Odporúčaný študijný plán

Ekonomika verejného sektora  

Profil absolventa:

Absolvent má prehľad v ekonomických teóriách, schopnosť rozumieť národohospodárskym súvislostiam a vzťahom verejného, súkromného a neziskového sektora vo vzťahu k uspokojovaniu potrieb (Makroekonómia 2). Chápe obsah odvetví verejného sektora (čo?), ich ekonomiku a manažment (ako?), distribučné súvislosti (pre koho?), aj princípy rozhodovania vo verejnom sektore (ako sa rozhoduje?). Uvedené otázky aplikačne rieši osvojením si interdisciplinárnych súvislosti o fungovaní verejnej ekonomiky (Verejná ekonómia),  tvorbe a realizácii verejnej politiky (Participatívna tvorba verejných politík), systéme verejných financií (Verejné financie).

Absolvent je kvalifikovaný, vysokoškolsky vzdelaný ekonóm – manažér disponujúci vedomosťami z ekonomiky a riadenia širokého spektra organizácií pôsobiacich vo vybraných odvetviach verejného sektora, špecificky  verenej správy (štátnej správy a územnej samosprávy), zdravotníckych služieb, vedy, vzdelávania, výskumu, športu a kultúry (Bloky PVP predmetov). Má predpoklady pre vykonávanie riadiacich funkcií v orgánoch štátnej správy a samosprávy, v organizáciách zabezpečujúcich verejné služby zriaďovaných štátom, alebo územnou samosprávou, ako aj mimovládnych neziskových organizáciách (Manažment vo verejnom sektore, Marketing vo verejnom a neziskovom sektore).

Má schopnosť tvorivým a systematickým spôsobom analyzovať a hodnotiť špecifiká fungovania verejného sektora, je zručný v uplatňovaní manažérskych techník pri riadení odvetví verejných služieb  obcí, miest a regiónov  (Plánovanie a rozpočtovanie vo verejnom sektore, Manažment vo verejnom sektore, Bloky PVP)

Má praktické schopnosti a prierezové zručnosti, na základe ktorých je schopný vytvárať a riadiť tímy projektov rozvoja odvetví verejných služieb, projektov miestneho a regionálneho rozvoja v regionálnych, národných a nadnárodných inštitúciách (Blok PVP). Absolvent je schopný samostatne zbierať, spracovávať a vyhodnocovať dáta, kriticky a zodpovedne formulovať, prezentovať a komunikovať závery, implementovať rozhodnutia. Zároveň je schopný vyhodnotiť dosah týchto ekonomických a manažérskych rozhodnutí. Ovláda techniky a prostriedky prezentácie a pôsobenia na verejnú mienku. Je kompetentný vysvetľovať a sprístupňovať teoretické a praktické poznatky o verejnej ekonomike, verejnej politike, verejnom sektore, a verejných službách laickej i odbornej verejnosti multidisciplinárnych súvislostiach. Zároveň absolvent disponuje komunikačnými zručnosťami potrebnými pre výkon vyšších manažérskych a odborných funkcií.

Vie komunikovať vo svetových jazykoch a má zručnosti pre využívanie informačných systémov vo verejnom sektore (Informačné systémy vo verejnom sektore) .

Uplatní sa aj vo vedeckých a výskumných inštitúciách (Metodológia výskumu). 

Rozsah vedomostí vrátane praktických skúseností umožní absolventovi vstúpiť do praktického profesionálneho života alebo pokračovať v treťom stupni vysokoškolského štúdia vzhľadom na získané zručnosti samostatne sa vzdelávať.

Absolvent študijného programu „Ekonomika verejného sektora“ nájde uplatnenie:

-             v nadnárodných orgánoch a inštitúciách,

-             v ústredných orgánoch štátnej správy,

-             v miestnej štátnej správe a územnej samospráve,

-             v subjektoch, organizáciách a inštitúciách verejného sektora a služieb v zdravotníctve, školstve, kultúre, športe, sociálnej starostlivosti a silových rezortov,

-             rozvojových a poradenských agentúrach,

-             v súkromných a verejných inštitúciách neziskového charakteru,

 -            v súkromnoprávnych organizáciách poskytujúcich verejné  služby,

-             vo vedeckovýskumných a pedagogických inštitúciách,

-             vo verejnoprávnych inštitúciách typu sociálnej a zdravotných poisťovní.

Môže pôsobiť na pozíciách analytikov, kontrolórov, vedúcich odborov a oddelení, a iných pozíciách líniových, stredných a vyšších manažérov a PR manažérov, výskumných a odborných pracovníkov, projektových manažérov.

OŠP EVS pre prijatých študentov od AR 2021-2022.pdf (10. 11. 2021 10:29:21)
OŠP EVS pre prijatých študentov do AR 2020-2021.pdf (10. 11. 2021 10:29:12)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Kološta Stanislav