Úvod > Študent >

Študijný poriadok a predpisy

Na tejto stránke nájdete Študijný poriadok EF UMB, vrátane jeho dodatkov, a ďalšie právne predpisy súvisiace s vysokými školami: 

Študijný poriadok EF UMB pre študentov študijných programov akreditovaných od 01.01.2013 - úplné znenie (v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4)

Študijný poriadok EF UMB pre študentov študijných programov akreditovaných od 01.01.2013 - účinnosť od 01.09.2016
Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku EF UMB pre študentov študijných programov akreditovaných od 01.01.2013 - účinnosť od 01.09.2017
Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku EF UMB pre študentov študijných programov akreditovaných od 01.01.2013 - účinnosť od 01.09.2018
Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku EF UMB pre študentov študijných programov akreditovaných od 01.01.2013 - účinnosť od 01.09.2019
Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku EF UMB pre študentov študijných programov akreditovaných od 01.01.2013 - účinnosť od 12.04.2021

 

Ďalšie predpisy

Smernica č. 5/2020 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom a udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na UMB v Banskej Bystrici na akademický rok 2021/2022

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia účinná od 01.09.2019

Zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality VŠ vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 14. 9. 2021 | Aktualizoval: Mešťan Michal