Projekt APVV - 18-0435

Dovoľujeme si Vás oboznámiť s dizajnami behaviorálnej intervencie, ktorá sú zamerané: 1) na zníženie podielu neplatičov miestnej dane z nehnuteľnosti a miestnych poplatkov v meste Banská Bystrica a 2) zníženie znečistenia verejných priestranstiev odhodenými žuvačkami a cigaretovými ohorkami. Dizajny intervencie boli spracované v rámci projektu APVV 18-0435 – Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík.

Intervencie sa budú realizovať v meste Banská Bystrica, ktoré je partnerským mestom projektu. 

Za Vaše prípadné pripomienky k dizajnu vopred ďakujeme.

Dizajn experimentu k výberu dane z nehnuteľnosti a miestnych poplatkov je voľne dostupný po kliknutí na tento odkaz.

Dizajn experimentu k odpadom je voľne dostupný po kliknutí na tento odkaz.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária