1. stupeň - Bakalárske štúdium

Nahlasovanie tém bakalárskych prác

V AISe nájdete vypísané témy bakalárskych prác pre študentov denného a externého štúdia, študijných programov Teritioriálny manažment / Regionálny rozvoj a verejná správa.

Postup prihlasovania na tému:

1. Výber témy bakalárskej práce a jej prekonzultovanie s príslušným vyučujúcim.

2. Po odsúhlasení témy vyučujúcim, záväzné prihlásenie sa na tému záverečnej práce u pani Márie Martinkovičovej (e-mail: maria.martinkovicova@umb.sk  ; 3. poschodie sekretariát KVEaRR č.d. 317), výlučne prostredníctvom kompletne vyplneného a podpísaného formulára, ktorý je v elektronickej forme nižšie. (Zavazna prihlaska na temu ZP). Najneskorší termín nahlásenia bakalárskej práce riešenej v akademickom roku 2021/2022 je do 30. júna 2021.

3. Skontrolovanie správnosti zadania záverečnej práce v AISe.

4. Usilovná práca pri naplnení témy bakalárskej práce, priebežné konzultácie s vedúcim bakalárskej práce.

5. Obhajoba práce.

 

Odovzdávanie záverečných prác

Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác nájdete v prílohe. V súvislosti s COVID-19  venujte zvýšenú pozornosť Pokynom k odovzdávaniu záverečných prác.

Súčasťou odovzdania diplomovej/bakalárskej práce je Licenčná zmluva, ktorá sa od tohto akademického roka vypĺňa dvakrát – raz pre Centrálny register záverečných prác, raz pre Univerzitnú knižnicu. Licenčné zmluvy sa vypĺňajú a podpisujú len v AIS, a to po nahratí finálnej verzie práce. 

V zmysle aktualizovanej smernice je čestné vyhlásenie (o originálnosti práce)  povinnou súčasťou textu záverečnej práce. Jeho vzor je k dispozícii v aktualizovaných šablónach diplomovej/bakalárskej práce na webe EF UMB.  

V prípade, že bola časť práce publikovaná v periodických alebo neperiodických tituloch, študent v AIS vypĺňa aj  Čestné prehlásenie.

Oponent záverečnej práce
O oponentovi záverečnej práce rozhoduje jej vedúci.
Je potrebné vyplniť formulár – Oponent ZP
(všetky požadované údaje vrátane aktuálneho telefónneho čísla), ktorý sa nachádza medzi priloženými súbormi nižšie, a musí byť podpísaný vedúcim záverečnej práce.
Tento formulár následne študent predloží na sekretariáte KVEaRR pri odovzdávaní záverečnej práce.

 

 

05 TM BŠS 23 6 2021.pdf (15. 6. 2021 10:31:48)
Pokyny_k_odovzdavaniu_ZP_na_KVEaRR 8 4 2021.pdf (8. 4. 2021 10:11:56)
Manuál-ZP- vloženie.pdf (7. 4. 2021 18:39:21)
Témy BP21-22.docx (3. 4. 2021 19:51:57)
smernica o uprave zaverecnych prac.doc (15. 3. 2021 14:21:31)
Zavazna prihlaska na temu ZP.doc (5. 4. 2017 14:07:16)
Oponent_ZP.doc (23. 4. 2015 9:53:52)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Kološta Stanislav