Štátne skúšky

Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky, a obhajoba dizertačnej práce. Dizertačná práca je záverečnou prácou. Obhajobou dizertačnej práce sa doktorandské štúdium končí. Preukazuje sa ňou schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja alebo na samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť.

OPATRENIA SÚVISIACE S REALIZÁCIOU 3. STUPŇA ŠTÚDIA počas pandémie COVID-19: dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce v akademickom roku 2021/2022 (11. 10. 2021 13:56:30)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 11. 10. 2021 | Aktualizoval: Balážová Ingrid