačiva Potvrdenie zápisu na štúdium na EF UMB príslušná študijná referentka ZREALIZUJE ZÁPIS uchádzača na AR 2020/2021, vytvorí zápisný list v systéme AiS, nahodí do neho uchádzačom vybrané predmety a zápisný list POTVRDÍ.
Tlačivo Potvrdenie zápisu na štúdium


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 2. 9. 2020 | Aktualizoval: Horvátová Lucia