Študijné programy katedry v 1. stupni

Milí uchádzači o štúdium, vážení hostia,

 

 

 

V roku 2022 oslavujeme 30 rokov existencie našich študijných programov. Počas tohto obdobia sa tieto študijné programy neustále vyvíjali, aby dokázali reagovať na meniace sa globálne a národné prostredie, trendy v riadení podnikov aj v riadení ľudí a podmienky podnikania v Slovenskej republike. Naším poslaním sa stala výchova absolventov schopných zastávať vedúce funkcie v strednom a vrcholovom manažmente alebo rozbehnúť vlastné podnikanie. Od roku 2004 k štúdiu v slovenskom jazyku pribudla aj možnosť štúdia v angličtine, ktoré ponúka identickú štruktúru predmetov a navyše aj možnosť hlbšie rozvíjať jazykové kompetencie, slovnú zásobu a konverzačné zručnosti, okrem seminárov aj prostredníctvom komunikácie so zahraničnými spolužiakmi. Bol to prvý anglický program podobného zamerania na Slovensku a v súčasnosti ich je len 5. Kto sa však necíti na plnohodnotné štúdium v angličtine, môže si vybrať ľubovoľný predmet v anglickom jazyku ako alternatívu štandardnej ponuky svojho slovenského študijného programu.

V súčasnosti tak ponúkame možnosť štúdia v bakalárskom stupni v študijnom programe Ekonomika a manažment podniku v dennej aj externej forme a Business Economics and Management v dennej forme. Viac detailov nájdete v profile absolventa, príkladoch spolupráce s praxou alebo informáciách o niektorých našich úspešných absolventoch.

Za hlavné pridané hodnoty štúdia okrem prínosov jednotlivých predmetov považujeme najmä:

 • osobný vzťah učiteľ – študent - vďaka ktorému má študent možnosť riešiť svoje problémy individuálne, či už sa týkajú priebehu jeho štúdia, konkrétneho predmetu, záverečných a seminárnych prác a plnenia študijných povinností, alebo vlastných mimoškolských aktivít. Každý vyučujúci štandardne ponúka študentom konzultačné hodiny, popri ktorých je možné dohodnúť si aj individuálny termín. To sa najviac prejavili práve v období pandémie, kde sme plynule prešli na dištančnú formu tak vo výučbe, ako aj individuálnych konzultáciách.
 • možnosť byť pánom svojho času - keďže prednášky sú dobrovoľné, študent sa sám rozhoduje, akým spôsobom a čomu bude venovať svoju pozornosť, resp. aké priority si pri voľbe predmetov zvolí (špecificky to platí pre skupinu voliteľných a výberových predmetov). Povinnosť zúčastňovať sa seminárov a cvičení závisí od konkrétnych podmienok konkrétneho predmetu, ako aj priebežných povinností, ktoré musí študent počas semestra splniť. V prípade väčšiny povinných predmetov má študent možnosť tvoriť si vlastný rozvrh, tým čiastočne ovplyvniť svoj "pracovný" týždeň. Platí to však len pre semináre, ktoré sú počas týždňa vyučované vo viacerých verziách. Nemusí to platiť v prípade, kedy je seminár určený pre konkrétny študijný program, ktorého obsah sa líši od toho vášho. Možnosť voľby rozvrhu je obmedzená v anglickom študijnom programe (len jeden seminár) a externej forme štúdia (bloková výučba). V prvom semestri je väčšina seminárov fixná, aby si študent, ktorý so štúdiom začína, zvykol na formu tvorby rozvrhu, rozdiely medzi predmetmi a spoznal spolužiakov vo svojej skupine.
 • mať k dispozícii študijné materiály v e-learningovom kurze - pre zverejňovanie obsahu predmetov (aktuálne informácie, prednášky, zadania) využívame e-learningový systém Moodle, v ktorom máte celú štruktúru predmetu k dispozícii.
 • manažérske predmety vyučované formou prípadových štúdií - väčšina predmetov podobného zamerania vychádza z identifikovaných problémov praxe, každý študent mám možnosť si časť týchto riešení prispôsobiť pomocou spolupráce s konkrétnymi podnikmi.
 • zážitkové učenie pri výučbe ľudských zdrojov a manažérskej komunikácie 
 • podnikové analýzy prostredníctvom komerčných databáz a reálnych údajov - pre účely najmä finančných a ekonomických analýz využívame niekoľko verejných a komerčných databáz s viac ako 200 000 slovenskými podnikmi a údajmi za viac ako 12 rokov, na základe ktorých môžeme skúmať situáciu v konkrétnych odvetviach, obdobiach, intenzitu a vývoj ich vzájomných konkurenčných vzťahov a úspešnosť na trhu.
 • možnosť obhájiť si vlastné návrhy, argumentovať a pripraviť sa na život v praxi - kritické myslenie a schopnosť argumentovať je pre nás dôležitá, pretože bez podloženia svojich tvrdení žiaden manažér nemôže odôvodniť svoje návrhy alebo riešenia. Hoci v dnešnej dobe prevažujú písomné skúšky, aktivita na seminároch a cvičeniach si nevyhnutne žiada aktívny prístup zo strany študenta a jeho osobnú obhajobu seminárnej práce alebo praktických riešení,
 • bohatá ponuka stáží v podnikoch - Facebook stránka študijných programov ponúka aktualizované informácie (zdieľané všeobecne alebo konkrétne ponuky výlučne pre študentov EF) o možnostiach zamestnania popri alebo po ukončení štúdia, prípadne stážové programy rôzneho zamerania,
 • pravidelné exkurzie - máte možnosť vybrať si samostatný výberový predmet (Prípadové štúdie z ekonomických procesov), ktorý sa venuje výlučne "práci v teréne" a činnosti heterogénnych podnikateľských subjektov alebo využiť priebežné ponuky aj mimo štandardnú výučbovú časť semestra,
 • prednášky z praxe takmer v každom predmete,
 • príbehy úspešných podnikateľov,
 • sebarealizácia v rámci študentskej vedeckej aktivity,
 • možnosť vycestovať na 1-2 semestre na mobilitu a študovať na jednej z viac ako 100 zahraničných univerzít,
 • individuálny študijný plán v prípade vrcholového športu alebo mobilít – IŠP vo výučbovej časti alebo počas celého semestra vás oprávňuje dohodnúť si individuálnu účasť na výučbe a individuálny termín skúšky. Jeho obsah podlieha schváleniu a uchádzač  musí doložiť hodnoverné dokumenty, ktoré dokladajú športovú reprezentáciu, prípadne iné špecifické dôvody. V prípade mobility v zahraničí sa  IŠP predpokladá automaticky, záleží aj od obsahu štúdia v zahraničí, či študent bude musieť po návrate ukončiť predmety, ktoré tam neabsolvoval.

 

Štúdium v bakalárskom stupni je rozdelené na tri roky, šesť semestrov a 180 kreditov. Pre postup do ďalšieho semestra, resp. ročníka, je nutné dosiahnuť potrebný počet kreditov, preto je dôležité, aké predmety absolvujete, aké si vyberiete (voliteľné, výberové) a aj to, ako si časovo naplánujete skúšky v skúškovom období. Skúškové obdobie nasleduje po výučbovej časti a spravidla trvá 5 týždňov v jednom aj druhom semestri. Zimný semester začína obvykle v polovici septembra, letný začiatkom februára. Štandardne trvajú 13 týždňov, okrem posledného (6.), ktorý je skrátený z dôvodu finalizácie bakalárskej práce. Napísanie bakalárskej práce sa prelína celým tretím ročníkom, venuje sa jej samostatný predmet a jej obhajoba je obsahom štátnej skúšky, ktorou sa bakalárske štúdium končí a absolvent získava titul Bc.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Elexa Ľuboš