Zápis na akademický rok 2021/2022

Zápis do 1. roka štúdia doktorandov dennej aj externej formy sa uskutoční dňa 2. septembra 2021 o 10,00 hod. v zasadačke 3 (chodba dekanátu) v budove Ekonomickej fakulty UMB, Tajovského 10 v Banskej Bystrici. Doktorandi prijatí na externú formu štúdia majú v zmysle zákona o vysokých školách povinnosť uhradiť fakulte školné. Výška školného je stanovená smernicou UMB č. 5/2020 o školnom na UMB v akademickom roku 2021/2022. Na zápise doktorandi obdržia písomné oznámenie o povinnosti uhradiť školné, na základe ktorého uhradia školné za akademický rok 2021/2022 bez možnosti splátok najneskôr do 30. 9. 2021.

Zápis do 2. a vyššieho roka doktorandského štúdia sa uskutoční dňa 2. septembra 2021 po 13,00 hod. individuálne v kancelárii referátu doktorandského štúdia, PhDr. Balážová, č. dv. 040. Každý doktorand je povinný na zápise odovzdať vyplnený formulár "Čestné vyhlásenie" a podpísať „Zápisový list“ (vygenerovaný z AISu v deň zápisu).

Doktorandi externej formy štúdia: Po ročnom hodnotení doktorandov za predchádzajúci akademický rok v zmysle záverov jednotlivých školiacich miest referentka DrŠ vyrúbi pokračujúcim doktorandom školné za externé štúdium v stanovenej výške na nasledujúci akademický rok. Externý doktorand, ktorý bude zapísaný v akademickom roku 2021/2022 do vyššieho roka štúdia v štandardnej dĺžke,  musí najneskôr do 31. 8. 2021 uhradiť školné za akademický rok 2021/2022. Doklad o úhrade, resp. jeho kópiu predloží doktorand na zápise 2. 9. 2021 referentke DrŠ.

Doktorandi dennej aj externej formy štúdia, ktorí v akademickom roku 2021/2022 prekročia štandardnú dĺžku štúdia: Doktorand, ktorý bude v akademickom roku 2021/2022 zapísaný na štúdium po prekročení štandardnej dĺžky, je povinný fakulte uhradiť školné za externé štúdium vo výške  stanovenej  smernicou  č. 2/2020 o školnom a poplatkoch na UMB na AR 2021/2022. Doktorand na zápise obdrží „Oznámenie o určení povinnosti uhradiť školné, na základe ktorého uhradí školné v termíne do 30. 9. 2021.

Doktorandi po prerušení štúdia: prerušená doba štúdia končí k 31. augustu 2021. Dňa 2. septembra 2021 je doktorand povinný zapísať sa na štúdium a do dňa zápisu je povinný uhradiť školné. Doklad o úhrade odovzdá pri zápise. V prípade, že po prerušení štúdia doktorand nemieni ďalej pokračovať v štúdiu, je potrebné doručiť do 31. 8. 2021 na referát VVČ a DrŠ písomné vyhlásenie o zanechaní štúdia. Na vyžiadanie referentka pre DrŠ pošle doktorandovi potrebné tlačivo k zanechaniu štúdia.

Podrobnejšie pokyny budú doktorandom zaslané emailom minimálne 1 mesiac pred zápismi.

07 Cestne vyhlasenie.doc (19. 7. 2021 10:33:33)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 19. 7. 2021 | Aktualizoval: Balážová Ingrid