Habilitačné a inauguračné prednášky - oznámenia

Dekan Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici oznamuje, že dňa 20. októbra 2022 o 10.00 hod. sa v aule Rotunda Ekonomickej fakulty UMB, Tajovského ul. 10 v Banskej Bystrici uskutoční verejná inauguračná prednáška v študijnom odbore Ekonómia a manažment v odbore habilitačného a inauguračného konania Ekonomika a manažment podniku doc. Ing. Mareka POTKÁNYHO, PhD. (Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene). Téma Outsourcing versus facility management - podstata, diferencie, problémy a vízie smerovania.


Dekan Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici oznamuje, že dňa 21. júna 2022 o 10,00 hod. sa v zasadacej miestnosti č. 3 Ekonomickej fakulty UMB, Tajovského ul. 10 v Banskej Bystrici uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce v odbore habilitačného a inauguračného konania Cestovný ruch v študijnom odbore Ekonómia a manažment Ing. Radky MARČEKOVEJ, PhD., (zamestnankyňa Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici).

  • Téma habilitačnej prednášky Socioekonomické aspekty rozvoja trhu kúpeľného cestovného ruchu na Slovensku“.
  • Téma habilitačnej práce „Paradigmy rozvoja trhu zdravotného cestovného ruchu na Slovensku v 21. storočí“.

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce uskutočnia dištančnou formou.

V prípade záujmu o online účasť na habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce je potrebné kliknúť na link https://youtu.be/GeIS3j7JNuU k pripojeniu sa na verejnú habilitačnú prednášku.


Dekan Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici oznamuje, že dňa 13. mája 2022 sa v aule Rotunda Ekonomickej fakulty UMB, Tajovského ul. 10 v Banskej Bystrici uskutoční verejná inauguračná prednáška v študijnom odbore Ekonómia a manažment:

  • o 9.00 hod. v odbore habilitačného a inauguračného konania Verejná ekonomika a služby doc. JUDr. Ing. Ján ŠEBO, PhD. (EF UMB Banská Bystrica).

Téma Dlhodobá udržateľnosť dôchodkového systému v kontexte automatických stabilizátorov;

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa verejné inauguračné prednášky uskutočnia dištančnou formou.

V prípade záujmu o online účasť na inauguračnej prednáške je potrebné kliknúť na link https://youtu.be/4SB4gpF3-I4 k pripojeniu sa na verejnú inauguračnú  prednášku doc. JUDr. Ing. Jána Šeba, PhD.


Dekan Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici oznamuje, že dňa 13. mája 2022 sa v aule Rotunda Ekonomickej fakulty UMB, Tajovského ul. 10 v Banskej Bystrici uskutoční verejná inauguračná prednáška v študijnom odbore Ekonómia a manažment:

  • o 12.00 hod. v odbore habilitačného a inauguračného konania Cestovný ruch doc. Ing. Kristína POMPUROVÁ, PhD. (EF UMB Banská Bystrica).

Téma Teoreticko-metodologické aspekty hodnotenia atraktívnosti cieľových miest cestovného ruchu.

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa verejné inauguračné prednášky uskutočnia dištančnou formou.

V prípade záujmu o online účasť na inauguračnej prednáške je potrebné kliknúť na link https://youtu.be/RdMPM2HjlIQ k pripojeniu sa na verejnú inauguračnú prednášku doc. Ing. Kristíny Pompurovej, PhD.


Dekan Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici oznamuje, že dňa 12. mája 2022 o 9,00 hod. sa v zasadacej miestnosti č. 3 Ekonomickej fakulty UMB, Tajovského ul. 10 v Banskej Bystrici uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce v odbore habilitačného a inauguračného konania Verejná ekonomika a služby v študijnom odbore Ekonómia a manažment Ing. Aleny KAŠČÁKOVEJ, PhD., (zamestnankyňa Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici).

  • Téma habilitačnej prednášky Možnosti využitia kompozitného indexu vo verejnej politike na regionálnej úrovni“.
  • Téma habilitačnej práce Tvorba a využitie kompozitného indexu pri poskytovaní sociálnych služieb pre seniorov na úrovni miestnej samosprávy“.

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce uskutočnia dištančnou formou.

V prípade záujmu o online účasť na habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce je potrebné kliknúť na link https://youtu.be/2qNk4H7RN7k k pripojeniu sa na verejnú habilitačnú prednášku.


Dekan Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici oznamuje, že dňa 12. mája 2022 o 13,00 hod. sa v zasadacej miestnosti č. 3 Ekonomickej fakulty UMB, Tajovského ul. 10 v Banskej Bystrici uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce v odbore habilitačného a inauguračného konania Ekonomika a manažment podniku v študijnom odbore Ekonómia a manažment Ing. Mgr. Miroslavy KNAPKOVEJ, PhD., (zamestnankyňa Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici).

  • Téma habilitačnej prednášky Pracovná angažovanosť a vorkoholizmus, prínosy a riziká z pohľadu zamestnávateľov“.
  • Téma habilitačnej práce Determinanty alokácie času zamestnancov a podnikateľov v kontexte pracovnej angažovanosti“.

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce uskutočnia dištančnou formou.

V prípade záujmu o online účasť na habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce je potrebné kliknúť na link https://youtu.be/sP4ZOKAP7SY k pripojeniu sa na verejnú habilitačnú prednášku.


 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 22. 9. 2022 | Aktualizoval: Balážová Ingrid