Úvod > Ponuka > Výberové konania >

Minimálne kritériá - funkčné miesto docent

 

Odbor habilitačného a inauguračného konania Ekonomika a manažment podniku

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 3. 8. 2022 | Aktualizoval: Bozová Ivana