Publikované výstupy

Vybrané publikované výstupy:

ADF MAKOVNÍKOVÁ, J.,KOLOŠTA, S., ORSÁGOVÁ, K.,HUŽVÁR, M.,PÁLKA, B.,FLAŠKA, F. 2019.Teoreticko-metodologické aspekty hodnotenia a oceňovania agroekosystémových služieb In Ekonomika a spoločnosť (The Journal of economics and social research), 20(2), Belianum, s. 42-52, ISSN 1335-7069.

ADM   MAKOVNÍKOVÁ, J., PÁLKA, B., KOLOŠTA, S., FLAŠKA, F., ORSÁGOVÁ, K., SPIŠIAKOVÁ, M. 2020. Non-Monetary Assessment and Mapping of the Potential of Agroecosystem Services in Rural Slovakia. In: European Countryside, 12(2), Walter de Gruyter, s. 257-276, ISSN 1803-8417.

AFC  MAKOVNÍKOVÁ, J., KOLOŠTA, S., BORIS, P.,FLAŠKA, F. 2020. Potenciál pre pestovanie energetických plodín -obnoviteľného zdroja energie vo vybraných regiónoch Slovenska. In: 23. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Brno: Masarykova univerzita, s. 538-545, https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9610-2020-68

AFC CISKOVÁ, P. 2020. Agroekosystémové služby na Slovensku. In: 23. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Brno: Masarykova univerzita, s. 561-568,    https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9610-2020-71

AED   KOLOŠTA, S., MAKOVNÍKOVÁ, J. 2020. Kritériá vyhodnocovania a multifunkcionalita výskumu ekosystémových služieb – rešerš. In: Eliminovanie degradačných procesov v pôde obnovením biodiverzity, s. 68-75, ISBN 978-80-8163-035-4.

AED   MAKOVNÍKOVÁ, J., KOLOŠTA, S., ORSÁGOVÁ,K. 2020. Synergie a kompromisy agroekosystémových služieb. In: Eliminovanie degradačných procesov v pôde obnovením biodiverzity, s. 109-114, ISBN 978-80-8163-035-4

ADF Pálka, B., Makovníková, J., Širáň, M.  2020. Priestorová vizualizácia potenciálu agroekosystémových služieb na Slovensku.  Spatial visualization of the agroecosystem services potential in Slovakia. Geografická Revue, 2020, ročník 16, číslo 2, pp. 4-14

AED MAKOVNÍKOVÁ, J., Pálka, B., ŠIRÁŇ, M.  2020. KVANTIFIKÁCIA EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽIEB POĽNOHOSPODÁRSKYCH PÔD SLOVENSKA. Vedecké práce Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy č. 41. Bratislava: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2020. s. 47-61. ISBN 978-80-8163-039-2, ISBN 978-80-8163-041-5 (online verzia).

AFH  Pálka, B., Makovníková, J., Širáň, M 2020. Priestorová vizualizácia potenciálu agroekosystémových služieb na Slovensku.... GeoKARTO 2020 Zborník abstraktov  z konferencie  konanej 10.–11. 9. 2020 v Košiciach Editori zborníka: Mgr.Marián Kulla, PhD.Mgr. Ladislav Novotný,PhD  .ISBN978-80-8152-887-3

Makovníková,  J.,  Pálka,   B.,   Kolosta,   S. , Orságová,   K. 2021.  Application of Matrix Approach for Evaluation and Assessment the Potential of Recreational  Ecosystem  Service  in  Model  Regions  in  Slovakia. Open  Journal  of  Ecology, 11, 437-450.

Širáň, M., Makovníková, J. 2021. Monitoring of Soil Bulk Density in Context with Its Small-Scale Spatial Heterogeneity,  Geosci. Environ. Prot. Vol.9 No.5, 138 – 151

Makovníková, J. , Pálka, B. , Širáň, M. and Kološta, S. (2021) Regulating Ecosystem Service (Filtering/ Immobilization of Inorganic Pollutants) Supplied by Soil in Model Regions of Slovakia. Journal of Geoscience and Environment Protection, 9, 61-72. doi: 10.4236/gep.2021.911005.

Makovníková, J., Pálka, B., Kološta, S. 2021. PRIESTOROVÉ ÚDAJE AKO ZÁKLAD PRE HODNOTENIE REKREAČNÉHO POTENCIÁLU V MODELOVÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA. Geografická Revue. Banská Bystrica, 2021, 17 (1), 38-51. ISSN (online) 2585-8947, ISSN (print) 2585-8955. DOI: https://doi.org/10.24040/GR

Kološta, S., Makovníková, J., Flaška, F., Orságová, K. 2021. VZŤAHY EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽIEB K VYBRANÝM OBLASTIAM KRUHOVEJ EKONOMIKY. Zborník (ed. Musová, Z.) Aplikácia princípov kruhovej ekonomiky na Slovensku. Belianum. 113-123.

MAKOVNÍKOVÁ, Jarmila – ORSÁGOVÁ, Katarína – PÁLKA, Boris – ŠIRÁŇ, Miloš, KOLOŠTA, Stanislav. 2021. Ekosystémové služby poľnohospodársky využívaných pôd. In Naše pole, roč. 25, č. 10, s. 34-36, ISSN 1335-2466.

MAKOVNÍKOVÁ, Jarmila – ORSÁGOVÁ, Katarína – PÁLKA, Boris – ŠIRÁŇ, Miloš, KOLOŠTA, Stanislav. 2021 Regulačné ekosystémové služby poľnohospodársky využívaných pôd. In Naše pole, roč. 25, č.  12,50-52 , ISSN 1335-2466.

Kološta, S., Flaška, F.,  Makovníková, J. 2021.  Metódy monetárneho a nemonetárneho oceňovania ekosystémových služieb – rešerš ( Methods of monetary and non-monetary evaluation of ecosystem services – overview . XXIV. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2021. str. 516 – 523. ISBN 978-80-210-9896-1. DOI 10.5817/CZ.MUNI.P210-9896-2021.

MAKOVNÍKOVÁ, Jarmila – KIZEKOVÁ, Miriam – PÁLKA, Boris – ŠIRÁŇ, Miloš – KANIANSKA, Radoslava. 2021. Modelovanie regulačných ekosystémových služieb poľnohospodársky využívaných trvalých trávnych porastov. Modelling of regulating ecosystem services of agricultural permanent grasslands. Zborník Synergia prírodných ekosystémov v krajine - Synergy of nature ecosystems in the landscape, s. 98-105, Medzinárodná vedecká konferencia, 7. december, 2021. Vydavateľ: NPPC – Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Banská Bystrica, SR. ISBN 978-80-89800-19-3.

MAKOVNÍKOVÁ, Jarmila – ORSÁGOVÁ, Katarína – PÁLKA, Boris – ŠIRÁŇ, Miloš, KOLOŠTA, Stanislav. 2021. Ekosystemové  služby  poľnohospodársky využívaných pôd. Agroporadenstvo. http://www.agroporadenstvo.sk/index.php?pl=58&article=2374


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Kološta Stanislav