Projekt ITMS2014+:313012Q938

Názov projektu: Inovácie prostredníctvom výskumu integrácie heterogénnych systémov IoT využívajúcich technológie Smart ActiveCloud s vysokou úrovňou bezpečnosti

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Kód projektu v ITMS2014+: 313012Q938

Výzva: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel

Prijímateľ: R-DAS, s. r. o. - sídlo: Rybárska 408/28 962 31 Sliač  

Nenávratný finančný príspevok: 997 111,94 €

Obdobie realizácie projektu: 04/2020-02/2023

Miesto realizácie projektu: Banská Bystrica

Opis projektu:
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti firmy R-DAS, s.r.o. prostredníctvom zavedenia nového produktu na trh, s využitím aplikovaného výskumu v spolupráci s vedecko- výskumnými organizáciami - Slovenská technická Univerzita v Bratislave a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom dvoch aktivít:

  1. Priemyselný výskum a
  2. Realizácia inovačných opatrení.

Hlavným predmetom aktivity Priemyselný výskum bude výskum alternatívnych techník identifikácie, verifikácie a autentifikácie vymedzených bodov (uzlov) IoT systémov, výskum v oblasti mikrosenzorických systémov pre diaľkové a lokálne snímanie dát z meracích a riadiacich uzlov, výskum integrácie inovatívnych monitorovacích a senzorických systémov do súčasných informačných systémov a výskum možností digitalizácie s využitím technológie blockchain. Výskumné aktivity budú realizované v Banskej Bystrici. Na výskumné aktivity nadväzuje realizácia inovačných opatrení, ktorých výstupom bude: smart aktívny cloud (Smart ActiveCloud). Inovačná časť bude realizovaná vo Zvolene v administratívno-výrobných priestoroch zmiešaných z administratívnych a laboratórnych priestorov pripravených pre proces merania a výroby.

Realizáciou projektu bude zavedený jeden nový výrobok na trh, čo bude deklarované naplnením merateľného ukazovateľa. Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové a Počet produktov, ktoré sú pre trh nové. V rámci aktivity Priemyselný výskum bude firma R-DAS, s.r.o. spolupracovať s dvoma výskumnými organizáciami, a tým naplní ďalší ukazovateľ Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi. Zároveň bude realizáciou projektu naplnený merateľný ukazovateľ Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva s hodnotou jedna a taktiež realizácia projektu prinesie zvýšenie počtu zamestnancov spoločnosti minimálne v počte jeden, a tým sa naplní stanovený ukazovateľ Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch.

Detail projektu na verejnej stránke https://www.itms2014.sk/projekt?id=415471b3-6cd7-4e08-b7c4-3372a76a72bf 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor