Okruhy otázok z ekonómie

Tematické okruhy na prijímacie skúšky z ekonómie 

VÝVOJ EKONOMICKÉHO MYSLENIA od staroveku cez merkantilizmus, fyziokratizmus, klasickú ekonómiu (Adam Smith, David Ricardo, William Petty), neoklasickú ekonómiu, ekonómiu J. M. Keynesa, neoinštitucionalizmus, neoliberalizmus.

EKONÓMIA – pojem, metódy skúmania ekonomickej teórie. Ekonomické zákony a kategórie (zákon klesajúcich výnosov, zákon vzácnosti a alternatívnych nákladov, zákon rastúcich výnosov z rozsahu výroby). Krivka produkčných možností (krivka výrobných možností). Pozitívna a normatívna ekonómia. Mikroekonómia a makroekonómia.

EKONOMIKA – národné hospodárstvo, pojem. Ekonomické sektory. Základné otázky organizácie ekonomiky. Typy ekonomík.

ĽUDSKÉ POTREBY – pojem, uspokojovanie potrieb, druhy potrieb. Statky – ich klasifikácia z hľadiska dostupnosti, účelu, vlastníctva, formy.

DEĽBA PRÁCE – charakteristika, formy, kooperácia.

PRODUKTIVITA PRÁCE – pojem, výpočet, faktory rastu.>

TRH – charakteristika, subjekty trhu, funkcie trhu. Členenie trhov: trh výrobných faktorov, trh tovarov a služieb, finančný trh. Čiastkový a agregátny trh. Trh miestny, národný, svetový. Členenie trhu z hľadiska predmetu kúpy a predaja, podľa počtu predávaných tovarov, z územného hľadiska. Finančný trh.

TOVARY – charakteristika, členenie: spotrebné, kapitálové, substitučné, komplementárne.

TRHOVÝ MECHANIZMUS – prvky: dopyt, ponuka, cena (rovnovážna, trhová), konkurencia a jej formy. Krivka dopytu a ponuky. Cenová elasticita. Trhové nedokonalosti. Trh a vláda. Zjednodušený trhový kolobeh.

PENIAZE – pojem, formy peňazí, funkcie, motívy dopytu po peniazoch. Platobný styk. Peňažné agregáty. Menová sústava, menový kurz. Konvertibilita meny.

VÝROBNÉ ČINITELE, VSTUPY (imputy) V EKONOMIKE – práca, pôda, kapitál. Dopyt, ponuka, cena výrobných činiteľov (faktorov). Mzda a jej formy. Mzdové rozdiely. Odbory. Renta, cena pôdy pri predaji. Zisk, kategórie zisku.

PODNIK – pojem, charakteristika, členenie podnikov z hľadiska predmetu činnosti, vlastníctva, organizačno- právnej formy atď. (podľa Živnostenského zákona a Obchodného zákonníka SR). Zmena vlastníckych vzťahov v SR po roku 1989 – privatizácia, reštitúcia.

PERSONÁLNA ČINNOSŤ – vedenie ľudí v podniku. Manažment, manažérske funkcie, manažér, vlastnosti manažéra

EKONOMICKÁ ČINNOSŤ PODNIKU – podnikové výrobné faktory: elementárne a dispozitívne. Opotrebovanie, odpisy. Ciele podniku. Náklady a ich členenie. Výnosy. Hospodársky výsledok podniku.

MAKROEKONOMICKÉ AGREGÁTY – pojem. Hrubý národný produkt (GNP), hrubý domáci produkt (GDP), ich štruktúra. Agregátna ponuka a agregátny dopyt. Nominálny a reálny GNP. Čistý národný produkt (NNP), národný dôchodok, disponibilný dôchodok, čistý ekonomický blahobyt. Makroekonomická rovnováha.

ŠTÁT – charakteristika, forma štátu, forma vlády, najvyššie orgány štátu, základné ľudské práva. Funkcie štátu.

HOSPODÁRSKA POLITIKA – pojem, subjekty, štruktúra ekonomického centra. 4 základné skupiny cieľov hospodárskej politiky. Nástroje hospodárskej politiky. Monetárna a fiškálna politika, ich nástroje. Štátny rozpočet. Príjmy a výdavky štátneho rozpočtu. Daňová sústava. Dôchodková a zahranično-obchodná politika a ich nástroje.

BANKOVÝ SYSTÉM – Centrálna banka, komerčné banky, ich úlohy. Aktívne a pasívne operácie. Finančné trhy. Burzy. Diskont, zmenka, šek, eskont, clearing, akcia, dividenda, aktíva, pasíva, obligácia, portfólio, goodwill, know-hov, atď...

POISŤOVNÍCTVO – charakteristika, funkcie, úlohy, druhy, význam.

NEZAMESTNANOSŤ – pojem, formy nezamestnanosti, miera nezamestnanosti. Dôsledky nezamestnanosti. Politika zamestnanosti. Rekvalifikácia – pojem, ciele.

INFLÁCIA – pojem. Mierna, cválajúca, hyperinflácia. Ponuková a dopytová inflácia. Dôsledky inflácie. Miera inflácie. Nástroje stabilizácie meny. Kvantitatívna teória peňazí.

EKONOMICKÝ RAST – faktory ekonomického rastu. Meranie ekonomického rastu.

EKONOMICKÝ alebo PODNIKATEĽSKÝ CYKLUS – pojem, fázy.

MEDZINÁRODNÉ MENOVÉ SYSTÉMY po II. svetovej vojne a MEDZINÁRODNÉ MENOVÉ INŠTITÚCIE – Medzinárodný menový systém (Bretton-Woods), jeho ciele. Inštitúcie vytvorené na základe MMS (Medzinárodný menový fond – MMF, Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj – Svetová banka, Všeobecná dohoda o clách a obchode – GATT), ich ciele a výhody členstva. Kingstonský menový systém, zmeny oproti bretton-woodskému menovému systému( plávajúce menové kurzy, demonetarizácia zlata, SDR). Európsky menový systém, ECU.

MEDZINÁRODNÉ EKONOMICKÉ ORGANIZÁCIE – charakteristika, zásady GATT a WTO.

MEDZINÁRODNÁ EKONOMICKÁ INTEGRÁCIA  -  charakteristika, typy integrácie a stupne integrácie. Európske integračné zoskupenia  a mimoeurópske integračné procesy.

SVETOVÉ HOSPODÁRSTVO – charakteristika. Vyspelé trhové ekonomiky, tranzitívne ekonomiky, rozvojové krajiny, ich charakteristika, členenie (problémy).


DOPORUČENÁ LITERATÚRA

1.   Hronec M., Lacová Ž. Tematické okruhy na prijímacie skúšky - ekonómia. Banská Bystrica : Ekonómia, o.z. 2009.
2.   Hronec M., Lacová Ž. Tisíc a sto otázok na prijímacie skúšky z ekonómie. Banská Bystrica : Ekonómia, o.z. 2009.
3.   Kolektív: Ekonomická encyklopédia, Slovník A - Ž, Sprint Bratislava, 1995.
4.   Šlosár, Čapová, Fabová: Základná ekonomická orientácia, Arimer Bratislava, 1992.
5.   Šlosár, Šlosárová, Majtán: Výkladový slovník ekonomických pojmov, SPU Bratislava, 1992.
6.   Šlosár, Búrová, Fábová, Lisý: Základy ekonómie a ekonomiky, SPN Bratislava, 1995.
7.   Šlosár, Glatzová, Hrneková, Tokár: Národné hospodárstvo pre 4. ročník OA, SPN Bratislava.
8.  Občianska náuka, náuka o spoločnosti. Prehľad stredoškolského učiva pre maturantov uchádzačov o štúdium na vysokých školách. ENIGMA 1994, kolektív autorov.
9. Podniková ekonomika pre I., II., III. a IV. ročník OA.
10. Aktuálne hospodárske informácie o vývoji slovenskej ekonomiky.
11. Goga, Brezina: Ekonómia pre každého, Elita Bratislava, 1993.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 16. 2. 2017 | Aktualizoval: Administrátor