Uznávanie extrakurikulárnych aktivít na UMB

Podľa Smernice č. 11/2021 o udeľovaní ECTS kreditov za extrakurikulárne aktivity na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) je možné študentom a študentkám UMB prideliť ECTS kredity za extrakurikulárne aktivity.
Extrakurikulárne aktivity študentov UMB môžu byť realizované ako súčasť formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Tieto aktivity rozvíjajú profesijné kompetencie a prenositeľné spôsobilosti študentov, ale nie sú súčasťou akreditovaných študijných programov, t. j. nie sú upravené v rámci učebných osnov predmetov. Môže ísť o študentské stáže, dobrovoľnícke činnosti, umelecké činnosti, aktívnu účasť na vedeckých, odborných alebo umeleckých konferenciách, workshopoch, seminároch, vzdelávacích programoch neformálneho vzdelávania alebo iných činnostiach, ktoré doteraz neboli ocenené kreditmi ECTS v rámci študijných programov UMB alebo iných domácich či medzinárodných inštitúcií.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 28. 1. 2022 | Aktualizoval: Balážová Ingrid