Odborová komisia a subkomisie študijných programov

V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách (§ 54, ods. 17) sleduje a hodnotí doktorandské štúdium odborová komisia. Na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici pôsobí Odborová komisia študijného odboru Ekonómia a manažment a subkomisie príslušných študijných programov doktorandského štúdia.

Zloženie odborovej komisie a subkomisií študijných programov (Posledná aktualizácia schválená vo Vedeckej rade EF UMB 13. 5. 2022):

ODBOROVÁ KOMISIA doktorandského štúdia študijného odboru Ekonómia a manažment

 1. prof. Ing. Emília Zimková, PhD., predsedníčka
 2. prof. Ing. Hussam Musa, PhD., podpredseda
 3. prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.
 4. prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.
 5. prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.
 6. prof. Ing. Marta Orviská, PhD.
 7. doc. Ing. Kristína Pompurová, PhD.
 8. doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.
 9. prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
 10. prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., Obchodná fakulta EU v Bratislave
 11. prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD., Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline
 12. prof. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD., Ekonomický ústav SAV v Bratislave
 13. prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., Fakulta ekonomicko-správna UP v Pardubiciach

 

SUBKOMISIA doktorandského štúdia študijného programu  CESTOVNÝ RUCH

 1. prof. Ing. Vanda Maráková, PhD., predsedníčka
 2. doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.
 3. doc. Mgr. M.A. Ivan Chorvát, CSc.
 4. pdoc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.
 5. doc. Ing. Jana Marasová, PhD.
 6. rof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.
 7. doc. Ing. Kristína Pompurová, PhD., podpredsedníčka
 8. doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.
 9. Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline
 10. Ing. Mgr. Daniela Chrančoková, PhD., KOCR Banskobystrický kraj Turizmus v Banskej Bystrici
 11. doc. Ing. Jana Jarábková, PhD., Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre
 12. doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D., Fakulta logistiky a krízového riadenia UTB v Zlíne

 

SUBKOMISIA doktorandského štúdia študijného programu  EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU

 1. prof. Ing. Hussam Musa, PhD., predseda
 2. doc. Ing. Ľuboš Elexa, PhD.
 3. prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.
 4. doc. Ing. Denisa Malá, PhD.
 5. doc. Ing. Martina Minárová, PhD.
 6. prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.
 7. doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.
 8. doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.
 9. prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
 10. JUDr. Ing. Peter Daniel, PhD., IQVIA v Bratislave
 11. prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD., Lesnícka fakulta TU vo Zvolene
 12. doc. Ing. Jana Kajanová, PhD., Fakulta managementu UK v Bratislave
 13. prof. Ing. Anna Križanová, CSc., Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline

 

SUBKOMISIA doktorandského štúdia študijného programu  FINANCIE

 1. prof. Ing. Emília Zimková, PhD., predsedníčka
 2. doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.
 3. doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
 4. doc. Ing. Ján Huňady, PhD.
 5. prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.
 6. prof. Ing. Marta Orviská, PhD.
 7. prof. Ing. Peter Pisár, PhD.
 8. doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD.
 9. prof. Ing. Eva Horvátová, CSc., Národohospodárska fakulta EU v Bratislave        
 10. prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc., Ekonomická fakulta VŠB-TU v Ostrave
 11. prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.,  Ekonomicko-správna fakulta MU v Brne
 12. doc. Ing. Michal Šoltés, PhD., Ekonomická fakulta TU v Košiciach

 

SUBKOMISIA doktorandského štúdia študijného programu VEREJNÁ EKONOMIKA A POLITIKA

 1. prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD., predsedníčka
 2. doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.
 3. doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.
 4. doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.
 5. doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.
 6. doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.
 7. doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.
 8. doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.
 9. doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.
 10. doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D., Ekonomická fakulta VŠB-TU v Ostrave
 11. prof. RNDr. Oto Hudec, CSc., Ekonomická fakulta TU v Košiciach
 12. doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D., Ekonomicko-správna fakulta MU v Brne
 13. doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD., Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave

Smernica č. 10/2021 o zriaďovaní odborových komisií doktorandského štúdia na UMB v Banskej Bystrici (2. 11. 2021 14:31:53)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 9. 11. 2022 | Aktualizoval: Balážová Ingrid