Povinnosti doktoranda

Doktorand prijatý na dennú a externú formu doktorandského štúdia podľa § 70 a § 71 zákona o vysokých školách dňom zápisu nadobúda práva a povinnosti študenta vysokej školy.

Povinnosti doktoranda:

  • v spolupráci so školiteľom zostavuje individuálny študijný plán a aktívne spolupracuje pri výročnom hodnotení. Hodnotenie doktoranda v jeho neprítomnosti alebo v neprítomnosti školiteľa sa môže uskutočniť len výnimočne, a to len vtedy, ak sa ho školiteľ alebo doktorand nemôžu zúčastniť z vážnych dôvodov;
  • priebežne, minimálne raz mesačne, informuje doktorand školiteľa o plnení úloh svojho individuálneho študijného plánu;
  • konzultuje so školiteľom postup pri tvorbe a plnení študijnej a vedeckej časti individuálneho študijného plánu;
  • školiteľovi predkladá na odsúhlasenie projekty, písomnú prácu k dizertačnej skúške a dizertačnú prácu;
  • rieši všetky záležitosti súvisiace s doktorandským štúdiom s vedomím, resp. so súhlasom školiteľa alebo prostredníctvom neho;
  • plní ostatné úlohy podľa poverenia školiteľa tak, aby sa nenarušil jeho individuálny študijný plán;
  • je povinný sledovať web stránku EF UMB, študentské mailové konto a je povinný riadiť sa zverejnenými pokynmi a usmerneniami;
  • vedie si evidenciu a zakladá kópie všetkých pedagogických, vedeckých a umeleckých aktivít súvisiacich s doktorandským štúdiom (napr. pozvánky na konferencie, vypracované projekty, prednáškové aktivity, publikačné výstupy a i.), ktoré predkladá školiteľovi pri udeľovaní kreditov za študijnú a vedeckú časť študijného programu;
  • so súhlasom školiteľa plní úlohy uložené vedúcim katedry;
  • eviduje svoju publikačnú činnosť v registri Univerzitnej knižnice UMB.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 26. 4. 2022 | Aktualizoval: Balážová Ingrid