Záverečné práce

Nahlasovanie tém bakalárskych prác

V AISe nájdete vypísané témy bakalárskych prác pre študentov denného a externého štúdia, študijných programov Teritioriálny manažment / Regionálny rozvoj a verejná správa.

Postup prihlasovania na tému:

1. Výber témy bakalárskej práce a jej prekonzultovanie s príslušným vyučujúcim. Témy bakalárskych prác sú v AISe.

2. Po odsúhlasení témy vyučujúcim, záväzné prihlásenie sa na tému záverečnej práce u pani Márie Martinkovičovej (e-mail: maria.martinkovicova@umb.sk  ; 3. poschodie sekretariát KVEaRR č.d. 317), výlučne prostredníctvom kompletne vyplneného a podpísaného formulára, ktorý je v elektronickej forme nižšie. (Zavazna prihlaska na temu ZP). Najneskorší termín nahlásenia bakalárskej práce riešenej v akademickom roku 2022/2023 je do 30. júna 2022.

3. Skontrolovanie správnosti zadania záverečnej práce v AISe.

4. Usilovná práca pri naplnení témy bakalárskej práce, priebežné konzultácie s vedúcim bakalárskej práce.

5. Obhajoba práce.

 

Odovzdávanie záverečných prác

Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác nájdete v prílohe.

Súčasťou odovzdania diplomovej/bakalárskej práce je Licenčná zmluva, ktorá sa od tohto akademického roka vypĺňa dvakrát – raz pre Centrálny register záverečných prác, raz pre Univerzitnú knižnicu. Licenčné zmluvy sa vypĺňajú a podpisujú len v AIS, a to po nahratí finálnej verzie práce. 

V zmysle aktualizovanej smernice je čestné vyhlásenie (o originálnosti práce)  povinnou súčasťou textu záverečnej práce. Jeho vzor je k dispozícii v aktualizovaných šablónach diplomovej/bakalárskej práce na webe EF UMB.  

V prípade, že bola časť práce publikovaná v periodických alebo neperiodických tituloch, študent v AIS vypĺňa aj  Čestné prehlásenie.

Oponent záverečnej práce
O oponentovi záverečnej práce rozhoduje jej vedúci.
Je potrebné vyplniť formulár – Oponent ZP
(všetky požadované údaje vrátane aktuálneho telefónneho čísla), ktorý sa nachádza medzi priloženými súbormi nižšie, a musí byť podpísaný vedúcim záverečnej práce.
Tento formulár následne študent predloží na sekretariáte KVEaRR pri odovzdávaní záverečnej práce.

 

Bakalárske štátne skúšky 2022

Pokyny_k_odovzdavaniu_ZP_na_KVEaRR_2022.pdf (6. 4. 2022 14:30:22)
Oponent_ZP.doc (4. 2. 2022 10:44:53)
Zavazna prihlaska na temu ZP.doc (4. 2. 2022 10:44:47)
Šablóna bakalárskej práce - október 2021.docx (4. 2. 2022 10:44:39)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Kološta Stanislav