Nové predmety doktorandského štúdia

Od akademického roka 2021/2022 sú v ponuke nové výberové predmety pre študentov denného a externého štúdia:

 

Názov predmetu: Kvantitatívne metódy v systéme R (Quantitative Methods in R System)

Kód predmetu: D_3_KMSR

Počet kreditov: 8

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.-3.

Vyučujúci: Stachová Mária, Mgr. PhD

 

Názov predmetu:  Zahraničná mobilita 1 (Mobility in abroad 1)

Kód predmetu: KFÚ-EF/D_3_ZM 1

Počet kreditov: 8

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3. 

Vyučujúci: školiteľ doktoranda       

 

Názov predmetu:  Zahraničná mobilita 2 (Mobility in abroad 2)

Kód predmetu: KFÚ-EF/D_3_ZM2

Počet kreditov: 8

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4. 

Vyučujúci: školiteľ doktoranda  

Informačný list - zahraničná mobilita (24. 8. 2021 8:43:26)
Informačný list - kvantitatívne metódy v systéme R (17. 8. 2021 15:38:41)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 24. 8. 2021 | Aktualizoval: Balážová Ingrid