Úvod > Študent >

#PeaceForUkraine

Vyhlásenie EFUMB k súčasnej situácií na Ukrajine

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vyjadruje podporu a spolupatričnosť všetkým študentom/študentkám a kolegom/kolegyniam pôsobiacim na jednotlivých fakultách UMB a v iných akademických inštitúciách na Slovensku, ktorých sa aktuálna situácia na Ukrajine osobne dotýka. Odsudzujeme porušenie územnej celistvosti a nezávislosti Ukrajiny, ktorá bezprostredne ohrozuje životy nevinných ľudí. Takéto konanie považujeme za porušenie medzinárodného práva, ktoré sa nezlučuje s princípmi demokracie a nedá sa ničím ospravedlniť .
Vyzývame študentov a kolegov EF UMB, aby sa v prípade potreby obrátili na Referát medzinárodných vzťahov a vzťahov s verejnosťou našej fakulty alebo využili pomoc Univerzitného poradenského a podporného centra UMB https://bit.ly/3vfY0dg

EF UMB
V Banskej Bystrici Dňa 24.2.2022

 

UMB zriaďuje Operačné centrum UMB pre pomoc Ukrajine (OC UMB), ktorého úlohou je koordinovať aktivity UMB súvisiace s aktuálnou krízou.

Portfólio aktivít OC UMB:

  • komunikácia s ukrajinskými študentkami a študentmi UMB, mapovanie ich potrieb v aktuálnej situácii a individuálne poradenstvo,
  • podpora iniciatív jednotlivých súčastí UMB na pomoc Ukrajine,
  • komunikácia s partnerskými univerzitami a akademickými inštitúciami na Ukrajine o možnostiach adresnej pomoci a posilnenia spolupráce,
  • koordinácia aktivít s ďalšími inštitúciami organizujúcimi pomoc Ukrajine v meste Banská Bystrica a v Banskobystrickom regióne,
  • komunikácia s verejnosťou o prebiehajúcich aktivitách, prijímanie podnetov a hľadanie synergií.

Informácie o pomoci občanom Ukrajiny sú dostupné na nasledovných linkoch. Rovnako sú to iniciatívy, do ktorých môže prispieť ktokoľvek z nás.

Na webovej stránke Mesta Banská Bystrica nájdete informácie o dostupných ubytovacích kapacitách https://www.banskabystrica.sk/aktuality/2022/banska-bystrica-sa-pripravuje-na-pomoc-ludom-z-ukrajiny/

Zhromažďovanie informácií o praktickej podpore poskytovanej univerzitami a výskumnými organizáciami pre ukrajinských výskumníkov a študentov nájdete tu  @Sci_for_Ukraine      https://twitter.com/Sci_for_Ukraine

 

V prípade potreby sa môžete obrátiť na Mgr. Ing. Gabriela Nafoussi, PhD., prodekanku pre medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou EFUMB, mailom na gabriela.nafoussi@umb.sk


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 1. 3. 2022 | Aktualizoval: Mešťan Michal