Odborná exkurzia v spoločnosti PASELL Slovakia, s.

Odborná exkurzia v spoločnosti PASELL Slovakia, s.r.o.

Spoločnosť PASELL Slovakia, s.r.o. je výrobnou spoločnosťou, ktorej predmetom činnosti je výroba betónových protizávaží a komponentov z plastov pre domáce spotrebiče.

Inštitút manažérskych systémov EF UMB so sídlom v Poprade má so spoločnosťou podpísané memorandum o spolupráci a niekoľko rokov už spolupracuje na riešení projektov z podnikovej praxe, do ktorých sa darí úspešne zapájať aj študentov študijného programu Podnikové manažérske systémy.

Dňa 1.3.2022 sa študenti 1. ročníka, študijného programu Podnikové manažérske systémy v rámci predmetov Systémy manažérstva kvality a Projektový manažment, zúčastnili v podniku na odbornej exkurzii.

Študentov privítala pani riaditeľka, Ing. Zuzana Dudová, predstavila spoločnosť a poskytla základné informácie o spoločnosti, jej predmete činnosti a dosiahnutí najvýznamnejších úspechov. V rámci privítania bola študentom predstavená aj absolventka nášho pracoviska, ktorá sa v podniku úspešne etablovala. 

Počas exkurzie si prešli študenti výrobou betónových protizávaží a aj výrobou plastových hadíc. Boli im predstavené jednotlivé kroky výrobných procesov od prípravy, realizácie až po uskladnenie na sklad hotových výrobkov a následnú expedíciu odberateľovi. Študenti si všímali najmä zadávanie a realizáciu prác vykonávaných podľa pracovných inštrukcií a súčasne dodržiavanie jednotlivých požiadaviek manažérskeho systému.  

Následne po exkurzii študenti na základe získaných informácií formulovali silné a slabé stránky spoločnosti a možné príležitosti na zlepšenie realizovaných činností spoločnosti.

budova.jpg


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana