Odporúčaný študijný plán

Verejná ekonomika a manažment

 

Profil absolventa:

Absolvent prvého stupňa študijného programu Verejná ekonomika a manažment má vedomosti, zručnosti a kompetencie v oblasti ekonomických a manažérskych disciplín so zameraním na verejný sektor a neziskové organizácie.

Absolvent disponuje vedomosťami o všeobecných ekonomických a manažérskych pojmoch a ich syntézy, kategóriách a súvislostiach, v súlade s aktuálnym stavom národného a medzinárodného poznania. Vie klasifikovať vedomosti týkajúce sa ekonomického systému, právnych predpisov a ekonomických zákonitostí fungovania organizácií verejného a neziskového sektora. Vďaka znalosti kľúčového kategoriálneho aparátu vie pomenovať súvislosti, identifikovať možné riešenia a vyvodiť všeobecné závery. Rešpektuje pritom hlavné teórie, koncepcie a myšlienkové prúdy vedeckého poznania.

Absolvent preukazuje schopnosť riešiť štandardné ekonomické problémy, zbierať a vyhodnocovať údaje, aplikovať kvalitatívne a kvantitatívne metódy pri vyhodnocovaní ekonomických javov, procesov a súvislostí, efektívne sa zúčastňovať na práci kolektívu a primeraným spôsobom prezentovať výsledky tímovej práce. Na základe relevantných mikroekonomických a makroekonomických informácií preukazuje schopnosť hodnotiť efektívnosť a účinnosť prijatých riešení a predvídať budúci vývoj. Chápe etické, spoločenské, ekonomické a právne súvislosti a ich dosahy na verejný sektor, neziskové organizácie a väzby v rámci širšieho ekonomického systému. Je schopný sledovať najnovšie trendy v oblasti ekonomiky a manažmentu neziskovo orientovaných organizácií súkromného aj verejného sektora.

Absolvent sa vyznačuje nezávislým abstraktným, analytickým a kritickým myslením, ktoré rezultuje z riešenia štandardných ekonomických a manažérskych úloh. Má prezentačné schopnosti a na odbornej úrovni používa cudzí jazyk a informačné/komunikačné technológie. Dokáže sa podieľať na riešení špecifických problémov meniaceho sa odvetvového, regionálneho, národného a medzinárodného ekonomického prostredia.

 

Teritoriálny manažment

 

Profil absolventa:

Absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Teritoriálny manažment získa základné vedomosti z ekonómie, verejnej správy, verejných financií, práva, vybraných oblastí manažmentu, marketingu, informatiky a ďalších spoločensko-vedných disciplín s dôrazom na ich priestorový aspekt. Rozumie podstatným súvislostiam a zákonom determinujúcich rozhodovanie ekonomických subjektov. Osvojí si poznatky potrebné pre kvantitatívne analýzy, modelovanie, prognózovanie a pre využívanie rôznych softvérových aplikácií, ktoré uplatní pri odborných a riadiacich činnostiach v oblasti verejnej správy a regionálneho rozvoja. Štúdiom nadobudne interdisciplinárny pohľad nevyhnutný pre flexibilnú adaptáciu na trhu práce.

Absolvent ovláda moderné informačné technológie, má rozvinuté komunikačné a prezentačné zručnosti v materinskom a cudzom jazyku. Dokáže spracovať, interpretovať informácie a dáta, kriticky ich vyhodnocovať a využívať pri riešení praktických problémov v podmienkach organizácií a inštitúcií verejného, súkromného a neziskového sektora na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Je spôsobilý efektívne pracovať v tíme.

Počas štúdia nadobudne schopnosť systematizovať a aplikovať získané poznatky, rozhodovať o prioritách pri odborných a riadiacich činnostiach v organizáciách a inštitúciách verejnej správy na všetkých stupňoch, v organizáciách orientovaných na miestny a regionálny rozvoj vrátane verejno-právnych, súkromných a neziskových organizácií. Je spôsobilý robiť ekonomické a finančné analýzy. Pozná základné demografické charakteristiky a trendy a je schopný analyzovať ich vplyv na rozvoj územia. Flexibilne reaguje na neustále sa meniace konkurenčné prostredie a prijíma rozhodnutia v súlade s etickými princípmi a právnymi normami. Vie spolupracovať na profesionálnej úrovni s predstaviteľmi iných sektorov, koordinovať aktivity a hľadať konsenzuálne riešenia v zmysle princípov demokracie.

Je odborne a jazykovo kompetentný participovať na tvorbe a implementácii rozvojových projektov finančne podporovaných Európskou úniou a inými národnými a medzinárodnými inštitúciami. Dokáže efektívne a flexibilne pracovať v domácich a medzinárodných pracovných skupinách a projektových tímoch. Kontinuálne si osvojuje nové poznatky a zručnosti a pokračuje tak v osobnom profesionálnom rozvoji. Vzhľadom na komplexnosť študijného programu sú možnosti uplatnenia absolventov bakalárskeho štúdia na pozíciách výkonných pracovníkov a pracovníkov na nižšom a strednom stupni manažmentu vo verejnom, súkromnom a neziskovom sektore na medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Absolvent nájde uplatnenie v organizáciách a inštitúciách miestnej a regionálnej samosprávy a nimi založených a zriadených subjektoch, inštitúciách a organizáciách ústrednej a miestnej štátnej správy, neziskových, poradenských, konzultačných a vzdelávacích inštitúciách, rozvojových agentúrach.

OŠP Verejná ekonomika a manažmet - pre študentov prijatých od AR 2021-2022.pdf (10. 11. 2021 10:25:13)
OŠP Verejná ekonomika a manažment - platný pre študentov prijatých do AR 2020-2021.pdf (10. 11. 2021 10:24:56)
OŠP Teritoriálny manažment.pdf (10. 11. 2021 10:24:45)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Kološta Stanislav