Výsledky PS 2022/2023

Prijímacia komisa pre III. stupeň stanovila hranice pre prijatie uchádzačov na dennú a externú formu štúdia nasledovne:

- denné štúdium (full-time study) 65 bodov

- externé štúdium (part-time study) 50 bodov

Výsledky prijímacej skúšky na doktorandské štúdium zo dňa 23. 8. 2022 v náhradnom termíne (23. 8. 2022 16:17:04)
Výsledky prijímacej skúšky na doktorandské štúdium zo dňa 29. 6. 2022 (1. 7. 2022 11:54:12)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 23. 8. 2022 | Aktualizoval: Balážová Ingrid