Okruhy otázok z cudzieho jazyka

Cudzie jazyky: anglický, nemecký, ruský

Na prijímacej skúške sa jazykové vedomosti overujú formou testu, ktorý je zostavený v rozsahu stredoškolského učiva.

Čas trvania testu : 40 minút

Testuje sa:
a) porozumenie  neznámeho textu a jednotlivých myšlienkových súvislostí v texte,
b) ovládanie všeobecnej slovnej zásoby, morfológie a syntaxe

Katedra odbornej jazykovej komunikácie EF UMB vydala Požiadavky na prijímacie skúšky zo všetkých hore uvedených jazykov. Bibliografické údaje týchto požiadaviek sú uvedené v odporúčanej literatúre z jednotlivých jazykov.

ANGLICKÝ JAZYK  

Písomný test zisťuje vedomosti na úrovni stredne pokročilých, ktorá sa vyžaduje ako základ pre efektívne zvládnutie ekonomicky zameranej angličtiny (Business English) počas štúdia na Ekonomickej fakulte UMB.

Test má3 časti:
1. krátky text s vynechanými miestami na doplnenie s cieľom zistiť gramaticko-lexikálne vedomosti,
2. dlhší text s úlohami na porozumenie obsahu,
3. súbor samostatných viet s rovnakou úlohou a cieľom ako v prvej časti.

V prvej časti študent preukáže porozumenie obsahu krátkeho textu, ale najmä pochopenie súvislostí medzi jednotlivými myšlienkami a zároveň ovládanie slovnej zásoby a gramatickej stavby anglického jazyka.

Zo štyroch ponúknutých možností na doplnenie chýbajúceho výrazu v texte vyberie tú, ktorá logicky, ale aj gramaticky zapadá do daného kontextu. 

Príklad:

Read the following article and answer the questions that follow. Circle the letter of thecorrect answer.

I am afraid I do not find it easy to get up in the morning. Last year I nearly lost my job ...1... I was late for work so often. I became very good at making ...2... to  explain why I was late. My

boss became more ...3... with me.

1. a/ so           b/ although     c/ because     d/ while

2. a/ excuses  b/ friends        c/ apologies   d/ ways

3. a/ sad         b/ annoyed      c/ pleased      d/ friendly

(Correct answers: 1c, 2a, 3b)

V druhej časti študent preukáže najmä pochopenie obsahu prečítaného textu, schopnosť vyhľadať detailnú alebo špecifickú informáciu, prípadne schopnosť interpretovať hlavnú myšlienku či jednotlivé myšlienky textu.

Zo štyroch ponúknutých možností na zodpovedanie konkrétnej otázky či úlohy týkajúcej sa prečítaného textu vyberie tú, ktorá najlepšie zodpovedá alebo vystihuje realitu textu. 

Príklad:

Read the following article and answer the question that follows. Cirlce the letter of the correct answer.

While they were sailing up the  west coast of Africa they ran out of food, and  had to land to collect  more supplies. This delayed them, and  it was only after  fifteen months that they  reached a country they knew - Morocco. From there they went on to Gibraltar and then sailed east to Egypt. When they eventually arrived home, they had been  away for over two years,  and had travelled 25,000 km.

1.      The whole journey took

            a/ nearly two years.           b/ more than 2 years.             c/ 3 years.             d/ 2 years.

(Correct answer: b)

V tretej časti študent na súbore samostatných viet  preukáže ovládanie gramatického systému a slovnej zásoby anglického jazyka.

Zo štyroch ponúknutých možností na doplnenie chýbajúceho výrazu vo vete vyberie tú, ktorá gramaticky, lexikálne, ale aj logicky správne dopĺňa informáciu v danej vete.

Príklad:

Circle the letter of the words that best complete the sentence.

1.   „How long have you been waiting here?"

      „_________  two hours".

      a) Since                       b) Till                          c) For                              d) From

2.   Our company _________ computers since 1980.

      a) has had                    b) has                          c) is having                     d) have

3.   What ________ next Monday?

      a) have you done         b) do you do               c) are you doing             d) did you do

(Correct answers: 1c, 2a, 3c)

 

Aby  uchádzač  úspešne  absolvoval  test,  musí  vedieť prakticky použiť najmä tieto gramatické javy:

-         prehľad slovesných časov (s tvorením otázky a záporu),
-
        
súslednosť časov (nepriama reč, nepriama otázka),
-
        
trpný rod vo všetkých časoch,
-
        
stupňovanie prídavných mien,
-
        
stupňovanie prísloviek,
-
        
základné predložkové väzby,
-
        
podmienkové vety,
-
        
časové vety,
-
        
vzťažné vety,
-
        
želacie vety,
-
        
účelové vety,
-
        
odporovacie vety,
-
        
väzby s modálnymi slovesami,
-
        
slovosled anglickej vety,
-
        
vyjadrenie množstva, miery,
-
         členy a predložky.

Upozornenie:

Prehľad uvedených  zručností, schopností a vedomostí  slúži len na  základnú orientáciu uchádzača  a na získanie  predstavy o testovacích metódach, nevyčerpáva  však  celý  rozsah  úloh,  ktoré  sa  v testoch môžu vyskytnúť.

Odporúčaná literatúra:

1.  Chorvát, J., Spišiaková, M. a kol.  Požiadavky na prijímacie skúšky. ANGLIČTINA. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB. 2005.

2. Murphy, R.: English Grammar In Use. Cambridge University Press. 1985.

3. stredoškolské učebnice anglického jazyka

4. Kollmannová - Bubeníková - Kopecká: Angličtina pre samoukov -  viaceré vydania v češtine aj v slovenčine

5. ďalšia bežne dostupná literatúra a časopisy na čítanie pre študentov stredných škôl

 

NEMECKÝ JAZYK

Písomný test zisťuje zručnosti a jazykové vedomosti na úrovni absolventov stredných škôl, ktoré sú potrebné pre efektívne zvládnutie nemeckého odborného jazyka počas štúdia na Ekonomickej fakulte UMB.

 Písomný test pozostáva z troch častí:

1.   krátky text na porozumenie s doplňovaním vynechaných slov a konštrukcií

3.      čítanie dlhšieho textu s porozumením

4.      vety zamerané na gramatické javy

ad 1) V krátkom súvislom texte sú vynechané slová alebo frázy, ktoré treba doplniť. V ponuke pod textom treba označiť správny výraz, ktorý vo vete chýba. Cieľom úlohy je zistiť logické myslenie študenta v cudzom jazyku, či ovláda zákonitostí nemeckej vety,  slovnú zásobu a bežné gramatické javy.

Príklad:

Es war an einem Sonntag morgen. Die Familie saß __1__, und alle hatten etwas __2__.

Die Kinder berichteten aus der Schule, sie hatten gute Noten bekommen. Peter war Erste __3__. Die Eltern freuten sich, und der Vater sagte: __4__ gute Noten hat, bekommt von mir ein Euro. Die kleine Anna überlegte und dann __5__ sie: „Ich bin auch die Erste! Ich bin immer die erste aus der Schule, wenn es klingelt!"

1.  a) auf dem Tisch                                         c) am Tisch

     b) an den Tisch                                          d) vor den Tisch

2.  a) zu erzählen                                             c) zu bezahlen

     b) zu zahlen                                    d) zugesagt

3.  a) von der Mathematik                               c) in Mathematik

     b) aus der Mathematik                               d) aus Mathematik

4.  a) Wie                    b) Wo                         c) Wer                         d) Wann

5.  a) rief                      b) rufen                        c) rufst                         d) gerufen

Správne riešenie:

1. c), 2. a), 3. c), 4. c), 5. a)

ad 2) Druhá úloha je dlhší súvislý text, ktorý obsahuje v prvom rade známu lexiku obsiahnutú v stredoškolských učebniciach. Čítanie s porozumením sa zisťuje, či kandidát porozumel obsahu, hlavným myšlienkam, príp. detailným informáciám z textu. Správna odpoveď sa vyberá zo štyroch možností pod textom. 

Príklad:

Stadtluft  macht längst  nicht mehr  frei, dafür  ist sie viel zu schlecht geworden mit all  ihren Abgasen und Schmutzteilchen. Wer heute frei sein  will, vor allem frei durchatmen  will, der zieht aufs Land.  Dort ist das  Leben nicht nur  gesünder, sondern viel billiger. Wohnen  in der Stadt, zumal  in der City, ist  zu einem Luxus  geworden,  den  sich  nur  mehr  wenige leisten wollen und können. Vielleicht  sind aus diesem  Grund im Laufe  der Jahre die Wohnungen in der  Stadt immer weniger geworden, oder  sind sie so teuer, weil  sie so rar sind?  Sind die Häuser so  hoch, weil die Grundstücke so kostbar wurden, oder wuchsen die Gebäude wegen der Bodenpreise in die Höhe?

Úloha:

Was steht im Text? Kreuzen Sie an!

a)      Das Leben auf dem Land ist gesünder und billiger.

b)      In der Stadt sind Menschen frei.

c)      Nur wenige Leute wollen in einer Wohnung im Stadtzentrum wohnen.

d)      Man baute Hochhäuser, weil die Grundstücke knapp waren.

Správne riešenie:   a)

Ad 3) Úspešné absolvovanie testu predpokladá, že uchádzač/ka dobre ovládajú základy nemeckej gramatiky. Zvládnutie gramatiky a lexiky sa overuje vo vetách, kde je  vynechaný  gramatický tvar, gramatická konštrukcia, slovné spojenie alebo slovo. Vyberá sa jedna možnosť zo štyroch ponúkaných napr.:

1. _______  mir bitte mit diesem schweren Koffer!

a) Du hilfst                   b) Helfen                     c) Helfe                       d) Hilf

2. Er hat immer Angst ______ Prüfungen.

a) von                          b) vor                          c) mit                           d) aus

3. Mein Freund hat mir empfohlen einen Artikel in die Zeitung _______ .

a) schreiben                                                    c) geschrieben zu haben

b) zu schreiben                                    d) geschrieben

Správne riešenie:

1. d), 2 b), 3. b)

Upozornenie:

Prehľad uvedených  zručností a schopností slúži len na  základnú orientáciu uchádzača  a na získanie  predstavy o metódach  testu.

Aby  uchádzač/ka  úspešne  absolvoval/a  test,  musí  vedieť prakticky použiť najmä tieto gramatické javy:

-         slovesné časy ,

-         trpný rod,

-         infinitívy s zu a konštrukcie s inf. s zu

-         skloňovanie podstatných mien, prídavných mien, zámien, členov atď.

-         stupňovanie prídavných mien a prísloviek,

-         základné predložkové väzby,

-         tvorenie otázok a záporu,

-         slovosled v hlavných a vedľajších vetách.

Odporúčaná literatúra:

 1. Olejárová, M. a kol. Požiadavky na prijímacie skúšky. NEMČINA.  Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB. 2004.

2. Učebnice používané na stredných školách

3. Höppnerová, V.  Moderná učebnica nemčiny. Bratislava, Jaspis 1992, (gramatická časť).

4. Prehľadná gramatika nemčiny. Skalica: Infoa 1995.

 

RUSKÝ JAZYK   

Písomný test zisťuje vedomosti na úrovni stredne pokročilých, ktorá sa vyžaduje ako základ pre efektívne zvládnutie ekonomicky zameranej ruštiny počas štúdia na Ekonomickej fakulte UMB.

Test má 3 časti:

       1.    krátky text s vynechanými miestami na doplnenie s cieľom zistiť gramaticko-  

 lexikálne vedomosti,

2.    dlhší text s úlohami na porozumenie obsahu,

        3.    súbor samostatných viet s rovnakou úlohou a cieľom ako v prvej časti.

V prvej časti študent preukáže porozumenie obsahu krátkeho textu, ale najmä pochopenie súvislostí medzi jednotlivými myšlienkami a zároveň ovládanie slovnej zásoby a gramatickej stavby ruského jazyka.

Zo štyroch ponúknutých možností na doplnenie chýbajúceho výrazu v texte vyberie tú, ktorá logicky, ale aj gramaticky zapadá do daného kontextu. 

Príklad:

Иcxoдя  из  oбщeгo  cмыcлa  тeкcтa,  дoпoлнитe  прoпущeннoe cлoвo (cлoвocoчeтaниe). Букву выбрaннoгo вaми рeшeния oбвeдитe кружкoм:

...14... Лeнa мeчтaлa вcю жизнь,  и тeпeрь oнa бaлeринa. Лeнa eщe coвceм мoлoдaя  - ...15... тoлькo 18 лeт,  нo oнa ужe тaнцуeт вo  мнoгиx бaлeтax.  A  вeдь  ... 16... бaлeринoй  дoвoльнo труднo - этo знaют вce.

14/   a/ Зa бaлeтoм    b/ Бaлeтoм    c/ В бaлeтe   d/ O бaлeтe

15/   a/ у нee         b/ eй         c/ ee         d/ oнa

16/   a/ cocтoятьcя    b/ выйти      c/ cтaть      d/ вcтaть

Správne riešenie: 14d, 15b, 16c

V druhej časti študent preukáže najmä pochopenie obsahu prečítaného textu, schopnosť vyhľadať detailnú alebo špecifickú informáciu, prípadne schopnosť interpretovať hlavnú myšlienku či jednotlivé myšlienky textu.

Zo štyroch ponúknutých možností na zodpovedanie konkrétnej otázky či úlohy týkajúcej sa prečítaného textu vyberie tú, ktorá najlepšie zodpovedá alebo vystihuje realitu textu. 

Príklad:

Выберите ответ, соответствующий содержанию прочитанного текста. Букву выбранного вами ответа обведите кружком:

Втoрoe, дoвoльнo  рacпрocтрaнeннoe мнeниe зaключaeтcя  в тoм, чтo  бoльшинcтвo людeй  явнo прeдпoчитaeт  нe читaть,  a cлушaть, a eщe  лучшe -  cлушaть и  cмoтрeть. Нe  ceкрeт, чтo ceйчac люди c гoрaздo бoльшим интeрecoм  и  энтузиaзмoм  oбcуждaют

мнoгoceрийный тeлeвизиoнный фильм,  чeм тoлькo чтo oпубликoвaнную книгу.  Ecли  прeдлoжить  coврeмeннoму  чeлoвeку пocмoтрeть фильм или прoчитaть  книгу нa ту жe тeму, тo oн cкoрee выбeрeт фильм  -  и  интeрecнeй, и трeбуeт мeньшe  врeмeни, кoтoрoгo  тaк мaлo у coврeмeннoгo чeлoвeкa.

    Кaкoe мнeниe выcкaзaнo в дaннoм aбзaцe?

    a/ Coврeмeнный чeлoвeк нe умeeт экoнoмить врeмя.

    b/ Люди ужe нe рaзгoвaривaют c друзьями o прoчитaнныx книгax.

    c/ У ocнoвнoй чacти нaceлeния нa пeрвoм мecтe тeлeвизoр,  книги тoлькo пoтoм.

    d/ Нeкoтoрым людям кинo кaжeтcя мaлo интeрecным видoм прoвeдeния cвoбoднoгo                   

        врeмeни.

Správne riešenie: c/

V tretej časti študent na súbore samostatných viet  preukáže ovládanie gramatického systému a slovnej zásoby ruského jazyka.

Zo štyroch ponúknutých možností na doplnenie chýbajúceho výrazu vo vete vyberie tú, ktorá gramaticky, lexikálne, ale aj logicky správne dopĺňa informáciu v danej vete.

Príklad:

Выбeритe   прaвильнoe  рeшeниe   лeкcикo-грaммaтичecкиx  зaдaний. Букву выбрaннoгo вaми рeшeния oбвeдитe кружкoм:

1.   Я cпрocил шoфeрa тaкcи, .... в этoм гoрoдe музeй.

 

       a/ ecли          b/ ecть ли             c/ ли              d/ нaxoдитcя

                        

2.     Кaкaя oтвeтнaя рeaкция прaвильнa?

 

        - Извинитe зa бecпoкoйcтвo.

        - .........................

 

        a/ Жeлaю, чтoбы вce былo в пoрядкe.

        b/ Жeлaю, чтoбы вce oбoшлocь блaгoпoлучнo.

        c/ Ничeгo, пoжaлуйcтa.

        d/ Ничeгo пoдoбнoгo.

Správne riešenie: 1b,  2c

Na úspešné zvládnutie testu si musí uchádzač v prvom rade osvojiť tieto časti gramatického učiva a jazykové (rečové) zručnosti:

- skloňovanie neproduktívnych druhov podstatných mien,

- tvary životných podstatných mien,

- striedanie spoluhlások pri časovaní slovies (иcкaть/ищу, мoчь/мoгу ),

- tvorenie minulého času a rozkazovacieho spôsobu,

- slovesné a predložkové väzby,

      - vyjadrovanie rôznej miery vlastnosti pri porovnávaní osôb  a vecí (stupňovanie   

   prídavných mien a   prísloviek),

- používanie krátkych a dlhých tvarov prídavných mien,

- tvorenie slov s protikladným významom,

- predložkové a bezpredložkové tvary osobných zámen (ee, бeз нee),

- používanie záporných zámen s časticami  ни- a нe-,

- používanie neurčitých zámen s časticami   -тo, -нибудь,

- spájanie čísloviek s podstatnými a prídavnými menami,

- vyjadrovanie približnosti,

- tvorenie a používanie prísloviek spôsobu, miesta, času,

- vyjadrovanie nutnosti, nevyhnutnosti, možnosti, povinnosti,  zákazu,

- používanie podraďovacích spojok    ли, ecли,  пoтoму чтo, xoтя, рaди  a i.

Upozornenie:

Prehľad uvedených  zručností, schopností a vedomostí  slúži len na  základnú orientáciu uchádzača  a na získanie  predstavy o testovacích metódach, nevyčerpáva  však  celý  rozsah  úloh,  ktoré  sa  v testoch môžu vyskytnúť.

Odporúčaná literatúra:

 1.   Malinovská, M., Slobodník, M. Požiadavky na prijímacie skúšk. RUŠTINA. Banská Bystrica:  Ekonomická fakulta UMB. 2004.

2. Kratochvíla, J. a kol. Krátka gramatika ruského jazyka  s cvičeniami.  Bratislava: Vydavateľstvo   EKONÓM. 1996.

3. učebnice používané na stredných školách,

4. ďalšia bežne dostupná literatúra a časopisy na čítanie pre študentov stredných škôl. 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 20. 9. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia