Publikované výstupy

Vybrané publikované výstupy:

ADF MAKOVNÍKOVÁ, J.,KOLOŠTA, S., ORSÁGOVÁ, K.,HUŽVÁR, M.,PÁLKA, B.,FLAŠKA, F. 2019.Teoreticko-metodologické aspekty hodnotenia a oceňovania agroekosystémových služieb In Ekonomika a spoločnosť (The Journal of economics and social research), 20(2), Belianum, s. 42-52, ISSN 1335-7069.

ADM   MAKOVNÍKOVÁ, J., PÁLKA, B., KOLOŠTA, S., FLAŠKA, F., ORSÁGOVÁ, K., SPIŠIAKOVÁ, M. 2020. Non-Monetary Assessment and Mapping of the Potential of Agroecosystem Services in Rural Slovakia. In: European Countryside, 12(2), Walter de Gruyter, s. 257-276, ISSN 1803-8417.

AFC  MAKOVNÍKOVÁ, J., KOLOŠTA, S., BORIS, P.,FLAŠKA, F. 2020. Potenciál pre pestovanie energetických plodín -obnoviteľného zdroja energie vo vybraných regiónoch Slovenska. In: 23. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Brno: Masarykova univerzita, s. 538-545, https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9610-2020-68

AFC CISKOVÁ, P. 2020. Agroekosystémové služby na Slovensku. In: 23. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Brno: Masarykova univerzita, s. 561-568,    https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9610-2020-71

AED   KOLOŠTA, S., MAKOVNÍKOVÁ, J. 2020. Kritériá vyhodnocovania a multifunkcionalita výskumu ekosystémových služieb – rešerš. In: Eliminovanie degradačných procesov v pôde obnovením biodiverzity, s. 68-75, ISBN 978-80-8163-035-4.

AED   MAKOVNÍKOVÁ, J., KOLOŠTA, S., ORSÁGOVÁ,K. 2020. Synergie a kompromisy agroekosystémových služieb. In: Eliminovanie degradačných procesov v pôde obnovením biodiverzity, s. 109-114, ISBN 978-80-8163-035-4

ADF Pálka, B., Makovníková, J., Širáň, M.  2020. Priestorová vizualizácia potenciálu agroekosystémových služieb na Slovensku.  Spatial visualization of the agroecosystem services potential in Slovakia. Geografická Revue, 2020, ročník 16, číslo 2, pp. 4-14

AED MAKOVNÍKOVÁ, J., Pálka, B., ŠIRÁŇ, M.  2020. KVANTIFIKÁCIA EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽIEB POĽNOHOSPODÁRSKYCH PÔD SLOVENSKA. Vedecké práce Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy č. 41. Bratislava: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2020. s. 47-61. ISBN 978-80-8163-039-2, ISBN 978-80-8163-041-5 (online verzia).

AFH  Pálka, B., Makovníková, J., Širáň, M 2020. Priestorová vizualizácia potenciálu agroekosystémových služieb na Slovensku.... GeoKARTO 2020 Zborník abstraktov  z konferencie  konanej 10.–11. 9. 2020 v Košiciach Editori zborníka: Mgr.Marián Kulla, PhD.Mgr. Ladislav Novotný,PhD  .ISBN978-80-8152-887-3

Makovníková,  J.,  Pálka,   B.,   Kolosta,   S. , Orságová,   K. 2021.  Application of Matrix Approach for Evaluation and Assessment the Potential of Recreational  Ecosystem  Service  in  Model  Regions  in  Slovakia. Open  Journal  of  Ecology, 11, 437-450.

Širáň, M., Makovníková, J. 2021. Monitoring of Soil Bulk Density in Context with Its Small-Scale Spatial Heterogeneity,  Geosci. Environ. Prot. Vol.9 No.5, 138 – 151

Makovníková, J. , Pálka, B. , Širáň, M. and Kološta, S. (2021) Regulating Ecosystem Service (Filtering/ Immobilization of Inorganic Pollutants) Supplied by Soil in Model Regions of Slovakia. Journal of Geoscience and Environment Protection, 9, 61-72. doi: 10.4236/gep.2021.911005.

Makovníková, J., Pálka, B., Kološta, S. 2021. PRIESTOROVÉ ÚDAJE AKO ZÁKLAD PRE HODNOTENIE REKREAČNÉHO POTENCIÁLU V MODELOVÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA. Geografická Revue. Banská Bystrica, 2021, 17 (1), 38-51. ISSN (online) 2585-8947, ISSN (print) 2585-8955. DOI: https://doi.org/10.24040/GR

Kološta, S., Makovníková, J., Flaška, F., Orságová, K. 2021. VZŤAHY EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽIEB K VYBRANÝM OBLASTIAM KRUHOVEJ EKONOMIKY. Zborník (ed. Musová, Z.) Aplikácia princípov kruhovej ekonomiky na Slovensku. Belianum. 113-123.

MAKOVNÍKOVÁ, Jarmila – ORSÁGOVÁ, Katarína – PÁLKA, Boris – ŠIRÁŇ, Miloš, KOLOŠTA, Stanislav. 2021. Ekosystémové služby poľnohospodársky využívaných pôd. In Naše pole, roč. 25, č. 10, s. 34-36, ISSN 1335-2466.

MAKOVNÍKOVÁ, Jarmila – ORSÁGOVÁ, Katarína – PÁLKA, Boris – ŠIRÁŇ, Miloš, KOLOŠTA, Stanislav. 2021 Regulačné ekosystémové služby poľnohospodársky využívaných pôd. In Naše pole, roč. 25, č.  12,50-52 , ISSN 1335-2466.

Kološta, S., Flaška, F.,  Makovníková, J. 2021.  Metódy monetárneho a nemonetárneho oceňovania ekosystémových služieb – rešerš ( Methods of monetary and non-monetary evaluation of ecosystem services – overview . XXIV. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2021. str. 516 – 523. ISBN 978-80-210-9896-1. DOI 10.5817/CZ.MUNI.P210-9896-2021.

MAKOVNÍKOVÁ, Jarmila – KIZEKOVÁ, Miriam – PÁLKA, Boris – ŠIRÁŇ, Miloš – KANIANSKA, Radoslava. 2021. Modelovanie regulačných ekosystémových služieb poľnohospodársky využívaných trvalých trávnych porastov. Modelling of regulating ecosystem services of agricultural permanent grasslands. Zborník Synergia prírodných ekosystémov v krajine - Synergy of nature ecosystems in the landscape, s. 98-105, Medzinárodná vedecká konferencia, 7. december, 2021. Vydavateľ: NPPC – Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Banská Bystrica, SR. ISBN 978-80-89800-19-3.

MAKOVNÍKOVÁ, Jarmila – ORSÁGOVÁ, Katarína – PÁLKA, Boris – ŠIRÁŇ, Miloš, KOLOŠTA, Stanislav. 2021. Ekosystemové  služby  poľnohospodársky využívaných pôd. Agroporadenstvo. http://www.agroporadenstvo.sk/index.php?pl=58&article=2374

Makovníková J, Kološta S, Flaška F, Pálka B. Regional Differentiations of the Potential of Cultural Ecosystem Services in Relation to Natural Capital—A Case Study in Selected Regions of the Slovak Republic. Land. 2022; 11(2):270. https://doi.org/10.3390/land11020270

Makovníková, J., Pálka, B., & Kološta, S. (2022). Current State and Development of the Soil Health Index in Localities with Various Soil-Climatic Conditions in the Slovak Republic. Journal of Geoscience and Environment Protection, 10, 1-11. https://doi.org/10.4236/gep.2022.10600

Makovníková, J. , Pálka, B. and Kološta, S. (2022) Impact of Fast-Growing Trees Planting on Degraded Land from Perspectives of Ecosystem Services—Case Study from Slovakia. Journal of Geoscience and Environment Protection, 10, 140-150. doi: 10.4236/gep.2022.1011009.

 Makovníková, J., Pálka, B., Kološta, S. 2021. PRIESTOROVÉ ÚDAJE AKO ZÁKLAD PRE HODNOTENIE REKREAČNÉHO POTENCIÁLU V MODELOVÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA. Geografická Revue. Banská Bystrica, 2021, 17 (1), 38-51. ISSN (online) 2585-8947, ISSN (print) 2585-8955. DOI: https://doi.org/10.24040/GR

Makovníková Jarmila, Pálka Boris. Súčasný stav a vývoj indexu zdravej pôdy na lokalitách V rôznych pôdno-klimatických podmienkach SLOVENSKEJ REPUBLIKY. [Current state and development of the Soil Health Index in localities with various soil-climatic conditions in the Slovak RepubliC]. In Ekologické štúdie : Recenzovaný vedecký časopis venovaný aktuálnym problémom ekológie, krajinnej ekológie a príbuzných vedných disciplín, 2022, roč. 13, č. 2, s. 18-27. ISSN 1338-2853.

Makovníková Jarmila, Pálka Boris. 2022. IMMOBILIZATION OF INORGANIC POLLUTANTS (FILTERING ECOSYSTEM SERVICES) SUPPLIED BY SOIL IN MODEL REGIONS OF SLOVAKIA). Quaestiones rerum naturalium, Vol. 9. No. 1, Fakulta prírodných vied UMB
v Banskej Bystrici, 2022 , s. 45 – 63.

Makovníková, Jarmila – Kološta, Stanislav. 2022. MATICOVÝ SYSTÉM HODNOTENIA EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽIEB (REVIEW), In POTENCIÁL EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽIEB PRÍRODNÉHO KAPITÁLU  AKO NÁSTROJ HODNOTENIA SOCIÁLNO--EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU ÚZEMÍ. Zborník vedeckých prác (eds. Makovníková, Kološta), s. 5 – 14, ISBN  978-80-557-1991-7.

Pálka, Boris – Makovníková, Jarmila. 2022. HODNOTENIE POTENCIÁLU AGROEKOSYSTÉMOVEJ SLUŽBY – REGULÁCIE ODNOSU PÔDY. In POTENCIÁL EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽIEB PRÍRODNÉHO KAPITÁLU  AKO NÁSTROJ HODNOTENIA SOCIÁLNO--EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU ÚZEMÍ. Zborník vedeckých prác (eds. Makovníková, Kološta), s. 22 – 28, ISBN  978-80-557-1991-7.

Styk, Ján -   Pálka, Boris – Makovníková, Jarmila. 2022. POTENCIÁL KRAJINY PRE REGULÁCIU VODNEJ ERÓZIE NA POĽNOHOSPODÁRSKYCH PÔDACH OKRESU BANSKÁ BYSTRICA Z POHĽADU EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽIEB. . In POTENCIÁL EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽIEB PRÍRODNÉHO KAPITÁLU  AKO NÁSTROJ HODNOTENIA SOCIÁLNO--EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU ÚZEMÍ. Zborník vedeckých prác (eds. Makovníková, Kološta), s. 29 – 36, ISBN  978-80-557-1991-7.

Makovníková, Jarmila – Pálka, Boris. 2022. ZMENY POTENCIÁLU EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽIEB NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE VYUŽÍVANEJ NA PESTOVANIE RÝCHLORASTÚCICH DREVÍN. In POTENCIÁL EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽIEB PRÍRODNÉHO KAPITÁLU  AKO NÁSTROJ HODNOTENIA SOCIÁLNO--EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU ÚZEMÍ. Zborník vedeckých prác (eds. Makovníková, Kološta), s. 36 – 44, ISBN  978-80-557-1991-7.

Slašťanová,Bianka -  Kološta,Stanislav -  Flaška, Filip – Makovníková, Jarmila.2022. EUROPEAN UNION AND SLOVAK DATA AVAILABILITY FOR SELECTED ECOSYSTEM SERVICES MODULES. In POTENCIÁL EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽIEB PRÍRODNÉHO KAPITÁLU  AKO NÁSTROJ HODNOTENIA SOCIÁLNO--EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU ÚZEMÍ. Zborník vedeckých prác (eds. Makovníková, Kološta), s. 94 – 100, ISBN  978-80-557-1991-7.

Slašťanová,Bianka -  Kološta,Stanislav -  Flaška, Filip – Makovníková, Jarmila. ECOSYSTEM SERVICES MODULE´S STRUCTURE. In POTENCIÁL EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽIEB PRÍRODNÉHO KAPITÁLU  AKO NÁSTROJ HODNOTENIA SOCIÁLNO--EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU ÚZEMÍ. Zborník vedeckých prác (eds. Makovníková, Kološta), s. 101 – 105, ISBN  978-80-557-1991-7.

Makovníková, Jarmila – Kološta, Stanislav – Flaška, Filip. 2022. Hodnotenie schopnosti prírodného kapitálu poskytovať kultúrne ekosystémové služby v regiónoch SR. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.) XXV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2022. s. 350–359. ISBN 978-80-280-0068-4.

MAKOVNÍKOVÁ, Jarmila – PÁLKA, Boris – ŠIRÁŇ, Miloš. 2022. Zmeny potenciálu regulačných ekosystémových služieb na poľnohospodárskej pôde využívanej na pestovanie rýchlorastúcich drevín na energetické účely. Zborník abstraktov, Pedologické dni 2022: Monitoring a detailný výskum pôdnych vlastností ako účinný nástroj manažmentu a ochrany pôdy. Technická univerzita Zvolen, 12.-14.09.2022. NPPC – VÚPOP, Bratislava, s. 50. ISBN 978-80-8163-044-6

MAKOVNÍKOVÁ, Jarmila - PÁLKA, Boris. 2022. Súčasný stav a vývoj indexu zdravej pôdy na lokalitách v rôznych pôdno-klimatických podmienkach SR. VIII. Ekologické dni – Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska. Ústav krajinnej ekológie SAV, Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV, Katedra ekológie a environmentalistiky FPVaI UKF v Nitre. Zborník abstraktov, 25. - 26.04.2022, Smolenice, s. 34. Editori: J. Melicher, A. Hladká, I. Kozelová. ISBN: 978-80-89325-30-6.  www.uke.sav.sk, http://www.sekos.sav.sk

PÁLKA, Boris – MAKOVNÍKOVÁ, Jarmila – ŠIRÁŇ, Miloš. 2022. Hodnotenie potenciálu agroekosystémovej služby – regulácie odnosu pôdy. Zborník abstraktov, Pedologické dni 2022: Monitoring a detailný výskum pôdnych vlastností ako účinný nástroj manažmentu a ochrany pôdy. Technická univerzita Zvolen, 12.-14.09.2022. NPPC – VÚPOP, Bratislava, s. 49. ISBN 978-80-8163-044-6

MAKOVNÍKOVÁ, Jarmila – ORSÁGOVÁ, Katarína – PÁLKA, Boris – ŠIRÁŇ, Miloš. 2022. Ekosystémové služby poľnohospodársky využívaných pôd (III). In Naše pole, roč. 26, č. 1, s. 48-49, ISSN 1335-2466 (projekt APVV-18-0035).

MAKOVNÍKOVÁ, Jarmila – ORSÁGOVÁ, Katarína – PÁLKA, Boris – ŠIRÁŇ, Miloš. 2022. Aká je skutočná hodnota pôdy? Ekosystémové  služby  poľnohospodársky využívaných pôd (2 - Regulačné ekosystémové služby). Pôdohospodársky poradenský systém (zverejnené 20.01.2022). Dostupné na: http://www.agroporadenstvo.sk/index.php?pl=58&article=2449, (projekt APVV-18-0035).

MAKOVNÍKOVÁ, Jarmila – ORSÁGOVÁ, Katarína – PÁLKA, Boris – ŠIRÁŇ, Miloš. 2022Aká je skutočná hodnota pôdy? Ekosystémové služby poľnohospodársky využívaných pôd (časť 3 – Kultúrne ekosystémové služby) Pôdohospodársky poradenský systém (zverejnené 25.03.2022). Dostupné na: http://www.agroporadenstvo.sk/nove-poznatky-poda?article=2527

MONOGRAFIA

Makovníková J, Kološta S, Flaška F, Pálka B. , Širáň, Miloš. 2022. POTENCIÁL EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽIEB PRÍRODNÉHO KAPITÁLU AKO NÁSTROJ HODNOTENIA SOCIÁLNO-EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU ÚZEMÍ. Banská Bystrica, NPPC-VUPOP, 137 str. ISBN 978-80-8163-042-2.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Kološta Stanislav