Úvod > Študent > Študentské ankety >

Akademická štvrťhodinka (SAAVŠ)

O prieskume Akademická štvrťhodinka

Cieľom študentského prieskumu Akademická štvrťhodinka je systematicky a porovnateľne zisťovať úroveň spokojnosti študentov prvého (bakalárskeho) a druhého (magisterského/inžinierskeho) stupňa a spojeného štúdia (napr. farmácia, medicína) vysokých škôl na Slovensku s ich štúdiom a študentským životom. Prieskum realizuje Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) – nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorá posudzuje kvalitu vzdelávania a najmä efektívnosť jej zabezpečovania samotnými vysokými školami. Do prieskumu sa môžu zapojiť všetci študenti bakalárskeho, magisterského, inžinierskeho a spojeného štúdia slovenských vysokých škôl.

Prieskum, ktorý prebiehal na jeseň roku 2021, mal za cieľ získať spätnú väzbu priamo od študentov. Ako vnímajú študenti EF UMB kvalitu vzdelávania, jednotlivé študijné programy či prijímacie konanie?

Odpovede aj na tieto otázky a výsledky prieskumu sú dostupné na  webovej stránke www.bit.ly/vysledky_akademicka_stvrthodinka a v prehľade, ktorý nájdeš aj na tejto stránke nižšie pod textom.

(Akademická štvrťhodinka je prieskum, ktorý robí SSAVŠ (Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo). Táto agentúra je nezávislá od ministerstva školstva či vysokých škôl a okrem podpory rozvoja kvality vzdelania, udeľuje vysokým školám akreditácie. Viac informácií o SAAVŠ je dostupných na  O nás - Akademická štvrťhodinka (saavs.sk).)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 20. 1. 2022 | Aktualizoval: Mešťan Michal