Zahraničná mobilita - prílohy

  1. Ohlasovací formulár doktorand odovzdá bez ohľadu na to, či si mobilitu uplatňuje v rámci predmetov „Zahraničná mobilita 1“ (ZS) a „Zahraničná mobilita 2“ (LS).
  2. Formulár záverečnej správy vypracúva doktorand len v tom prípade, ak ju nemá k dispozícii z programu / grantovej schémy v rámci ktorej sa mobilita realizovala.
  3. Formulár cerfificate of attendance použije doktorand len v tom prípade, ak ju nemá k dispozícii z programu / grantovej schémy v rámci ktorej sa mobilita realizovala.

Výsledky vzdelávania:

  1. zahraničná mobilita umožňuje doktorandom vycestovať do zahraničia na účely štúdia alebo odbornej prípravy;
  2. zvýšenie publikačných možností;
  3. rozvoj profesionálnych, sociálnych a medzikultúrnych zručností;
  4. väčšia šanca uplatnenia na trhu práce, získanie lepšej predstavy o tom, na akú kariérnu dráhu sa vydať, zvýšenie konkurencieschopnosti a zamestnateľnosti;
  5. zlepšenie jazykových schopností;
  6. zvýšenie digitálnych zručností;
  7. získanie prenosných zručností.

Stručná osnova predmetu:

Podpora doktorandov v tom, aby aspoň časť svojho štúdia strávili na univerzitách mimo svojej krajiny. Účelom zahraničnej mobility je nadobudnúť širšie znalosti v odbornej terminológii v cudzom jazyku, zvýšenie pravdepodobnosti publikovať v spolupráci so zahraničnými partnermi. Rozsah súvislej zahraničnej mobility je minimálne 1 mesiac. Zahraničná mobilita sa môže realizovať aj formou e-mobility. Doktorand minimálne 1x za dva týždne kontaktuje elektronicky svojho školiteľa a stručne ho informuje o priebehu pobytu.

Zahraničné mobility sa môžu vykonávať za účelom štúdia, výskumu, letných škôl a praktických stáží. Študijný a výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu. Hostiteľskou inštitúciou praktickej stáže môže byť akákoľvek verejná alebo súkromná organizácia aktívna na trhu práce.

Zahraničná mobilita sa môže realizovať v rámci mobilitných programov (napr. Národný štipendijný program, Erasmus+, CEEPUS, Fulbright, DAAD, Akcia Rakúsko – Slovensko, Visegrad Fund, Central European University, Slovenská akademická informačná agentúra, vládne štipendiá vyplývajúce z bilaterálnych medzivládnych dohôd o spolupráci, AIESEC). Doktorandi sa riadia kritériami a podmienkami stanovenými pre daný štipendijný program.

Užitočné linky:

http://ec.europa.eu/education/study-in-europe  - informácie o štúdiu v Európe; študijné programy, kurzy, štipendiá

http://ec.europa.eu/ploteus - informácie o vzdelávacích možnostiach v Európe;

http://ec.europa.eu/ploteus - informácie o vzdelávacích možnostiach v Európe

http://europa.eu/youth - Európsky portál pre mládež; informácie o štúdiu, práci a dobrovoľníctve;

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice - informácie o vzdelávacích systémoch v európskych krajinách;

www.4icu.org - vyhľadávač univerzít a vysokých škôl po celom svete;

www.britishcouncil.sk - informácie o vzdelávaní, finančnej pomoci a štipendiách vo Veľkej Británii;

www.euraxess.sk - národný portál pre výskumných pracovníkov; voľné pracovné miesta.

www.eures.sk - informačný portál o životných a pracovných podmienkach v krajinách EÚ/ EHP s databázou voľných pracovných miest;

www.fulbright.sk - vzdelávacie výmeny medzi SR a USA, štipendiá, poradenstvo ohľadom štúdia v USA;

www.internships-4u.com - stáže a jazykové kurzy po celom svete;

www.osf.sk - Nadácia otvorenej spoločnosti (Open Society Foundation) : štipendiá;

www.visegradfund.org - Medzinárodný vyšehradský fond (IVF): štipendiá;

www.studyinaustralia.gov.au - informácie pre záujemcov o štúdium v Austrálii;

www.studyincanada.com - informácie o štúdiu v Kanade.

SAIA - Štipendiá a granty 2023/2024 (18. 11. 2022 7:02:51)
Ohlasovací formulár - zahraničná mobilita (18. 11. 2022 6:52:38)
Zahraničná mobilita - záverečná správa (24. 8. 2021 8:42:37)
Zahraničná mobilita - certifikát (24. 8. 2021 8:42:04)
SAIA - Štipendiá a granty 2022/2023 (24. 8. 2021 8:41:32)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 18. 11. 2022 | Aktualizoval: Balážová Ingrid