MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI

Mesto Poprad, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a obchodné spoločnosti, ktoré pôsobia v Priemyselnom parku mesta Poprad (ďalej len obchodné spoločnosti) pristupujúce k memorandu o spolupráci a sídliace v okrese Poprad, sa spolu snažia o rozvoj vysokoškolského vzdelávania v študijných odboroch priemyselné inžinierstvo a manažment a uplatnenie absolventov v okrese Poprad tak, aby sa v kontexte demografického vývoja a zamestnanosti znižovala negatívna bilancia pracovnej migrácie. Vzhľadom na tento spoločný cieľ prijali toto memorandum o spolupráci a dohodli sa na nižšie uvedených oblastiach a spôsoboch spolupráce.

 

Memorandum_spolupracaFINAL-SK.pdf (18. 11. 2021 11:59:35)


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana