1. stupeň - Bakalárske štúdium

POZOR - v súvislosti s COVID-19 a úpravou harmonogramu AR 2019/2020 sa menia termíny uvedené v Pokynoch k odovzdávaniu záverečných prác.

Pre študentov v poslednom roku bakalárskeho štúdia sa termíny posúvajú nasledovne:

  • Výučbová časť letného semestra sa posúva do 9.5. 2020
  • Obdobie na skončenie študijných povinností sa posúva na termín od 11.5. - 13.6.2020
  • Odovzdanie bakalárskej práce sa posúva do 5. 6. 2020
  • Prihlásenie sa na bakalársku štátnu skúšku sa posúva do 19. 6.2020
  • Termín konania BŠS sa posúva na termín od 29. 6. do 3. 7. 2020

 

Nahlasovanie tém bakalárskych prác

V AISe nájdete vypísané témy bakalárskych prác pre študentov denného a externého štúdia, študijných programov Teritioriálny manažment / Regionálny rozvoj a verejná správa.

Postup prihlasovania na tému:

1. Výber témy bakalárskej práce a jej prekonzultovanie s príslušným vyučujúcim.

2. Po odsúhlasení témy vyučujúcim, záväzné prihlásenie sa na tému záverečnej práce u pani Márie Martinkovičovej (e-mail: maria.martinkovicova@umb.sk  ; 3. poschodie sekretariát KVEaRR č.d. 317), výlučne prostredníctvom kompletne vyplneného a podpísaného formulára, ktorý je v elektronickej forme nižšie. (Zavazna prihlaska na temu ZP). Najneskorší termín nahlásenia bakalárskej práce riešenej v akademickom roku 2020/2021 je do 30. júna 2020.

3. Skontrolovanie správnosti zadania záverečnej práce v AISe.

4. Usilovná práca pri naplnení témy bakalárskej práce, priebežné konzultácie s vedúcim bakalárskej práce.

5. Obhajoba práce.

Odovzdávanie záverečných prác

Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác nájdete v prílohe.

Oponent záverečnej práce
O oponentovi záverečnej práce rozhoduje jej vedúci.
Je potrebné vyplniť formulár – Oponent ZP
(všetky požadované údaje vrátane aktuálneho telefónneho čísla), ktorý sa nachádza medzi priloženými súbormi nižšie, a musí byť podpísaný vedúcim záverečnej práce.
Tento formulár následne študent predloží na sekretariáte KVEaRR pri odovzdávaní záverečnej práce.

 

 

NOVE_Pokyny_k_odovzdavaniu_ZP_na_KVEaRR - 2020.pdf (30. 3. 2020 14:29:37)
S-02-19 o úprave záverečných prác.pdf (17. 2. 2020 10:18:36)
Zavazna prihlaska na temu ZP.doc (5. 4. 2017 14:07:16)
Oponent_ZP.doc (23. 4. 2015 9:53:52)

* V prípade, že sa vám príloha neotvorí (v prehliadači Chrome), skúste prehliadač Edge alebo Opera.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária