ŠVA

Milé študentky, milí študenti,

radi by sme Vás pozvali na 28. ročník medzinárodnej študentskej konferencie - Študentská vedecká aktivita 2022 (ŠVA). Svoje práce z oblasti ekonomických a spoločenských vied, z oblasti aplikácie kvantitatívnych metód a informatiky má študent/ka možnosť prezentovať na tomto medzinárodnom podujatí s dlhoročnou tradíciou, ktoré organizuje Ekonomická fakulta UMB.

ŠVA ponúka študentom na výber z niekoľkých sekcií, do ktorých je možné prihlásiť svoju prácu v závislosti od jej zamerania. Prostredníctvom takýchto aktivít môže každý študent prezentovať svoj talent, analytické schopnosti, kreativitu, ako aj svoj názor. ŠVA podporuje rozvoj tvorivosti a výskumnej činnosti zameranej na ekonomické vedy a jej prínosy pre prax.

Členovia komisií v sekciách posudzujú jednotlivé práce, a to najmä aktuálnosť témy, pridanú hodnotu práce, úroveň prezentácie, ako i ďalšie aspekty. Najlepší študenti z každej sekcie budú odmenení.

Konferencia je určená pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia. Špeciálna sekcia je vytvorená aj pre študentov stredných škôl. Účasť na konferencii je bezplatná. Prácu na ŠVA môže vypracovať jednotlivec, dvojica alebo kolektív.

Vyplň formulár a prihlás sa na ŠVA 2022 - www.bit.ly/SVA_SSC_2022

Prečo sa zapojiť do ŠVA?

Účastníci získajú okrem cennej skúsenosti aj 3/4 kredity (podľa stupňa štúdia - Bc. 3, Ing. 4), bonusové body k žiadosti o ubytovanie na internáte, ako aj body k výberovým konaniam na zahraničné študijné pobyty v rámci programu Erasmus. Bližšie informácie a pokyny nájdete v priložených súboroch.

Účasťou na uvedenom podujatí si študenti v neposlednom rade zlepšujú svoje zručnosti, čo neskôr zvýši ich atraktívnosť na trhu práce.

Dôležité termíny:

- do 20. 1 . 2022 zverejnia pracoviská fakulty témy študentských prác pre študentov Ekonomickej fakulty UMB na fakultnej stránke i FB stránke. Študenti stredných škôl budú mať vlastnú sekciu. Tému práce si odkonzultujú so svojim vyučujúcim.

  • študentskej konferencie sa môžu zúčastniť aj študenti z iných fakúlt, ktorých deleguje vysielajúca organizácia,
  • zaradenie prác do jednotlivých sekcií sa uskutoční podľa tematického zamerania.

 

- do 15. 2. 2022 sa môže študent prihlásiť formou elektronickej prihlášky na vypísanú/vlastnú tému,

- najneskôr do 29. 3. 2022 doručí študent:

a) prácu podľa stanovenej štruktúry v elektronickej podobe,

b) písomný posudok konzultanta - vedúceho práce - elektronicky,

c) abstrakt spracovaný na samostatnom liste podľa požiadavky (príloha) - elektronicky.

 Práce odovzdávajte elektronicky doc. Ing. Márii Murray Svidroňovej, PhD. (mailom maria.murraysvidronova@umb.sk).

 

Držíme Vám palce a prajeme veľa  kreatívnych nápadov pri tvorbe Vašej práce.

 

Viac informácií

Tešíme sa na vašu účasť!                                                                                               

doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.

Tajomníčka KVE a RR

 

Pozn.: Zaslaním vyplnenej prihlášky, v súlade s článkom 6 ods. 1 a článkom 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 účastník konferencie Študentská vedecká aktivita 2022 ako dotknutá osoba, poskytuje Ekonomickej fakulte, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica

súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.  Viac informácií nájdete v priložených súboroch:

- Súhlas so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby

- Informácie pre dotknutú osobu - účastníka ŠVA 2022

 

Účastníci ŠVA 2018 v sekcii Verejná ekonomika a regionálny rozvoj:

2022_príloha 2_úvodna strana.docx (10. 1. 2022 19:37:32)
ŠVA 2022_Súhlas so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby.docx (10. 1. 2022 19:37:24)
ŠVA 2022_informácie pre DO_verejná akcia.docx (10. 1. 2022 19:37:15)
Súhlas DO - študenta so zverejňovanim OÚ_2022.docx (10. 1. 2022 19:37:08)
2022_Abstrakt_sj.docx (10. 1. 2022 19:37:00)
pozvánka_ŠVA_2022.pdf (10. 1. 2022 19:36:53)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária