Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Často kladené otázky (FAQ)

Milé študentky, Milí študenti,

počas štúdia cestovného ruchu Vás môžu zaujímať odpovede na rôzne otázky. Na najčastejšie otázky, ktoré zaznamenávame od študentov,          sme spracovali stručné odpovede. Tu sa s nimi môžete oboznámiť.

 

Odpoveď:

Štúdium v odbore Ekonómia a manažment na všetkých fakultách ekonomického zamerania má na Slovensku podobný obsahový základ a líši sa jednotlivými predmetmi podľa študijných programov (Cestovný ruch, Ekonomika a manažment podniku, Financie, bankovníctvo, investovanie, Verejná ekonomika apod.). Mimo fakúlt ekonomického zamerania nemožno študovať akreditované štúdium cestovného ruchu a nemožno zaň získať inžiniersky titul. Podnetom sa zaoberáme intenzívne a dlhodobo a je snahou katedry nájsť primerané riešenie, ktoré bude v prospech kvality štúdia aj spokojnosti študentov.

Odpoveď:

V rámci bakalárskeho aj inžinierskeho štúdia sa ponúka časť predmetov v anglickom jazyku. Možné je vybrať si aj voliteľné predmety z iných odborov v anglickom jazyku, dokonca aj nad rámec študijných povinností. Napriek tomu, že otázka sa často opakuje, študenti reálne neprejavujú záujem o predmety v cudzom jazyku. V prípade potreby je možné s akoukoľvek doplňujúcou otázkou kontaktovať študijné oddelenie, študijného poradcu alebo vyučujúcich predmetov z katedry. Radi odpovieme.

Odpoveď:

Každý semester sa na prednáškach odborných predmetov podieľajú viacerí manažéri hotelov, cestovných kancelárií a organizácií cestovného ruchu. Informácia je vždy zverejnená v záložke PODUJATIA na hlavnej stránke fakulty aj na baneri. Rovnako možno nájsť v tejto záložke informácie o všetkých uskutočnených prednáškach z praxe. V posledných rokoch prednášky uskutočnili viacnásobne napríklad Ing. Tibor Bajaník, majiteľ CK FIFO, Ing. Rudolf Križan, člen predstavenstva BHP, a. s., Ing. Tomáš Sokologorský, riaditeľ hotela Grand Vígľaš, Ing. Jaroslav Kubaľa, riaditeľ hotela Grand Jasná, Patrik Vass, manažér cestovnej kancelárie Pelikán, Mgr. Marek Harbuľák, prezident Zväzu cestovného ruchu a ďalší. Je dôležité, aby sa študenti pri prednáškach aktivizovali a prichádzali aj s otázkami a námetmi do diskusie.

Odpoveď:

Okrem všeobecnej slovnej zásoby a odbornej terminológie je samozrejme potrebná aj špecifická slovná zásoba z problematiky cestovného ruchu. Podnet akceptujeme a budeme vyvíjať aktivity, aby došlo k postupnej obsahovej zmene výučby cudzích jazykov.

Odpoveď:

Rámcová štruktúra študijného programu je daná okrem voliteľných predmetov. Tu si študent môže vybrať aj ďalšie cudzie jazyky, dokonca aj naviac nad rámec svojich povinností a získať tak dodatočné kredity. Podporujeme iniciatívu a snahu študentov aby sa viac venovali štúdiu cudzích jazykov, čo je pre prax cestovného ruchu mimoriadne užitočné. Štúdiom cudzích jazykov má absolvent šancu podstatne zvýšiť „svoju cenu na trhu práce“ a výrazne lepšie si môže vyberať z kvalitnejších a lepšie platených ponúk práce. Odporúčame preto všetkým študentom aby sa počas štúdia intenzívne venovali štúdiu cudzích jazykov aj nad rámec povinností. Na trhu práce je len malý podiel absolventov s vynikajúcimi alebo dobrými znalosťami viacerých jazykov, preto je to pre absolventa konkurenčná výhoda umožňujúca výrazne lepšie šance na nadpriemerné platové ohodnotenie a nájdenie práce, ktorá bude potešením.

Odpoveď:

Spôsob ukončenia vysokoškolského štúdia je daný zákonom o vysokých školách. V minulosti existovali aj štátne skúšky z ekonómie, odborných predmetov v prvom stupni aj odborných predmetov v druhom stupni. Dnes študent osvedčuje získané vedomosti pri písaní záverečnej práce (bakalárskej, inžinierskej). Záverečná práca je „skúška skúšok“, ktorá preukazuje schopnosť študenta orientovať sa v zvolenej problematike, analyzovať vybraný problém a v prípade diplomovej práce aj prinášať riešenia. Študenti majú právo prísť vopred s iniciatívou pri vypisovaní tém záverečných prác a prekonzultovať svoj návrh s ktorýmkoľvek členom katedry, o čom sú študenti každý rok viacnásobne informovaní. Nemusia si tak len vyberať z ponúkaných tém. Pri písaní záverečnej práce je tak možné prejaviť vysoký stupeň kreativity a individuálnych schopností. 

Odpoveď

Ekonomické predmety majú v štruktúre štúdia na EF mimoriadne dôležité postavenie. Sú základom pre rozvoj myslenia študentov a umožňujú pochopenie podstatných súvislostí na makro- a mikroúrovni. Ekonómia na národohospodárskej úrovni aj podnikovohospodárskej úrovni je „živá“ veda, stále sa mení a rozvíja. Okrem štúdia knižnej a časopiseckej literatúry je potrebný aj záujem o aktuálne ekonomické dianie v kontexte Slovenska aj zahraničia a dianie z praxe podnikov. Študenti s prehľadom v ekonomickej problematike sa výrazne lepšie orientujú v rôznych témach a pri spracovaní záverečných prác. Pre riadiacu prax po ukončení štúdia sú ekonomické predmety nevyhnutné ako základ správnych rozhodnutí a konkurencieschopnosti absolventa na trhu práce. Bez ekonomicky orientovaných predmetov by to nebolo štúdium ekonómie.

Odpoveď:

Štúdium je základom pre zvládnutie praktických problémov. Mnohoročné skúsenosti preukazujú, že študenti, ktorí si každoročne našli prácu cez prázdniny alebo v niektorých prípadoch aj popri štúdiu, dokážu výrazne lepšie chápať súvislosti medzi teóriou a praxou. Preto výrazne odporúčame, aby boli študenti aktívni a pokiaľ je to možné, vyhľadávali pracovné príležitosti odborného a ekonomického zamerania. Okrem toho, študenti s pracovnými skúsenosťami získavajú kontakty a potenciálne informácie pre spracovanie záverečných prác a spravidla sa výborne orientujú v problematike. Aj pri hľadaní zamestnania po ukončení štúdia ide o podstatnú konkurenčnú výhodu v porovnaní s absolventami, ktorí nikdy nepracovali. Samozrejme súčasná situácia počas pandémie na pracovnom trhu je špecifická. Ako každá kríza, aj táto skončí a nastane znovu konjunkturálna fáza.

Odpoveď:

Cestovný ruch patrí spolu s ťažbou ropy, výrobou áut, leteckou dopravou a informačnými technológiami k pilierom svetovej ekonomiky. Prepojenie týchto sektorov je tak silné, že opätovný a silný rast výkonov v cestovnom ruchu po prekonaní pandémie je ekonomickou zákonitosťou vyplývajúcou z vzájomných súvislostí. Druhým závažným predpokladom obnovy a silného rastu cestovného ruchu na Slovensku, v Európe aj vo svete je prirodzená motivácia a túžba ľudí cestovať a spoznávať nové miesta v hierarchii rozhodovania o voľnom čase.

Odpoveď:

Študenti si môžu v druhom stupni štúdia zvoliť absolvovanie vybraných predmetov v angličtine, absolvovanie časti štúdia na partnerskej Katholische Universität Eichstatt – Ingolstadt a písanie diplomovej práce v anglickom jazyku. Po úspešnom absolvovaní získavajú dvojitý diplom z obidvoch univerzít (KU a UMB). V podmienkach strednej Európy ide pri štúdiu cestovného ruchu o ojedinelý projekt. Absolventom poskytuje rozšírený pohľad na problematiku cestovného ruchu v medzinárodnom kontexte a výrazne osvedčuje kvalitu ich štúdia s potenciálom získania lepších možností uplatnenia v praxi.


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš