Úvod > Študent >

Študenti so špecifickými potrebami

Osoby so špecifickými potrebami sú ľudia, u ktorých fyzické alebo mentálne schopnosti limitujú ich fungovanie v bežnom prostredí a bežných situáciách.

Za študenta so špecifickými potrebami sa považuje študent:

  1. so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím,
  2. s chronickým ochorením,
  3. so zdravotným oslabením,
  4. s psychickým ochorením,
  5. s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
  6. s poruchami učenia.

Koordinátor pre študentov a študentky so špecifickými potrebami a pre uchádzačov a uchádzačky Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici je doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD., tel.: +421 48 / 446 2014, e-mail: radoslav.koziak@umb.sk

Dôležité informácie pre študentov a študentky  so špecifickými potrebami, ktorí sa uchádzajú o štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici nájdete po kliknutí na tento odkaz na webe univerzity. 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 23. 2. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia