Dizertačná skúška

Jednou z podmienok riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky.

Doktorand musí vykonať dizertačnú skúšku v riadnom termíne:

- v dennej forme štúdia najneskôr do 18 mesiacov pri štandardnej dĺžke 3 roky (do 24 mesiacov pri štandardnej dĺžke 4 roky)

- v externej forme štúdia najneskôr do 24 mesiacov pri štandardnej dĺžke 4 roky (do 30 mesiacov pri štandardnej dĺžke 5 rokov)

odo dňa zápisu na štúdium. Do termínu podania prihlášky na DS musí mať doktorand splnené (hodnotenie zapísané v AISe) všetky povinnosti študijnej časti a z vedeckej časti Metodológiu a etiku vedeckej práce 1 a 2. Na dizertačnú skúšku sa prihlasuje po vypracovaní Písomnej práce na dizertačnú skúšku podaním prihlášky.

Písomnú prácu na dizertačnú skúšku spracúva doktorand samostatne pod vedením školiteľa a vkladá ju do AiS2 (do 5 dní po termíne odovzdania práce v zmysle harmonogramu). Jej spracovaním preukazuje zručnosť v práci s literatúrou, osvojenie si výskumných metód a prezentuje čiastkové výsledky riešenej problematiky, formuluje teoretické východiská, ciele, metodiku a metódy riešenia. Postup spracovania písomnej práce uvádza smernica EF UMB S-02-21 o úprave záverečných prác.

Pokyny k dizertačnej skúške (4. 11. 2021 9:09:57)
Prihláška na dizertačnú skúšku (4. 10. 2021 8:00:14)
Posudok školiteľa písomnej práce na dizertačnú skúšku (formulár) (4. 10. 2021 7:59:44)
Posudok oponenta písomnej práce na dizertačnú skúšku (formulár) (4. 10. 2021 7:59:12)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 4. 11. 2021 | Aktualizoval: Balážová Ingrid