Publikované výstupy

Vybrané publikované výstupy:

ADF MAKOVNÍKOVÁ, J.,KOLOŠTA, S., ORSÁGOVÁ, K.,HUŽVÁR, M.,PÁLKA, B.,FLAŠKA, F. 2019.Teoreticko-metodologické aspekty hodnotenia a oceňovania agroekosystémových služieb In Ekonomika a spoločnosť (The Journal of economics and social research), 20(2), Belianum, s. 42-52, ISSN 1335-7069.

ADM   MAKOVNÍKOVÁ, J., PÁLKA, B., KOLOŠTA, S., FLAŠKA, F., ORSÁGOVÁ, K., SPIŠIAKOVÁ, M. 2020. Non-Monetary Assessment and Mapping of the Potential of Agroecosystem Services in Rural Slovakia. In: European Countryside, 12(2), Walter de Gruyter, s. 257-276, ISSN 1803-8417.

AFC  MAKOVNÍKOVÁ, J., KOLOŠTA, S., BORIS, P.,FLAŠKA, F. 2020. Potenciál pre pestovanie energetických plodín -obnoviteľného zdroja energie vo vybraných regiónoch Slovenska. In: 23. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Brno: Masarykova univerzita, s. 538-545, https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9610-2020-68

AFC CISKOVÁ, P. 2020. Agroekosystémové služby na Slovensku. In: 23. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Brno: Masarykova univerzita, s. 561-568,    https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9610-2020-71

AED   KOLOŠTA, S., MAKOVNÍKOVÁ, J. 2020. Kritériá vyhodnocovania a multifunkcionalita výskumu ekosystémových služieb – rešerš. In: Eliminovanie degradačných procesov v pôde obnovením biodiverzity, s. 68-75, ISBN 978-80-8163-035-4.

AED   MAKOVNÍKOVÁ, J., KOLOŠTA, S., ORSÁGOVÁ,K. 2020. Synergie a kompromisy agroekosystémových služieb. In: Eliminovanie degradačných procesov v pôde obnovením biodiverzity, s. 109-114, ISBN 978-80-8163-035-4

ADF Pálka, B., Makovníková, J., Širáň, M.  2020. Priestorová vizualizácia potenciálu agroekosystémových služieb na Slovensku.  Spatial visualization of the agroecosystem services potential in Slovakia. Geografická Revue, 2020, ročník 16, číslo 2, pp. 4-14

AED MAKOVNÍKOVÁ, J., Pálka, B., ŠIRÁŇ, M.  2020. KVANTIFIKÁCIA EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽIEB POĽNOHOSPODÁRSKYCH PÔD SLOVENSKA. Vedecké práce Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy č. 41. Bratislava: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2020. s. 47-61. ISBN 978-80-8163-039-2, ISBN 978-80-8163-041-5 (online verzia).

AFH  Pálka, B., Makovníková, J., Širáň, M 2020. Priestorová vizualizácia potenciálu agroekosystémových služieb na Slovensku.... GeoKARTO 2020 Zborník abstraktov  z konferencie  konanej 10.–11. 9. 2020 v Košiciach Editori zborníka: Mgr.Marián Kulla, PhD.Mgr. Ladislav Novotný,PhD  .ISBN978-80-8152-887-3


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Kološta Stanislav