ŠVA

Milé študentky, milí študenti,

radi by sme Vás pozvali na 29. ročník medzinárodnej študentskej konferencie - Študentská vedecká aktivita 2023 (ŠVA).  Svoje práce z oblasti ekonomických a spoločenských vied, z oblasti aplikácie kvantitatívnych metód a informatiky má študent/ka možnosť prezentovať na tomto medzinárodnom podujatí s dlhoročnou tradíciou,  ktoré organizuje Ekonomická fakulta UMB.  

ŠVA ponúka študentom na výber z niekoľkých sekcií, do ktorých je možné prihlásiť svoju prácu v závislosti od jej zamerania. Prostredníctvom takýchto aktivít môže každý študent prezentovať svoj talent, analytické schopnosti, kreativitu, ako aj svoj názor. ŠVA podporuje rozvoj tvorivosti a výskumnej činnosti zameranej na ekonomické vedy a jej prínosy pre prax. 

Členovia komisií v sekciách posudzujú jednotlivé práce, a to najmä aktuálnosť témy, pridanú hodnotu práce, úroveň prezentácie, ako i ďalšie aspekty. Najlepší študenti z každej sekcie budú odmenení. 

Konferencia je určená pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia. Špeciálna sekcia je vytvorená aj pre študentov stredných škôl. Novinkou je sekcia s názvom „Vedecká esej“, ktorá je určená študentom a študentkám vysokoškolského (Bc., Ing.) stupňa štúdia. Aj v tomto prípade si študent/ka môže zvoliť vlastnú tému, alebo vybrať z vypísaných tém. Vedecká esej má za cieľ prezentovať osobný názor autora/autorky k rozvinutej téme, argumentovať potvrdenia téz a používať relevantné akademické zdroje, štúdie a analýzy.  

Pozn: Eseje sa odovzdávajú len v písomnej forme, nebudú následne prezentované počas podujatia. Autorom môže byť len jeden študent. 

Prácu na ŠVA 2023 môže vypracovať jednotlivec, dvojica alebo kolektív. 

Účasť na konferencii je bezplatná. 

 

Prihlasovací formulár nájdete TU - https://forms.office.com/r/rG855rwLES

 

Prečo sa zapojiť do ŠVA? 

Účastníci získajú okrem cennej skúsenosti aj 3/4 kredity (podľa stupňa štúdia - Bc. 3, Ing. 4) a získať bonusové body k výberovým konaniam na zahraničné študijné pobyty v rámci programu Erasmus. Bližšie informácie a pokyny nájdete v priložených súboroch. 

Účasťou na uvedenom podujatí si študenti v neposlednom rade zlepšujú svoje zručnosti, čo neskôr zvýši ich atraktívnosť na trhu práce. 

 

Dôležité termíny práce a vedeckej eseje: 

Do 13.1.2023 zverejnia pracoviská EF UMB témy študentských prác a esejí na fakultnej stránke EF UMB.

Do 13.2.2023  sa môže uchádzač/ka prihlásiť prostredníctvom elektronického formulára na vypísanú/vlastnú tému.

Do 20.2.2023  zasielanie esejí (tajomníkom ŠVA na katedrách).

Do 17.3.2023 študent/ka doručí elektronickou formou prácu tajomníkovi ŠVA.

Dňa 30.3.2023 sa bude konať ŠVA prezenčnou formou (spolu s vyhlásením výsledkov vedeckých esejí).

 

Práce pre sekciu "Verejná ekonomika a regionálny rozvoj " odovzdávajte elektronicky doc. Ing. Márii Murray Svidroňovej, PhD. (mailom maria.murraysvidronova@umb.sk), inak kontaktujte PhDr. Mária Škombárová - (maria.skombarova@umb.sk).

 

Držíme Vám palce a prajeme veľa  kreatívnych nápadov pri tvorbe Vašej práce.

 

Viac informácií

Tešíme sa na vašu účasť!                                                                                               

doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.

Tajomníčka KVE a RR

 

Pozn.: Zaslaním vyplnenej prihlášky, v súlade s článkom 6 ods. 1 a článkom 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 účastník konferencie Študentská vedecká aktivita 2022 ako dotknutá osoba, poskytuje Ekonomickej fakulte, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica

súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.  Viac informácií nájdete v priložených súboroch:

- Súhlas so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby

- Informácie pre dotknutú osobu - účastníka ŠVA 2023

Zborník prác z ŠVA 2022: Zborník prác

Zborník prác z ŠVA 2021: ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ AKTIVITA 2021 (umb.sk)

ŠVA 2019: Zborník prác

 

Účastníci ŠVA 2018 v sekcii Verejná ekonomika a regionálny rozvoj:

ŠVA 2023_Súhlas so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby.docx (8. 12. 2022 11:32:37)
ŠVA 2023_Súhlas DO - študenta so zverejňovanim OÚ_2022.docx (8. 12. 2022 11:30:20)
Ako napísať dobrú esej, L.Theodoulides.pptx (8. 12. 2022 11:30:05)
ŠVA 2023_ Kritéria hodnotenia - ved. esej.docx (8. 12. 2022 11:29:59)
ŠVA 2023_ Štruktúra vedeckej eseje.docx (8. 12. 2022 11:29:51)
ŠVA SSC_2023 katedroví koordinátori_responsible person.docx (8. 12. 2022 11:29:37)
SVA_Kriteria hodnotenia prace_2023.doc (8. 12. 2022 11:29:27)
2023_príloha 2_úvodna strana.docx (8. 12. 2022 11:29:12)
2023_Požiadavky na štruktúru práce.docx (8. 12. 2022 11:29:06)
2023_Abstrakt_sj.docx (8. 12. 2022 11:29:00)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária