1. stupeň - Bakalárske štúdium

Odovzdávanie záverečných prác

Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác nájdete v prílohe. POZOR, zmena: v harmonograme Ekonomickej fakulty pre AR 2017/2018 je uvedený termín 26.5.2018, čo je však sobota. Vytlačené práce je možné odovzdať buď 25.5.2018 alebo najneskôr 28.5.2018, v čase 8:00-14:00 na sekretariáte KVEaRR (kancelária č. 317). Elektronickú verziu do AISu však treba nahrať do 26.5.2018. Kto nemôže kvôli terénnemu výskumu v pondelok, nech pošle po spolužiakoch.

Oponent záverečnej práce
O oponentovi záverečnej práce rozhoduje jej vedúci.
Je potrebné vyplniť formulár – Oponent ZP
(všetky požadované údaje vrátane aktuálneho telefónneho čísla), ktorý sa nachádza medzi priloženými súbormi nižšie, a musí byť podpísaný vedúcim záverečnej práce.
Tento formulár následne študent predloží na sekretariáte KVEaRR pri odovzdávaní záverečnej práce.

Nahlasovanie tém bakalárskych prác

V priloženom súbore nájdete vypísané témy bakalárskych prác pre študentov denného a externého štúdia, študijných programov Teritioriálny manažment / Regionálny rozvoj a verejná správa.

Postup prihlasovania na tému:

1. Výber témy bakalárskej práce a jej prekonzultovanie s príslušným vyučujúcim.

2. Po odsúhlasení témy vyučujúcim, záväzné prihlásenie sa na tému záverečnej práce u pani Márii Martinkovičovej (3. poschodie sekretariát KVEaRR č.d. 317), výlučne prostredníctvom kompletne vyplneného a podpísaného formulára, ktorý je v elektronickej forme nižšie. (Zavazna prihlaska na temu ZP). Do 30. júna 2018 musí mať každý študent pridelenú tému bakalárskej práce.

3. Skontrolovanie správnosti zadania záverečnej práce v AISe.

4. Usilovná práca pri naplnení témy bakalárskej práce, priebežné konzultácie s vedúcim bakalárskej práce.

5. Obhajoba práce.

 

 

Pokyny_k_odovzdavaniu_ZP_na_KVEaRR _2018.docx (11. 5. 2018 10:46:32)
Zavazna prihlaska na temu ZP.doc (5. 4. 2017 14:07:16)
S-02-16_o uprave ZP.doc (18. 2. 2016 6:51:16)
Oponent_ZP.doc (23. 4. 2015 9:53:52)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Kološta Stanislav