Odborové komisie

V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách (§ 54, ods. 17) sleduje a hodnotí doktorandské štúdium odborová komisia. Na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici pôsobí Odborová komisia študijného odboru Ekonómia a manažment a subkomisie príslušných študijných programov doktorandského štúdia.

Zloženie odborovej komisie a subkomisií študijných programov TU


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 18. 3. 2021 | Aktualizoval: Balážová Ingrid