Obhajoba dizertačnej práce

Obhajobou dizertačnej práce sa končí doktorandské štúdium. Preukazuje sa ňou schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja.
Doktorand môže predložiť žiadosť o obhajobu dizertačnej práce po splnení všetkých povinností študijnej a vedeckej časti študijného plánu a po úspešnej malej obhajobe dizertačnej práce.

V priložených súboroch sú dokumenty: formulár žiadosti, návrh školiteľa na oponentov, ako aj formuláre posudkov.

U P O Z O R N E N I E   !

Doktorand v poslednom roku štandardnej dĺžky štúdia musí obhájiť dizertačnú prácu do konca akademického roka, t.j. do 31. augusta b.r. Ak dizertačnú prácu neobháji v štandardnej dĺžke štúdia môže pokračovať v štúdiu v nadštandardnej dlžke štúdia za úhradu školného za prekročenie štandardnej dĺžky.

Doktorand musí vložiť dizertačnú prácu do CRZP v 1. alebo 2. termíne v zmysle schváleného harmonogramu doktorandského štúdia na príslušný akademický rok a následne môže predložiť žiadosť o obhajobu dizertačnej práce spolu s požadovanými prílohami.

V prípade, že doktorand vloží dizertačnú prácu do CRZP v 2. termíne, fakulta nemôže zaručiť realizáciu obhajoby dizertačnej práce v mesiaci august b.r

Autoreferát dizertačnej práce (košieľka) (1. 4. 2022 9:42:40)
Vyjadrenie doktoranda k zapracovaniu pripomienok oponentov podľa záznamu z malej obhajoby dizertačnej práce (23. 3. 2022 14:01:29)
Stanovisko školiaceho miesta o zapracovaní pripomienok z malej obhajoby (23. 3. 2022 14:00:38)
Vyjadrenie súhlasu s vložením dizertačnej práce do systému AiS2 (23. 3. 2022 13:04:16)
Obhajoba dizertačnej práce - podrobné pokyny (2. 3. 2022 14:56:48)
Návrh oponentov DP (28. 10. 2021 15:53:29)
Formulár na stanovisko školiteľa - Obhajoba DP (28. 10. 2021 15:53:17)
Formulár na posudok oponenta - Obhajoba DP (28. 10. 2021 15:52:55)
Žiadosť o povolenie obhajoby DP (28. 10. 2021 15:52:21)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 1. 4. 2022 | Aktualizoval: Balážová Ingrid