Úvod > Uchádzač > Doktorandské štúdium >

Dôležité termíny

do 26. 1. 2023

Vypísanie tém dizertačných prác na akademický rok 2023/2024, ich schválenie v subkomisiách študijných programov a zverejnenie na webovej stránke fakulty

17. 3. 2023

Vyhlásenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium na akademický rok 2023/2024

do 26. 5. 2023

Odovzdanie prihlášky na doktorandské štúdium na akademický rok 2023/2024

28. - 30. 6. 2023

Riadny termín: prijímacia skúška na doktorandské štúdium na akademický rok 2023/2024

august 2023

Náhradný termín prijímacej skúšky na doktorandské štúdium na akademický rok 2023/2024


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 14. 9. 2022 | Aktualizoval: Balážová Ingrid