Výsledky PS 2022/2023

Hranice pre prijatie uchádzačov na dennú a externú formu štúdia:

- denné štúdium (full-time study) ... %

- externé štúdium (part-time study) ... %


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 5. 4. 2022 | Aktualizoval: Balážová Ingrid