Výsledky PS 2021/2022

Hranice pre prijatie uchádzačov na dennú a externú formu štúdia:

- denné štúdium (full-time study) 70 %

- externé štúdium (part-time study) 65 %

Vysledky prijimacej skusky na doktorandske studium 2021_2022_30. 6. 2021.pdf (30. 6. 2021 13:33:36)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 1. 7. 2021 | Aktualizoval: Balážová Ingrid