Úvod > Veda a výskum > Scientia Iuventa - si.umb.sk >

Scientia Iuventa 2021

Centrum rozvoja doktorandov
v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici a občianskym združením Financ
organizovalo

 

16. ročník medzinárodnej konferencie
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
Scientia Iuventa 2021

 

Konferencia sa po prvýkrát konala dištančnou formou a bola rozdelená do dvoch častí. V plenárnej časti vystúpil JUDr. Ing. Peter Daniel, PhD. (accounting director IQVIA Bratislava a zároveň expert pre národný projekt „Bezplatné dlhové poradenstvo“), ktorý sa sústredil na tému „Overindebtedness in Slovakia and Need for Free Debt Advisory Sponsored by Government“. Druhá časť konferencie sa realizovala v troch sekciách. Odborné komisie posudzovali jednotlivé príspevky z obsahového hľadiska, spôsobu prezentácie riešených problémov, priebehu diskusie, vedeckej správnosti a erudovanosti argumentácie. Na záver bol v rámci každej sekcie vyhodnotený najlepší príspevok a všetky prezentované práce boli ocenené certifikátom „Best Presentation Award“. V sekcii I. získali ocenenie Ing. Bohumír Krátky, MBA a doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD. s príspevkom „Strategic management of services in an international humanitarian organization“. V sekcii II. bolo udelené ocenenie Ing. Lenke Turkovej a prof. Ing. Vande Marákovej, PhD. za príspevok s názvom „Performance measurement in tourism destination“. V sekcii III. získal ocenenie Ing. Matej Vitáloš s príspevkom „Automation and New Tasks in European Countries: A Closer Look“.

Konferencie sa zúčastnilo 26 účastníkov, ktorí spolu publikovali 15 rozšírených abstraktov. Z tohto počtu bolo 19 autorov z domácej Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela a 7 autorov z iných univerzít v rámci Slovenska a zahraničia. Abstrakty príspevkov prezentovaných na konferencii boli posúdené vedeckým výborom konferencie a publikované v zborníku rozšírených abstraktov, ktorému bolo pridelené ISBN.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 29. 11. 2021 | Aktualizoval: Petra Cisková