APVV - 18-0435

BEHAVIORÁLNE INTERVENCIE V MIESTNEJ SAMOSPRÁVE: ZVYŠOVANIE ÚČINNOSTI MIESTNYCH VEREJNÝCH POLITÍK

 

Zodpovedný riešiteľ (za zhotoviteľa) koordinátor projektu:             

prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD., Mgr. Matúš Sloboda, PhD., Mgr. Patrik Pavlovský, MA. (Univerzita Komenského v Bratislave)           

Zodpovedný riešiteľ (za zhotoviteľa, spoluriešiteľské  organizácie):         

doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD., doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD., Ing. Nikoleta Jakuš Muthová, PhD. (Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici)

Prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD., Ing. Roman Klimko, PhD., Ing. Eva Siráková (Národohospodárska fakulta Ekonomickej Univerzity v Bratislave) 

 

Stručná charakteristika projektu

Predkladaný aplikovaný projekt je založený na súčasných poznatkoch tzv. behaviorálnej ekonómie.Táto
rozvíjajúca sa vedecká disciplína sa zaoberá štúdiom ľudského správania, ktoré po vzore mikroekonómie vníma
ako výsledok rozhodovacích a usudzovacích procesov. V teoretickej rovine sa behaviorální ekonómovia do
veľkej miery venujú odhalovaniu systematického vplyvu interných a externých faktorov na výsledok našho
rozhodovania a procesov s tým spojených. Poukazujú na systematické odchýlky od ideálne racionálneho
správania spôsobené týmito faktormi, čím spochybňujú klasické, ekonomické modely a teórie založené na
predpoklade racionality jednotlivca. Prvým hlavným cieľom je vytvorenie súborného katalógu systematických,
finančne nenákladných, behaviorálnych intervencií (nudgov/postrčení a iných) a vylepšení súčasného
nastavenia procesov a nástrojov verejnej správy na miestnej úrovni. Druhým hlavným cieľom je vytvorenie
manuálu pre všeobecnú aplikáciu behaviorálnych poznatkov do praxe verejnej správy, zahŕňajúc manuál na
systematickú a odbornú aplikáciu behaviorálnych intervencií za účelom zvyšovania účinnosti meistnych,
verejných politík. Tretím hlavným cieľom projektu je za pomoci behaviorálnych poznatkov zvýšiť účinnosť
vytipovaných miestnych, verejných politík priamo v partnerských mestách. Aplikačnou úrovňou predkladaného
projektu je miestna verejná správa. Projekt sa rieši v spolupráci so 4 miestnymi samosprávami. Výsledky
predkladaného projektu okamžite pocítia práve tieto 4 partnerské mestá, po ich publikácií však budú okamžite
využiteľné akoukoľvek miestnou samosprávou na Slovensku. Realizácia tohto aplikovaného výskumu na
pilotných testoch behaviorálnych intervencií v praktickej rovine poukáže na hodnotu za peniaze, ktorú aplikácia
behaviorálnych intervencií môže priniesť verejnej správe. Projekt rovnako rozvinie kapacity slovenskej verejnej
správy tvoriť politiku založenú na behaviorálnom prístupe.

 

Priebežné výstupy

Dovoľujeme si Vás oboznámiť s dizajnami behaviorálnej intervencie, ktorá sú zamerané: 1) na zníženie podielu neplatičov miestnej dane z nehnuteľnosti a miestnych poplatkov v meste Banská Bystrica a 2) zníženie znečistenia verejných priestranstiev odhodenými žuvačkami a cigaretovými ohorkami. Dizajny intervencie boli spracované v rámci projektu APVV 18-0435 – Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík.

Intervencie sa realizovali v meste Banská Bystrica, ktoré je partnerským mestom projektu. 

Dizajn experimentu k výberu dane z nehnuteľnosti a miestnych poplatkov je voľne dostupný po kliknutí na tento odkaz.

Dizajn experimentu k odpadom je voľne dostupný po kliknutí na tento odkaz.

Na základe realizácie experimentu v meste Banská Bystrica prinášame dve stručné metodiky: 6 tipov pre behaviorálne intervencie v oblasti výberu daní a poplatkov a Behaviorálne intervencie v participatívnom plánovaní.

 


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária