Projekt ITMS2014+:313012R902

Názov projektu: Inovácie prostredníctvom výskumu inteligentného monitorovania vybraných parametrov v zdravotníctve

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Kód projektu v ITMS2014+: 313012R902

Výzva: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

Prijímateľ: R-DAS, s. r. o. - sídlo: Rybárska 408/28 962 31 Sliač  

Nenávratný finančný príspevok: 999 735,76 €

Obdobie realizácie projektu: 06/2020-04/2023

Miesto realizácie projektu: Banská Bystrica

Opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti firmy R-DAS, s.r.o. prostredníctvom zavedenia nového produktu na trh, s využitím aplikovaného výskumu v spolupráci s vedecko-výskumnými organizáciami. Projekt bude realizovaný prostredníctvom dvoch aktivít:

  1. priemyselný výskum a
  2. realizácia inovačných opatrení.

Hlavným predmetom aktivity Priemyselný výskum bude výskum senzorických a monitorovacích systémov v zdravotníctve, výskum integrácie monitorovacích systémov do zdravotníckych a farmaceutických “regulačných“ zariadení, výskum inteligentného monitorovacieho systému a výskum v oblasti bezdrôtového pripojenia zariadení. Výskumné aktivity budú realizované v Banskej Bystrici. Na výskumné aktivity nadväzuje realizácia inovačných opatrení, ktorej výstupom bude kontinuálne automatizované elektronické zariadenie (teplomer) na meranie teplôt a iných parametrov. Inovačná časť bude realizovaná vo Zvolene v administratívno-výrobných priestoroch zmiešaných z administratívnych a laboratórnych priestorov pripravených pre proces merania a drobnej výroby.

Realizáciou projektu bude zavedený jeden nový výrobok na trh, čo bude deklarované naplnením merateľného ukazovateľa. Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové a Počet produktov, ktoré sú pre trh nové. V rámci aktivity Priemyselný výskum bude firma R-DAS, s.r.o. spolupracovať s dvoma výskumnými organizáciami,a tým naplní ďalší ukazovateľ Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi. Zároveň bude realizáciou projektu naplnený merateľný ukazovateľ Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva s hodnotou jedna a taktiež realizácia projektu prinesie zvýšenie počtu zamestnancov spoločnosti minimálne v počte jeden, a tým sa naplní stanovený ukazovateľ Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch.

Detail projektu na verejnej stránke https://www.itms2014.sk/projekt?id=734c1c80-1819-4bc4-901b-dc800b741a28

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor