2. stupeň - Inžinierske štúdium

Doplňujúce pokyny k priebehu štátnych skúšok:

Študent je povinný dostaviť sa na štátnu skúšku minimálne pol hodinu pred časom uvedeným v harmonograme štátnych skúšok.

Študent je povinný zaslať prezentáciu k obhajobe záverčnej práce (ppt) tajomníkovi komisie štátnej skúšky (email uvedený v harmonograme) najneskôr 2 dni pred dňom konania štátnej skúšky.

 

POZOR - v súvislosti s COVID-19 a úpravou harmonogramu AR 2019/2020 sa menia termíny uvedené v Pokynoch k odovzdávaniu záverečných prác.

Pre študentov v poslednom roku inžinierskeho štúdia sa termíny posúvajú nasledovne:

  • Odovzdanie diplomovej práce sa posúva do 7. 5. 2020
  • Prihlásenie sa na inžiniersku štátnu skúšku sa posúva do 14. 5.2020
  • Termín konania IŠS sa posúva na termín od 8. 6. do 12. 6. 2020

 

Nahlasovanie tém diplomových prác
Postup prihlasovania na tému:

1. Výber témy diplomovej práce a jej prekonzultovanie s príslušným vyučujúcim.
2. Po odsúhlasení témy vyučujúcim, záväzné prihlásenie sa na tému záverečnej práce u pani Márie Martinkovičovej ( e-mail: maria.martinkovicova@umb.sk ; 3. poschodie sekretariát KVEaRR č.d. 317), výlučne prostredníctvom kompletne vyplneného a podpísaného formulára, ktorý je v elektronickej forme nižšie. Najneskorší termín nahlásenia diplomovej práce riešenej v akademickom roku 2020/2021 je do 30. júna 2020.
3. Po priradení študenta k téme skontrolovanie správnosti zadania záverečnej práce v AISe.
4. Usilovná práca pri naplnení témy diplomovej práce, priebežné konzultácie s vedúcim diplomovej práce.
5. Obhajoba práce.

Odovzdávanie záverečných prác

Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác nájdete v prílohe.

Oponent záverečnej práce
O oponentovi záverečnej práce rozhoduje jej vedúci.
Je potrebné vyplniť formulár – Oponent ZP
(všetky požadované údaje vrátane aktuálneho telefónneho čísla), ktorý sa nachádza medzi priloženými súbormi nižšie, a musí byť podpísaný vedúcim záverečnej práce.
Tento formulár následne študent predloží na sekretariáte KVEaRR pri odovzdávaní záverečnej práce.


 

Štátnice - 22. máj 2018:

Gratulujeme úspešným absolventom

 

 

 

TŠ harmonogram IŠS_ 18 august 2020.xlsx (5. 8. 2020 16:35:40)
NOVE_Pokyny_k_odovzdavaniu_ZP_na_KVEaRR - 2020.pdf (30. 3. 2020 14:29:24)
S-02-19 o úprave záverečných prác.pdf (17. 2. 2020 10:18:19)
Zavazna prihlaska na temu ZP.doc (5. 4. 2017 14:11:37)
Oponent_ZP.doc (23. 4. 2015 9:54:05)

* V prípade, že sa vám príloha neotvorí (v prehliadači Chrome), skúste prehliadač Edge alebo Opera.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Kološta Stanislav