Záverečné práce

Doplňujúce pokyny k priebehu štátnych skúšok:

Študent je povinný dostaviť sa na štátnu skúšku minimálne pol hodinu pred časom uvedeným v harmonograme štátnych skúšok.

Študent je povinný zaslať prezentáciu k obhajobe záverčnej práce (ppt) tajomníkovi komisie štátnej skúšky (email uvedený v harmonograme) najneskôr 2 dni pred dňom konania štátnej skúšky.

 

Nahlasovanie tém diplomových prác

V AISe (viď príloha "Manuál prihlásenia na DP prácu") nájdete vypísané témy diplomových prác pre študentov denného a externého štúdia, študijného programu Ekonomika verejného sektora. Pre rýchly prehľad nájdete tieto témy aj v priloženom Excel súbore. Zároveň si však skontrolujte, či nie je vypísaná téma obsadená iným študentom. 

Postup prihlasovania na tému:

1. Výber témy diplomovej práce a jej prekonzultovanie s príslušným vyučujúcim, vedúcim práce.

2. Po odsúhlasení témy vyučujúcim, sa prihláste na tému záverečnej práce u pani Márii Martinkovičovej prostredníctvom kompletne vyplneného formulára zaslaného mailom na maria.martinkovicova@umb.sk v kópii na vybraného vedúceho práce, vyučujúceho. Formulár je v elektronickej forme nižšie. Najneskorší termín nahlásenia diplomovej práce riešenej v akademickom roku 2022/2023 je do 30. júna 2022.

3. Skontrolovanie správnosti zadania záverečnej práce v AISe.

V prípade otázok a nejasností kontaktujte: beata.mikusovamerickova@umb.sk

 

Odovzdávanie záverečných prác

Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác nájdete v prílohe. V súvislosti s COVID-19  venujte zvýšenú pozornosť Pokynom k odovzdávaniu záverečných prác.

Súčasťou odovzdania diplomovej/bakalárskej práce je Licenčná zmluva, ktorá sa od tohto akademického roka vypĺňa dvakrát – raz pre Centrálny register záverečných prác, raz pre Univerzitnú knižnicu. Licenčné zmluvy sa vypĺňajú a podpisujú len v AIS, a to po nahratí finálnej verzie práce. 

V zmysle aktualizovanej smernice je čestné vyhlásenie (o originálnosti práce)  povinnou súčasťou textu záverečnej práce. Jeho vzor je k dispozícii v aktualizovaných šablónach diplomovej/bakalárskej práce na webe EF UMB.  

V prípade, že bola časť práce publikovaná v periodických alebo neperiodických tituloch, študent v AIS vypĺňa aj  Čestné prehlásenie.

 

Formulár pre zaradenie študentov_EVS_24_08_2022.xlsx (9. 8. 2022 23:58:48)
Pokyny_k_odovzdavaniu_ZP_na_KVEaRR_2022.pdf (6. 4. 2022 14:30:45)
Oponent_ZP.doc (4. 2. 2022 10:45:23)
Zavazna prihlaska na temu ZP.doc (4. 2. 2022 10:45:17)
Šablóna diplomovej práce - oktober 2021.docx (4. 2. 2022 10:45:08)
Témy DP EVS 2022_2023.xls (9. 11. 2021 17:53:23)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária