Úvod > Ponuka >

Nadácia Oeconomici Neosolienses

Nadácia Oeconomici Neosolienses (Nadácia ON) vznikla v roku 2019 z iniciatívy absolventov a zamestnancov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (EF UMB). Účelom nadácie je podpora verejnoprospešných aktivít a projektov realizovaných študentami, zamestnancami a absolventami EF UMB prostredníctvom grantových programov.

Nadácia zo svojich prostriedkov podporí projekty zamerané na:

 • podpora a rozvoj školstva, vedy a vzdelania,
 • podpora kvality vzdelávania,
 • podpora procesu výučby,
 • vytváranie podmienok vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami,
 • podpora výskumu a vývoja,
 • podpora vzdelávania a integrácie budúcich absolventov vysokých škôl na trhu práce,
 • štipendijné programy – sociálne štipendiá, motivačné štipendiá, podpora stáží a študijných pobytov,
 • podpora obnovy a zveľadenia priestorov, v ktorých prebieha vyučovací proces, za účelom jeho skvalitnenia,
 • podpora materiálovo-technického vybavenia, ktoré bude slúžiť študentom a zamestnancom v ich rozvoji,
 • podpora projektov zameraných na zlepšovanie prístupu k najmodernejším poznatkom a metódam vzdelávania,
 • ochrana práv detí a mládeže,
 • podpora a rozvoj medzinárodných vzťahov, medzištátnej a regionálnej spolupráce,
 • plnenie individuálne určenej pomoci pre jednotlivca, ktorý sa ocitol v hmotnej núdzi. 

Zoznam aktuálnych výziev nájdete na stránke www.nadaciaon.sk.

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 28. 2. 2021 | Aktualizoval: Mešťan Michal