APVV - 18-0435

BEHAVIORÁLNE INTERVENCIE V MIESTNEJ SAMOSPRÁVE: ZVYŠOVANIE ÚČINNOSTI MIESTNYCH VEREJNÝCH POLITÍK

 

Zodpovedný riešiteľ (za zhotoviteľa) koordinátor projektu:             

prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD., Mgr. Matúš Sloboda, PhD., Mgr. Patrik Pavlovský, MA. (Univerzita Komenského v Bratislave)           

Zodpovedný riešiteľ (za zhotoviteľa, spoluriešiteľské  organizácie):         

doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD., doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD., Ing. Nikoleta Jakuš Muthová, PhD. (Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici)

Prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD., Ing. Roman Klimko, PhD., Ing. Eva Siráková (Národohospodárska fakulta Ekonomickej Univerzity v Bratislave) 

 

Stručná charakteristika projektu

Zámerom projektu je v praxi overiť potenciál behaviorálnych poznatkov na zvyšovanie jednej z kľúčových indikátorov kvality verejných politík: účinnosti po implementácie. Behaviorálny prístup k verejnej politike kombinuje kvalitatívne a kvantitatívne metódy v procese výberu potencionálnej, behaviorálnej intervencie. UVP sa pri riešení inšpiruje najaktuálnejšími, špičkovými skúsenosťami zahraničných, behaviorálnych tímov.

Špecifikom podporeného projektu je zameranie sa na komplikovanejšiu, no pre prax o to užitočnejšiu metódu terénnych experimentov. Touto metódou budú testovať účinnosť svojich behaviorálnych riešení, ktoré mimo iné vystanú počas riešenia projektu. Tieto Behaviorálne intervencie budú šité na mieru výzvam, ktorým v súčasnosti čelia štyri partnerské, miestne samosprávy zapojené do tohto projektu.

V rámci daného projektu sa uskutoční pilotné testovanie vybraných behaviorálnych intervencií. V prípade potvrdenia ich potenciálu pre zvyšovanie účinnosti vytipovaných, miestnych verejných politík budú využiteľné akoukoľvek inou miestnou samosprávou. Výstupom projektu bude:

  • súborný katalóg systematických, finančne nenáročných, behaviorálnych intervencií a behaviorálnych vylepšení pre miestne samosprávy;
  • manuál pre všeobecnú aplikáciu behaviorálnych poznatkov do praxe verejnej správy;
  • niekoľko prípadových štúdií popisujúcich skúsenosti z terénnych experimentov.

 

Priebežné výstupy

Dovoľujeme si Vás oboznámiť s dizajnami behaviorálnej intervencie, ktorá sú zamerané: 1) na zníženie podielu neplatičov miestnej dane z nehnuteľnosti a miestnych poplatkov v meste Banská Bystrica a 2) zníženie znečistenia verejných priestranstiev odhodenými žuvačkami a cigaretovými ohorkami. Dizajny intervencie boli spracované v rámci projektu APVV 18-0435 – Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík.

Intervencie sa budú realizovať v meste Banská Bystrica, ktoré je partnerským mestom projektu. 

Za Vaše prípadné pripomienky k dizajnu vopred ďakujeme.

Dizajn experimentu k výberu dane z nehnuteľnosti a miestnych poplatkov je voľne dostupný po kliknutí na tento odkaz.

Dizajn experimentu k odpadom je voľne dostupný po kliknutí na tento odkaz.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária