Zápis na akademický rok 2022/2023

Zápis do 1. roka štúdia doktorandov dennej aj externej formy sa uskutoční dňa 5. septembra 2022 o 10,00 hod. v zasadačke 3 (chodba dekanátu) v budove Ekonomickej fakulty UMB, Tajovského 10 v Banskej Bystrici. Doktorandi prijatí na externú formu štúdia majú v zmysle zákona o vysokých školách povinnosť uhradiť fakulte školné. Výška školného je stanovená smernicou UMB č. 12/2021 o školnom na UMB v akademickom roku 2022/2023. Na zápise doktorandi obdržia písomné oznámenie o povinnosti uhradiť školné, na základe ktorého uhradia školné za akademický rok 2022/2023 bez možnosti splátok najneskôr do 30. 9. 2022.

 

Zápis do 2. a vyššieho roka doktorandského štúdia sa uskutoční dňa 5. septembra 2022 po 13,00 hod. individuálne v kancelárii referátu doktorandského štúdia, PhDr. Balážová, č. dv. 040. Každý doktorand je povinný na zápise odovzdať vyplnený formulár "Čestné vyhlásenie" a podpísať „Zápisový list“ (vygenerovaný z AISu v deň zápisu).

Vychádzajúc v ústrety doktorandom, ktorí by sa hneď po realizácii ročného hodnotenia chceli zapísať do vyššieho roka štúdia, sme pripravili „Potvrdenie k zápisu“ (príloha tejto stránky). Potvrdenie je možné vystaviť až po realizácii ročného hodnotenia doktoranda, v ktorom OK odsúhlasí doktorandovi pokračovanie v štúdiu. Na jeho základe referát DrŠ doktorandovi vytvorí zápisový list do ďalšieho roka štúdia a umožní doktorandovi vyplniť a podpísať všetky dokumenty nevyhnutné k zápisu do vyššieho ročníka. Doktorand sa v tomto prípade nemusí zúčastniť zápisu do vyššieho roka, ktoré EF UMB realizuje 5. septembra 2022.

Doktorandi realizujúci dizertačnú skúšku v deň ročného hodnotenia  budú môcť uskutočniť zápis do vyššieho ročníka 5. septembra 2022. Externému doktorandovi referát DrŠ vygeneruje deň po ročnom hodnotení príkaz na úhradu školného za akademický rok 2022/2023 s termínom úhrady do 31. 8. 2022.

Doktorandi externej formy štúdia: Po ročnom hodnotení doktorandov za predchádzajúci akademický rok v zmysle záverov jednotlivých školiacich miest referentka DrŠ vyrúbi pokračujúcim doktorandom školné za externé štúdium v stanovenej výške na nasledujúci akademický rok. Externý doktorand, ktorý bude zapísaný v akademickom roku 2022/2023 do vyššieho roka štúdia v štandardnej dĺžke, musí najneskôr do 31. 8. 2022 uhradiť školné za akademický rok 2022/2023. Doklad o úhrade, resp. jeho kópiu predloží doktorand na zápise 5. 9. 2022 referentke DrŠ.

Doktorandi dennej aj externej formy štúdia, ktorí v akademickom roku 2022/2023 prekročia štandardnú dĺžku štúdia: Doktorand, ktorý bude v akademickom roku 2022/2023 zapísaný na štúdium po prekročení štandardnej dĺžky, je povinný fakulte uhradiť školné za externé štúdium vo výške  stanovenej  smernicou  č. 12/2022 o školnom a poplatkoch na UMB na AR 2022/2023. Doktorand na zápise obdrží „Oznámenie o určení povinnosti uhradiť školné, na základe ktorého uhradí školné v termíne do 30. 9. 2022.

Doktorandi po prerušení štúdia: prerušená doba štúdia končí k 31. augustu 2022. Dňa 5. septembra 2022 je doktorand povinný zapísať sa na štúdium a do dňa zápisu je povinný uhradiť školné (týka sa doktorandov v externom štúdiu a doktorandov ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia). Doklad o úhrade odovzdá pri zápise. V prípade, že po prerušení štúdia doktorand nemieni ďalej pokračovať v štúdiu, je potrebné doručiť do 31. 8. 2022 na referát VVČ a DrŠ písomné vyhlásenie o zanechaní štúdia. Na vyžiadanie referentka pre DrŠ pošle doktorandovi potrebné tlačivo k zanechaniu štúdia.

Podrobnejšie pokyny budú doktorandom zaslané emailom minimálne 1 mesiac pred zápismi.

Čestné vyhlásenie 2022/2023 (príloha č. 1 Smernice UMB 12/2021) (11. 8. 2022 9:05:36)
Individuálny študijný plán doktoranda (9. 8. 2022 12:55:36)
Potvrdenie k zápisu (11. 7. 2022 9:09:20)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 11. 8. 2022 | Aktualizoval: Balážová Ingrid