Odporúčaný študijný plán

Verejná ekonomika a manažment

 

Profil absolventa:

Absolvent prvého stupňa študijného programu Verejná ekonomika a manažment má vedomosti, zručnosti a kompetencie v oblasti ekonomických a manažérskych disciplín so zameraním na verejný sektor a neziskové organizácie.

Absolvent disponuje vedomosťami o všeobecných ekonomických a manažérskych pojmoch a ich syntézy, kategóriách a súvislostiach, v súlade s aktuálnym stavom národného a medzinárodného poznania. Vie klasifikovať vedomosti týkajúce sa ekonomického systému, právnych predpisov a ekonomických zákonitostí fungovania organizácií verejného a neziskového sektora. Vďaka znalosti kľúčového kategoriálneho aparátu vie pomenovať súvislosti, identifikovať možné riešenia a vyvodiť všeobecné závery. Rešpektuje pritom hlavné teórie, koncepcie a myšlienkové prúdy vedeckého poznania.

Absolvent preukazuje schopnosť riešiť štandardné ekonomické problémy, zbierať a vyhodnocovať údaje, aplikovať kvalitatívne a kvantitatívne metódy pri vyhodnocovaní ekonomických javov, procesov a súvislostí, efektívne sa zúčastňovať na práci kolektívu a primeraným spôsobom prezentovať výsledky tímovej práce. Na základe relevantných mikroekonomických a makroekonomických informácií preukazuje schopnosť hodnotiť efektívnosť a účinnosť prijatých riešení a predvídať budúci vývoj. Chápe etické, spoločenské, ekonomické a právne súvislosti a ich dosahy na verejný sektor, neziskové organizácie a väzby v rámci širšieho ekonomického systému. Je schopný sledovať najnovšie trendy v oblasti ekonomiky a manažmentu neziskovo orientovaných organizácií súkromného aj verejného sektora.

Absolvent sa vyznačuje nezávislým abstraktným, analytickým a kritickým myslením, ktoré rezultuje z riešenia štandardných ekonomických a manažérskych úloh. Má prezentačné schopnosti a na odbornej úrovni používa cudzí jazyk a informačné/komunikačné technológie. Dokáže sa podieľať na riešení špecifických problémov meniaceho sa odvetvového, regionálneho, národného a medzinárodného ekonomického prostredia.

 

OŠP Verejná ekonomika a manažmet - pre študentov prijatých od AR 2021-2022.pdf (10. 11. 2021 10:25:13)
OŠP Verejná ekonomika a manažment - platný pre študentov prijatých do AR 2020-2021.pdf (10. 11. 2021 10:24:56)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Kološta Stanislav