Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce

Obhajoba dizertačnej práce v AR 2021/2022 na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, Tajovského 10

 

Študijný program „Verejná ekonomika a politika“

 

Študijný program „Financie“

 

Študijný program „ekonomika a manažment podniku“

 

Študijný program „cestovný ruch“


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 6. 10. 2021 | Aktualizoval: Balážová Ingrid