Podaj si prihlášku

Prečo študovať na #EF UMB?

Pri výbere vysokej školy je potrebné zohľadniť aj uplatnenie absolventov jednotlivých študijných programov.  Prostredníctvom webovej stránky www.uplatnenie.sk môžete zistiť, aké uplatnenie budete mať vy, ak si vyberiete našu fakultu. 

Naši absolventi dlhodobo patria medzi najžiadanejších na trhu práce, čo súvisí aj s praktickým zameraním štúdia jednotlivých študijných programov na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia. 

Viac informácií o bakalárskom študijnom programe v Poprade: TU

✅Projekt Uplatnenie.sk vychádza z akútneho celospoločenského dopytu po relevantných informáciách o uplatnení absolventov stredných a vysokých škôl, ktoré by viedli k racionalizácii rozhodovania všetkých aktérov na trhu práce a v systéme formálneho vzdelávania a vo výraznej miere prispeli k odstraňovaniu existujúcich disparít na trhu práce, viedli k zamedzeniu ich vzniku v budúcnosti a v konečnom dôsledku umožnili relevantne, komplexne a vyčerpávajúco hodnotiť výsledky vzdelávacieho systému.✅ Podaj si prihlášku

 

 

Podaj si prihlášku


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana