APVV-20-01-08

Projekt APVV-20-01-08 Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií

Doba riešenia projektu: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025

Projektoví partneri:

UMB (vedúci riešiteľ – doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.)

Štátna ochrana prírody (vedúci riešiteľ – Ing. Michaela Mrázová)

Ústav krajinne ekológie Slovenskej akadémie vied (vedúci riešiteľ – Ing. Veronika Piscová, PhD.)

Objekt realizácie aktivít: 4 biosférické rezervácie – Slovenský kras, Poľana, Východné Karpaty, Tatry

Cieľom projektu je vytvoriť návrh udržateľného inštitucionálneho, finančného a legislatívneho modelu fungovania biosférických rezervácií v podmienkach Slovenskej republiky a východísk ich strategického rozvoja na základe analýzy potenciálu územia v kontexte napĺňania cieľov Agendy 2030, teórie odolnosti, zahraničných skúseností a príkladov dobrej praxe.

Čiastkové ciele projektu:

• analyzovať podmienky v štyroch slovenských biosférických rezerváciách (prírodný, socioekonomický, socio-demografický a inovačný potenciál)

• vytvoriť metodiku tvorby rozvojových dokumentov pre biosférické rezervácie (stratégia rozvoja, akčný plán, marketingová komunikačná stratégia) a vypracovať ich pre všetky biosférické rezervácie

• navrhnúť udržateľný interaktívny model inštitucionálneho, legislatívneho a finančného postavenia a fungovania biosférických rezervácií

• budovať povedomie odbornej i laickej verejnosti o riešenej problematike, popularizovať výsledky projektu a vzájomne zdieľať poznatky z aktérmi z verejného, súkromného a neziskového sektora.ˇ

Členovia tímu za UMB

Doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD., doc Ing. Anna Vaňová, PhD., doc. Ing. Kamila Borseková, PhD., JUDr. Martin Orviský, PhD., Ing. Darina Rojíková, Ing. Peter Mihók, PhD., doc. Ing. Peter Urban, PhD.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Kološta Stanislav