Podávanie prihlášok a prílohy prihlášky

Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína podaním jeho prihlášky na štúdium na fakulte.

Uchádzač o štúdium si môže v rámci jedného stupňa štúdia podať len jednu prihlášku a na nej uviesť len jeden študijný program.

Prihláška musí byť podaná na fakultu v určenom termíne ‒ lehota na podanie prihlášok na tretí stupeň štúdia je od 11. apríla 2022 do 27. mája 2022.

 

Uchádzači o štúdium si podávajú prihlášku:

A) ELEKTRONICKOU FORMOU - vstup do E-PRIHLÁŠKY

1. Uchádzač elektronickú prihlášku VYPLNÍ - NÁVOD na vyplnenie elektronickej prihlášky

2a. Každý uchádzač o dennú formu štúdia nahrá ako prílohy k prihláške:

 • štruktúrovaný životopis (podpísaný uchádzačom),
 • vyhlásenie/potvrdenie o trvalom pobyte v prípade uchádzačov s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky,
 • kópia dokladu o úhrade poplatku za PK,
 • notárom overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (diplom, vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške) – absolventi UMB nemusia kópie dokladov overovať,
 • uchádzač, ktorý získal vzdelanie 2. stupňa v zahraničí (okrem Českej republiky), musí predložiť kópiu rozhodnutia o uznaní dokladov o vzdelaní (zákon č. 422/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov https://www.umb.sk/studium/informacie/uznavanie-dokladov-o-vzdelani.html)
 • výpis výsledkov štúdia za 2. stupeň vysokoškolského štúdia vydaný študijným oddelením vysokej školy, vrátane váženého študijného priemeru (časť v prihláške „Výpis výsledkov....“ sa preto nevypĺňa),
 • súpis svojich publikovaných i nepublikovaných prác, odborné posudky o týchto prácach ak boli vypracované (bakalárska a diplomová práca sa nezaraďuje do publikovaných prác),
 • dve písomné odporúčania na doktorandské štúdium od významných vedeckých a pedagogických osobností (docent, profesor alebo s vedeckou hodnosťou CSc./PhD.), ktoré uchádzača osobne poznajú,
 • písomný projekt v rozsahu minimálne 3 strán na rozpracovanie vybratej témy dizertačnej práce v PDF (pred odovzdaním odsúhlasí projekt svojim podpisom školiteľ, ktorý tému vypísal).

2b. Každý uchádzač o externú formu štúdia nahrá ako prílohy k prihláške:

 • štruktúrovaný životopis (podpísaný uchádzačom),
 • vyhlásenie/potvrdenie o trvalom pobyte v prípade uchádzačov s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky,
 • kópia dokladu o úhrade poplatku za PK,
 • notárom overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (diplom, vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške) – absolventi UMB nemusia kópie dokladov overovať,
 • uchádzač, ktorý získal vzdelanie 2. stupňa v zahraničí (okrem Českej republiky), musí predložiť kópiu rozhodnutia o uznaní dokladov o vzdelaní (zákon č. 422/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov https://www.umb.sk/studium/informacie/uznavanie-dokladov-o-vzdelani.html
 • súpis svojich publikovaných i nepublikovaných prác, odborné posudky o týchto prácach ak boli vypracované (bakalárska a diplomová práca sa nezaraďuje do publikovaných prác),
 • dve písomné odporúčania na doktorandské štúdium od významných vedeckých a pedagogických osobností (docent, profesor alebo s vedeckou hodnosťou CSc./PhD.), ktoré uchádzača osobne poznajú,
 • písomný projekt v rozsahu minimálne 3 strán na rozpracovanie vybratej témy dizertačnej práce v PDF (pred odovzdaním odsúhlasí projekt svojim podpisom školiteľ, ktorý tému vypísal).

3. Uchádzač prihlášku POTVRDÍ.
POZOR - Uchádzač prihlášku vypíše, podpíše, priloží k nej požadované prílohy v jednom exemplári.

4. Zároveň uchádzač v termíne najneskôr do 27. 5. 2022 uhradí poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (fakturačné údaje).
Doklad o úhrade poplatku uchádzač nahrá ako prílohu k e-prihláške.
Úhradu
 poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium (27. 5. 2022). Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške nebude akceptovaná.

 

B) Prihlášku je možné podať aj formou papierovej prihlášky (na aktuálnych tlačivách prihlášok na VŠ zverejnených na stránkach MŠVVaŠ SR) – fakulta ju akceptuje. V takomto prípade uchádzač prihlášku vypíše, podpíše, priloží k nej požadované prílohy (podľa bodu 2a alebo 2b) a posiela ju poštou na fakultu: Ekonomická fakulta UMB, referát vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia, Tajovského 10, 975 90  Banská Bystrica.
Ekonomická fakulta UMB preferuje prihlasovanie uchádzačov formou elektronickej prihlášky.


Uchádzači o doktorandské štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní preukázať uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je prijatý uchádzač o štúdium povinný predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Bližšie informácie zverejnené na:

- internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR časť Uznávanie vysokoškolského vzdelania na pokračovanie v štúdiu a iné účely

- internetovej stránke Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - kontaktná osoba: Mgr. Monika Luptáková, telefón +421 48 446 1121, mail monika.luptakova@umb.sk


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 25. 1. 2022 | Aktualizoval: Balážová Ingrid