Obhajoba dizertačnej práce

Obhajobou dizertačnej práce sa končí doktorandské štúdium. Preukazuje sa ňou schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja.
Doktorand môže predložiť žiadosť o obhajobu dizertačnej práce po splnení všetkých povinností študijnej a vedeckej časti študijného plánu a po úspešnej malej obhajobe dizertačnej práce.

V priložených súboroch sú dokumenty: formulár žiadosti, návrh školiteľa na oponentov, ako aj formuláre posudkov.

U P O Z O R N E N I E   !

Doktorand v poslednom roku štandardnej dĺžky štúdia musí obhájiť dizertačnú prácu do konca akademického roka, t.j. do 31. augusta b.r. Ak dizertačnú prácu neobháji v štandardnej dĺžke štúdia môže pokračovať v štúdiu v nadštandardnej dlžke štúdia za úhradu školného za prekročenie štandardnej dĺžky.

Doktorand musí vložiť dizertačnú prácu do CRZP v 1. alebo 2. termíne v zmysle schváleného harmonogramu doktorandského štúdia na príslušný akademický rok a následne môže predložiť žiadosť o obhajobu dizertačnej práce spolu s požadovanými prílohami.

V prípade, že doktorand vloží dizertačnú prácu do CRZP v 2. termíne, fakulta nemôže zaručiť realizáciu obhajoby dizertačnej práce v mesiaci august b.r

Posudok školiteľa dizertačnej práce (formulár) (17. 8. 2021 11:19:17)
Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce (PhD.) (formulár) (17. 8. 2021 11:11:52)
Posudok oponenta dizertačnej práce (formulár) (17. 8. 2021 11:10:33)
Návrh školiteľa na oponentov dizertačnej práce (17. 8. 2021 11:09:45)
Obhajoba dizertačnej práce - podrobné pokyny (17. 8. 2021 11:01:23)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 11. 10. 2021 | Aktualizoval: Balážová Ingrid