Úvod > Uchádzač > Doktorandské štúdium >

Poplatky

Poplatky za PK

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v 3 .stupni vysokoškolského štúdia (§ 92 ods. 12 zákona):


PÍSOMNÁ (papierová) prihláška: 50 €

ELEKTRONICKÁ prihláška:  40 €
 

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania uhraďte výhradne bezhotovostným prevodom (platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa v informačnom systéme univerzity).

Úhradu poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium. Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške nebude akceptovaná.

Doklad o úhrade poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je povinnou prílohou prihlášky.

 

Poplatok za prijímacie konanie uhrádza uchádzač výlučne bezhotovostným prevodom:

1. Úhrada poplatku z krajín EÚ
Názov účtu:                       Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky:     ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu / IBAN:             SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT / BIC:                    SPSRSKBA
VS (variabilný symbol):    1033
ŠS (špecifický symbol):    rodné číslo
Poznámka:                       meno a priezvisko uchádzača


2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín
Názov účtu:                      Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky:    Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
Číslo účtu / IBAN:            SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT / BIC:                    SUBASKBXXXX
VS (variabilný symbol):    1033
ŠS (špecifický symbol):   rodné číslo

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 15. 10. 2021 | Aktualizoval: Balážová Ingrid