Odborová komisia a subkomisie študijných programov

V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách (§ 54, ods. 17) sleduje a hodnotí doktorandské štúdium odborová komisia. Na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici pôsobí Odborová komisia študijného odboru Ekonómia a manažment a subkomisie príslušných študijných programov doktorandského štúdia.

Zloženie odborovej komisie a subkomisií študijných programov (Posledná aktualizácia schválená vo Vedeckej rade EF UMB 25. 6. 2021):

ODBOROVÁ KOMISIA doktorandského štúdia študijného odboru Ekonómia a manažment

 1. prof. Ing. Emília Zimková, PhD., predseda
 2. prof. Ing. Jana Kučerová, PhD.
 3. prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.
 4. prof. Ing. Hussam Musa, PhD.
 5. prof. Ing. Marta Orviská, PhD.
 6. prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., Obchodná fakulta EU v Bratislave
 7. prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD., Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline
 8. prof. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD., Ekonomický ústav SAV v Bratislave
 9. prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., Fakulta ekonomicko-správna UP v Pardubiciach

 

SUBKOMISIA doktorandského štúdia študijného programu  CESTOVNÝ RUCH

 1. prof. Ing. Jana Kučerová, PhD., predseda
 2. prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.
 3. doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.
 4. doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.
 5. doc. Ing. Kristína Pompurová, PhD.
 6. doc. Ing. Jana Marasová, PhD.
 7. doc. Mgr. M.A. Ivan Chorvát, CSc.
 8. Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline
 9. doc. Ing. Jana Jarábková, PhD., Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre
 10. doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D., Fakulta logistiky a krízového riadenia UTB v Zlíne
 11. Ing. Mgr. Daniela Chrančoková, PhD., KOCR Banskobystrický kraj Turizmus v Banskej Bystrici

 

SUBKOMISIA doktorandského štúdia študijného programu  EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU

 1. prof. Ing. Hussam Musa, PhD., predseda
 2. prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
 3. prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
 4. prof. Ing. Ľubica Lesáková, PhD.
 5. prof. Ing. Viera Marková, PhD.
 6. prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.
 7. doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.
 8. prof. Ing. Anna Križanová, CSc., Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline
 9. prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD., Lesnícka fakulta TU vo Zvolene
 10. doc. Ing. Jana Kajanová, PhD., Fakulta managementu UK v Bratislave
 11. JUDr. Ing. Peter Daniel, PhD., IQVIA v Bratislave

 

SUBKOMISIA doktorandského štúdia študijného programu  FINANCIE

 1. prof. Ing. Marta Orviská, PhD., predseda
 2. prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.
 3. prof. Ing. Emília Zimková, PhD.            
 4. doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
 5. doc. Ing. Peter Pisár, PhD.
 6. doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D.
 7. doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD.
 8. prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc., Ekonomická fakulta VŠB-TU v Ostrave
 9. prof. Ing. Eva Horvátová, CSc., Národohospodárska fakulta EU v Bratislave
 10. prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.,  Ekonomicko-správna fakulta MU v Brne
 11. doc. Ing. Michal Šoltés, PhD., Ekonomická fakulta TU v Košiciach

 

SUBKOMISIA doktorandského štúdia študijného programu VEREJNÁ EKONOMIKA A POLITIKA

 1. prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.
 2. doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.
 3. doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.
 4. prof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD.
 5. doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.
 6. doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.
 7. doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.
 8. prof. RNDr. Oto Hudec, CSc., Ekonomická fakulta TU v Košiciach
 9. doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D., Ekonomická fakulta VŠB-TU v Ostrave
 10. doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD., Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave
 11. doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D., Ekonomicko-správna fakulta MU v Brne

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 2. 9. 2021 | Aktualizoval: Balážová Ingrid