Úvod > Uchádzač > Doktorandské štúdium >

Poplatky

POPLATKY za prijímacie konanie

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v 3 .stupni vysokoškolského štúdia (§ 92 ods. 12 zákona):

PÍSOMNÁ (papierová) prihláška: 50 €

ELEKTRONICKÁ prihláška:  40 €
 

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania uhraďte výhradne bezhotovostným prevodom (platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa v informačnom systéme univerzity).

Úhradu poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium. Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške nebude akceptovaná.

Doklad o úhrade poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je povinnou prílohou prihlášky.

 

Poplatok za prijímacie konanie uhrádza uchádzač výlučne bezhotovostným prevodom:

1. Úhrada poplatku z krajín EÚ

Názov účtu:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky:

ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Číslo účtu / IBAN:

SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT / BIC

SPSRSKBA

VS (variabilný symbol):

1033

ŠS (špecifický symbol):

rodné číslo (uchádzači zo SR), dátum narodenia v tvare DDMMRR (zahraniční uchádzači)

Správa pre príjemcu:

meno a priezvisko uchádzača


2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín

Názov účtu:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky:

Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Číslo účtu / IBAN:

SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT / BIC

SUBASKBXXXX

VS (variabilný symbol):

1033

ŠS (špecifický symbol):

rodné číslo (uchádzači zo SR), dátum narodenia v tvare DDMMRR (zahraniční uchádzači)

Správa pre príjemcu:

meno a priezvisko uchádzača

Výšku poplatku za prijímacie konanie a fakturačné údaje nájdete aj na http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1998


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 25. 1. 2023 | Aktualizoval: Balážová Ingrid