Študijné predpisy doktorandského štúdia

Študijný poriadok EF UMB

Študijný poriadok EF UMB pre študentov študijných programov akreditovaných od 01.01.2013 - úplné znenie (v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4)

 

Ďalšie predpisy

Informácie k organizácii doktorandského štúdia na EF UMB (Povinnosti doktoranda krok za krokom od prijímacieho konania, rozhodnutia o prijatí, zápisu na štúdium až po obhajobu dizertačnej práce z júna 2021)

Oboznámenie študentov UMB formou samoštúdia o ochrane pred požiarmi a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (tlačivo akademického roka 2021/2022)

 

Študijné predpisy súvisiace s doktorandským štúdiom

SMERNICA UMB č. 7/2021 o doktorandskom štúdiu, časová verzia účinná od 1. 11. 2021

SMERNICA č. 9/2021 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, časová verzia účinná od 1. 10. 2021

SMERNICA EF UMB S - 02 - 21 Úprava písomných vysokoškolských prác, záverečných prác a habilitačných prác, časová verzia účinná od 1. 11. 2021

Smernica č. 12/2021 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom a udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na UMB v Banskej Bystrici na akademický rok 2022/2023, časová verzia účinná od 1. 9. 2022, okrem čl. 7 Poplatky spojené so štúdiom, bod 1) Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania a v 1., 2. a 3.stupni vysokoškolského štúdia (§ 92 ods. 12 zákona), ktorý nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania tejto smernice a bodu 3) Poplatky za vydanie dokladov o štúdiu a ich duplikátov (§ 92 ods. 15) písmeno h) preukaz študent,a ktoré nadobúda platnosť dňom podpísania tejto smernice a účinnosť od 1. 4. 2022.

Smernica č. 6/2021 Knižničný poriadok Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici , časová verzia účinná od 13. 9. 2021

Smernica č. 1/2018 Prevádzkový poriadok Metropolitnej siete UMB v Banskej Bystrici , časová verzia účinná od 25. 5. 2018

 

Legislatíva

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, časová verzia predpisu účinná od 1. 4. 2021

Zákon o VŠ č. 131/2002 Z.z.,


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 13. 1. 2022 | Aktualizoval: Balážová Ingrid